Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsreglement

D66 Bloemendaal heeft op 10 december 2022 het afdelingsreglement vastgesteld. Dit is gelijk aan het standaardreglement dat door het landelijk bestuur is vastgesteld. Zie hieronder de volledige tekst.

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT D66
Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht voor de afdelingen die geen eigen afdelingsreglement hebben vastgesteld. Dit reglement geldt als standaardreglement voor het opstellen van een eigen afdelingsreglement, dan wel wijziging van het bestaande afdelingsreglement. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1 – Definities

 1. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij.
 2. In dit reglement gelden de definities zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
 3. Onder fractie(s) wordt verstaan de fractie van de gemeenteraad vallend binnen de grenzen van de afdeling, alsmede andere vertegenwoordigende lichamen binnen de grenzen van de afdeling.
 4. Onder Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt verstaan de ledenvergadering.
 5. Onder bestuur wordt het afdelingsbestuur verstaan.

Artikel 2 – De Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

 1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling wonen. De AAV is het hoogste besluitvormende orgaan van de afdeling.
 2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak:
  a) het vaststellen van het afdelingsreglement;
  b) het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de AAV op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement dan wel dit reglement wordt geregeld;
  c) het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezing van de gemeenteraad;
  d) het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het nemen van overige politieke, organisatorische en financiële besluiten.

Artikel 3 – De commissies van de AAV

 1. De AAV kan permanente of ad hoc commissies instellen.
 2. De AAV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de voorzitter van de commissie in functie aan te benoemen en het bestuur te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen.
 3. Voor leden van een ad hoc commissie geldt een zittingsduur die gelijk is aan de termijn waarvoor de ad hoc commissie is ingesteld, welke ten hoogste de termijn van drie jaar bedraagt. Leden zijn slechts één maal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.
 4. De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen.
 5. De AAV verkiest een Kascommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in artikel 6 nader omschreven.
 6. De AAV verkiest een Verkiezingscommissie (VC). De taken, bevoegdheden en samenstelling van deze commissie worden in artikel 7 van dit reglement en artikel 6.15 van het Huishoudelijk Reglement nader omschreven.

Artikel 4 – Bijeenkomen van de AAV

 1. De AAV wordt tenminste twee maal per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk dertig dagen van tevoren wordt de datum van de AAV per e-mail en via de website aangekondigd.
 2. De AAV kan tevens bijeengeroepen worden, door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur, op verzoek van:
  a) de fractie;
  b) tenminste 50 leden en indien zulks minder is 10% van de leden van de afdeling.
 3. Indien niet binnen veertien dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de afdeling zelf tot bijeenroeping overgaan. De verzoekers kunnen hulp inschakelen van het Landelijk Bureau voor de organisatie van de AAV.
 4. Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda, het concept-verslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail aan de leden toegezonden. Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet bij de betreffende agendapunten is vermeld.
 5. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de AAV, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt, voorstellen amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. De AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen. Indien het bestuur besluit tot het stellen van termijnen aan het indienen van voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten, dan maakt het bestuur hiervan in de aankondiging van de AAV melding.
 6. De AAV is openbaar. De AAV kan besluiten bij één of meerdere agendapunten de vergadering als besloten te verklaren.
 7. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit geval mag afgeweken worden van de in lid 1 gestelde termijnen. Deze actualiteit is in dit geval het enige agendapunt.

Artikel 5 – Het bestuur

 1. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:
  a) het organiseren van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen;
  b) het (doen) voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de AAV inzake:
  i) de reglementen;
  ii) het verkiezingsprogramma binnen de afdeling
  iii) de financiën waaronder begroting en jaarrekening;
  iv) het goed functioneren van de afdeling;
  c) te bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma en door de AAV aangenomen moties;
  d) te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de Partij aanmelden;
  e) het bijeenroepen van de AAV;
  f) het (doen) organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat en verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan;
  g) het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen;
  h) het instellen van commissies van het bestuur;
  i) het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel Europese, landelijke, provinciale als gemeentelijke verkiezingen;
  j) het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de Partij als naar buiten;
  k) het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten.
  l) het uitvoeren van vrijwilligersmanagement.
 2. Het bestuur legt verantwoording af aan de AAV. Het bestuur brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar, gelijktijdig met de financiële verantwoording.
 3. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen.
 5. Verkiezing van het bestuur en commissies geschieden op de volgens het Huishoudelijk Reglement vastgestelde methode.
 6. Het bestuur verdeelt onderling minimaal de verantwoordelijkheidsgebieden zoals benoemd in artikel 5.1 lid 16 van het Huishoudelijk Reglement.
 7. Het bestuur stelt nadere bepalingen op ten aanzien van persoonlijke campagnes en voorkeursacties bij gemeenteraadsverkiezingen als aanvulling op de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement;

Artikel 6 – Financiën

 1. De geldmiddelen van de afdeling kunnen bestaan uit:
  a) afdrachten en bijdragen van het Landelijk bestuur;
  b) subsidies van de overheid;
  c) donaties;
  d) afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders, met uitzondering van burgemeesters;
  e) alle overige baten.
 2. De Kascommissie, bestaande uit tenminste twee personen, is belast met het financiële toezicht op het bestuur en brengt verslag uit aan de AAV.
 3. De Kascommissie voert haar werkzaamheden uit volgens het landelijk aangereikte protocol kascommissies.
 4. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de AAV voor.
 5. Na goedkeuring door de AAV zendt de penningmeester de begroting ter kennisname aan de penningmeester van het Landelijk Bestuur.
 6. Het bestuur kan aan de kandidaten voor politiek vertegenwoordigende of politiek bestuurlijke functies om een instemming vragen namen en bedragen inzake de afdracht openbaar te mogen maken.
 7. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan, inclusief een toelichting, ter goedkeuring aan de AAV voor. De AAV verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat de Kascommissie hierover aan de AAV heeft gerapporteerd en als zodanig heeft geadviseerd.
 8. Het bestuur mag informatie betreffende het voldoen door een politiek vertegenwoordigende of een politiek bestuurder aan een geldende afdrachtsregeling voor politiek vertegenwoordigende of politiek bestuurlijke functies vertrouwelijk delen met een lijstadviescommissie of een wethoudersadviescommissie van de afdeling.

Artikel 7 – Gemeenteraadsverkiezingen

 1. Voor de te nemen besluiten voor de Gemeenteraadsverkiezingen is artikel 6.11 en 6.12 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.
 2. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur stelt de ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende ledenvergadering ter beschikking aan de leden.
 3. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende gegevens bekend bij de leden:
  a) de besluiten genoemd onder artikel 6.12 van het Huishoudelijk Reglement;
  b) de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing;
  c) de peildata voor het stemrecht (AAV) en toezending stembiljetten);
  d) de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier;
  e) de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan de leden beschikbaar worden gesteld;
  f) de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd;
  g) het aanmeldingsadres;
  h) (indien van toepassing) het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de kandidaatstelling en het daaruit voortvloeiende benodigde aantal ondersteuningsverklaringen voor de kandidaat-lijsttrekkers;
 4. Verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst geschieden op de vastgestelde methode, zoals omschreven in artikel 6.16 en 6.17 van het Huishoudelijk Reglement .
 5. De verkiezingscommissie draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit voorgeschreven wijze van indiening bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Gemeenteraad.

Artikel 8 – Samengestelde afdelingen

 1. Voor een afdeling bestaande uit meerdere gemeenten gelden de volgende bepalingen in afwijking van dit reglement:
  • aan de verkiezing van lijsttrekker en overige kandidaten van de lijst nemen de stemgerechtigde leden deel die woonachtig zijn in de gemeente waarvoor de lijst van toepassing is;
  • de vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen geschiedt door de stemgerechtigde leden die woonachtig zijn in de gemeente waarvoor het verkiezingsprogramma van toepassing is.

 

Laatst gewijzigd op 27 december 2020