Steun ons en help Nederland vooruit

Kieslijst GR2022

De aanmelding voor de kieslijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is gesloten.  Momenteel stemmen de leden over de plaats op de kieslijst van de kandidaten die zich aangemeld hebben. Binnenkort wordt de kieslijst van D66 bekendgemaakt.

Om gemeenteraadslid te worden, moet iemand op de kieslijst hebben gestaan.

Hebt u interesse om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de raad in te gaan?  Of twijfelt u nog? Woon de komende jaren dan eens een paar vergaderingen van de fractie bij, dan kunt u zien hoe het eraan toegaat.  Met vragen kunt u terecht bij het bestuur of bij de huidige fractievoorzitter, Sacha Kuijs.

Hieronder staat het profiel voor kandidaat-raadsleden zoals de afdeling D66 Bloemendaal dit in 2021 heeft vastgesteld. in 2025 zal er opnieuw een profiel worden vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026-2030.

Wat doet een D66-gemeenteraadslid?
Als vertegenwoordigers van de inwoners van Bloemendaal spelen de leden van de gemeenteraad een essentiële rol in de gemeente. Ze hebben een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol ten opzichte van het college van Burgemeester en Wethouders.  Het raadslidmaatschap is niet vrijblijvend. Raadsvergaderingen, commissievergaderingen en beeldvormende avonden vergen ca. vier avonden per maand, daarnaast zijn er fractievergaderingen, werkbezoeken, partijactiviteiten – en moeten er dossiers bestudeerd worden. Het raadswerk vergt gemiddeld tussen de 15 en 20 uur per week. Hier staat een vergoeding tegenover. Raadsleden ontvangen van de gemeente Bloemendaal per maand een IB-belaste vergoeding van € 990,55 en een vaste onkostenvergoeding groot € 173,40. Bij D66 dragen politiek vertegenwoordigers 3,5% van hun ‘politieke inkomen’ af aan de partij.
Mensen die in loondienst werken hebben recht op (onbetaald) verlof om raads- en commissievergaderingen bij te wonen.

Een raadslid werkt binnen de fractie van D66 samen met andere fractieleden om het verkiezingsprogramma zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen. Raadsleden opereren weliswaar ‘zonder last’, dus zonder dat hen iets vooraf opgelegd is, maar hun commitment aan het verkiezingsprogramma betekent dat ze verantwoording afleggen aan de AAV over hun inbreng en besluitvorming.
De fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter en stelt een fractiereglement vast.

1. Formele vereisten aan een kandidaat

De kandidaat:

 • informeert zich inzake de wettelijke eisen aan kandidaatstelling en voldoet hieraan;
 • informeert zich inzake het afdelingsreglement en de overige procedures binnen de vereniging voldoet aan de hierin gestelde eisen aan kandidaatstelling;
 • is op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal een half jaar lid van D66 en heeft de contributie voldaan;
 • is bereid een door D66 (gratis) aangeboden en geadviseerde opleiding of opleidingsprogramma te volgen, voor zover er geen sprake is van eerder verworven competenties;
 • is in principe beschikbaar en gecommitteerd om het werk als raadslid met volle inzet, gedurende de volledige termijn, te kunnen doen;
 • zal zich als raadslid houden aan de afdrachtregeling van D66.

2. Integriteit en transparantie

De kandidaat:

 • Is bereid een VOG te overleggen aan de Lijstadviescommissie indien hierom wordt verzocht;
 • Is zowel als kandidaat als gemeenteraadslid transparant over zijn/haar nevenfuncties en belangen in de gemeente;
 • is bereid functies die onverenigbaar zijn met de functie van gemeenteraadslid, voorafgaand aan toetreding tot de gemeenteraad op te geven.

3. Politieke waarden en inzet

De kandidaat:

 • onderschrijft de D66-richtingwijzers en draagt deze actief uit;
 • kent het verkiezingsprogramma 2022-2026 van D66 Bloemendaal en committeert zich hieraan;
 • is bij voorkeur aantoonbaar maatschappelijk betrokken; weet wat er leeft in Bloemendaal en zoekt actief contact met de Bloemendaalse samenleving in brede zin;
 • zal als raadslid ervoor zorgen goed op de hoogte te zijn van wat er politiek speelt en haar/zijn dossiers te kennen;
 • is als kandidaat en eventueel raadslid regelmatig beschikbaar voor partijactiviteiten van D66 Bloemendaal;
 • is in principe beschikbaar voor campagnevoeren in de weekeinden en avonden in de laatste twee maanden voor de verkiezingen, en de laatste drie werkdagen voor de verkiezingen;
 • Houdt zich als kandidaat aan afspraken binnen het campagneteam m.b.t. pers en media, inclusief social media;
 • Houdt zich als raadslid aan het fractiereglement en aan afspraken binnen de fractie m.b.t woordvoering, pers en media, inclusief social media.

4. Competenties

De kandidaat:

 • is in staat om de politieke effecten van zijn/haar werkzaamheden in te schatten, hierop te anticiperen en ernaar te handelen;
 • is in staat tot scherp debat; gaat tot het uiterste om het programma van D66 Bloemendaal te realiseren, maar weet ook wat politiek haalbaar is en is bereid tot compromis indien nodig;
 • Is een teamplayer, die zowel individueel als in een team resultaten kan boeken. Weet wanneer nodig het individuele ondergeschikt te maken aan het fractie- en partijbelang.
 • Houdt het hoofd koel onder stressvolle omstandigheden, bijvoorbeeld als andere raadsleden het persoonlijke politiek maken of het politieke persoonlijk.

Informatie over de procedure

 • Kandidaten melden zich voor 8 oktober formeel aan bij de verkiezingscommissie.
 • De lijstadviescommissie spreekt met de kandidaten die hoog op de lijst willen en stelt een lijstadvies op.
 • Bij de samenstelling van het lijstadvies worden individuele persoonlijke kwaliteiten, de te verwachten team-samenstelling en diversiteitsprincipes meegewogen.
 • Dit lijstadvies wordt voor bekendmaking met de kandidaat gedeeld. Deze heeft dan nog enkele dagen om zijn kandidaatstelling te overwegen.
 • Het lijstadvies van de lijstadviescommissie wordt gedeeld met de leden. De verkiezingscommissie organiseert een e-voting. De leden van D66 Bloemendaal bepalen bij deze e-voting de volgorde op de definitieve kieslijst.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 14 november 2021