Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Start als raadslid en Raadsvoorstel financiële stukken Paswerk

Start als raadslid
Na de installatieraad begin april is de fractie van D66 enthousiast van start gegaan. Als gloednieuwe raadsleden zijn wij begonnen met een inwerkprogramma waarin wij kennismaakten met verschillende onderwerpen om ons zo goed mogelijk op het raadswerk voor te bereiden. Er kan daarbij worden gedacht aan een trainingsprogramma over rollen en instrumenten van de raad, integriteit, gemeentefinanciën en verschillende vergadermogelijkheden.

Daarnaast maakten we o.a. kennis met de ambtelijke organisatie, met maatschappelijke organisaties en werd een bustour door de gemeente georganiseerd. Het was een leuke tocht langs alle dorpskernen en ook een goed moment om nader kennis te maken met andere raadsleden. Ik zat samen met raadslid Sacha Kuijs achter in de bus en wij hebben beiden ook kennisgemaakt met de drempels in de gemeente Bloemendaal. Elke drempel had een krachtige lancering tot gevolg, die bij een raadslid van een andere partij tot een fikse wagenziekte leidde.

De voorbereiding was leerzaam, maar ook het echte raadswerk deed zijn opwachting. Voor mij betekent dit het lidmaatschap van de commissie Samenleving. Een commissie met een breed scala aan onderwerpen: Coördinatie WMO; Seniorenbeleid; Jongerenbeleid; Wonen; Jeugdwerkloosheid; Sociale Zaken; Kinderopvang; Gehandicaptenzorg; Vluchtelingenbeleid; Volksgezondheid; Onderwijs; Scholenbouw; Toerisme en Recreatie; beleidsontwikkeling; VVV; Strand; Evenementen; Werkgelegenheid; Regio Kennemerland; Cultuur; Sport; Welzijnsvoorzieningen; Vrijwilligersbeleid; Dieren(welzijn). Ik beloof deze opsomming niet nog een keer te doen in de komende vier jaar.

Eén onderwerp dat in deze commissie op 20 juni jl. is besproken, licht ik graag toe.

Raadsvoorstel financiële stukken Paswerk
Paswerk is een mensontwikkelbedrijf en re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn totaal bijna 850 mensen bij en via Paswerk werkzaam. Paswerk heeft eigen leerwerkbedrijven, zoals groen, post, grafisch, metaal, elektro, schoonmaak, catering, textiel en verpakken. Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening afgesloten en ook Paswerk zal niet verder groeien maar blijven bestaan voor de huidige werknemers.

Paswerk is een gemeenschappelijke regeling (GR) die voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoert. In de GR Paswerk is bepaald dat de gemeenteraden bij het bestuur Paswerk vóór 1 juli jl. hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen. In de commissie Samenleving werd dit voorstel behandeld.

De fractie van D66 heeft in de commisse uitgesproken blij te zijn met de positieve verwachtingen van Paswerk voor 2019, maar heeft ook haar zorgen geuit om de verwachte structurele tekorten. In de komende jaren gaan deze oplopen tot circa € 4,1 miljoen in 2022.

Uit de begroting blijkt dat het tekort ten laste van de gemeenten afneemt, ondanks het oplopend tekort op de SW-budgetten van het Rijk. Paswerk geeft aan het tekort zelf te kunnen opvangen door het verdienmodel te optimaliseren. Zij heeft hier een concreet actieplan voor bedacht (Schröder-rapport). Dit neemt niet weg dat het mogelijk is dat Paswerk het niet voor elkaar krijgt om de tekorten de komende jaren zelf op te vangen. Dit houdt een risico in voor de aangesloten gemeenten.

Uit de stukken was niet op te maken of de structurele tekorten bij Paswerk in de huidige meerjarenraming van de gemeente Bloemendaal zijn opgenomen. D66 heeft in de commissie hierover een vraag gesteld. In de commissie was deze informatie niet voorhanden. Uit een latere schrifelijke beantwoording van de wethouder bleek dit het geval te zijn.

Het bestaan van een concreet actieplan en het opnemen van de tekorten in de meerjarenraming was voor de fractie voldoende reden om de begroting van Paswerk als hamerstuk in de raadsvergadering te behandelen.

De komende maanden is er reces, maar na de zomervakantie gaan we weer verder om ons voor deze prachtige gemeente in te zetten. Ik ben van plan om regelmatig te berichten over de commissie Samenleving en mijn belevenissen als raadslid.

Fijne zomer!

Gepubliceerd op 08-07-2018 - Laatst gewijzigd op 08-07-2018