Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid, natuur en milieu

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook bij kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. De duurzame ‘kwaliteit van leven’ waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven staat op de tocht. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen – nu en in de toekomst – onder druk.

D66 is overtuigd van de kansen van een transitie naar een duurzame samenleving met een circulaire economie. De rol van de gemeente Bloemendaal is in het bijzonder om te zorgen dat de transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen.

D66 wil

  •  het basisprincipe hanteren dat de vervuiler betaalt. Dit geldt ook andersom: als het afval goed gescheiden wordt, dan kost dat een bewoner minder. Het is raadzaam goed te kijken naar het beleid van andere gemeenten. D66 wil duurzaamheidsdoelen hoog stellen, maar ook de inwoners goed bedienen door goede service en voorlichting over afvalscheiding.
  •  dat particulieren groen afval uit hun tuin gratis kunnen wegbrengen naar de milieustraat in Overveen. Het gevaar bestaat anders dat het groene afval tussen het restafval belandt. Voor hoveniers blijven beperkingen gelden.
  •  nieuwe woningen die duurzamer zijn dan wat de huidige wet- en regelgeving voorschrijft. Dit kan de energievoorziening betreffen – dus zonder aardgasaansluiting –, het materiaalgebruik of natuurinclusieve bouw. Dit laatste betekent bijvoorbeeld groene daken en verblijfplaatsen voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen aan de woningen.
  •  meer duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen op gemeentelijke parkeerterreinen aan de kust. Wij willen ook een visie ontwikkelen op het duurzamer verwarmen van panden en kraanwater.
  •  zo snel mogelijk meer windturbines in zee, niet dichterbij dan 18 kilometer uit de kust.
  •  lokaal schonere lucht door het stimuleren van schone mobiliteit en het ontmoedigen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij vervangingsaankopen of nieuwe aanbestedingen door de gemeente is dit leidend. Elektrische auto’s krijgen korting op betaald parkeren. De inwoners ontvangen een advies over houtstook.
  •     gemeentelijke regelgeving die duurzaamheid belemmert verminderen. We willen daarom als eerste stap een meldpunt voor “anti-duurzaamheid-regels” opzetten. Zeker met de toekomstige Omgevingswet, waarin bijna alle wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving worden gecombineerd, zal de gemeente meer speelruimte krijgen om zelf keuzes te maken.
  • in elke dorpskern de biodiversiteit vergroten en de wateropvang verbeteren door grijze plekken te beplanten of mini-parkjes aan te leggen, bij voorkeur op initiatief van inwoners. We denken zelf onder andere aan de door de stadsbouwmeester van Haarlem genoemde groene aankleding van de Westelijke Randweg door Overveen. Particulieren krijgen opnieuw voorlichting over het belang van het beplanten van tuinen vanwege biodiversiteit en waterberging.
  • de natuur in onze gemeente beschermen. De provincie Noord-Holland stelt de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland vast (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Het is echter aan de gemeente om het Natuurnetwerk adequaat te beschermen in haar bestemmingsplannen en in de toekomst in het omgevingsplan. De Natura 2000-gebieden, de duingebieden, en het Natuurnetwerk Nederland geven voor een belangrijk deel onze gemeente haar groene aanzien. De bescherming doen we samen met terrein beherende organisaties en de provincie Noord-Holland.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018