Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Standaard afdelingsreglement mei 2020

Standaard Afdelingsreglement
Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities 3
Artikel 2 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 3
Artikel 3 De commissies van de AAV 4
Artikel 4 Bijeenkomen van de AAV 4
Artikel 5 Het bestuur 5
Artikel 6 Financiën 6
Artikel 7 Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen 7
Artikel 8 Samengestelde afdelingen 7

Standaard afdelingsreglement politieke partij Democraten 66
Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk Bestuur van Politieke Partij
Democraten 66 op 11 mei 2020.
Dit reglement is van kracht voor de afdelingen die geen eigen afdelingsreglement hebben
vastgesteld. Dit reglement geldt als standaardreglement voor het opstellen van een eigen
afdelingsreglement, dan wel wijziging van het bestaande afdelingsreglement. Dit reglement is
een aanvulling op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1 Definities
a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten
en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij.
b. In dit reglement gelden de definities zoals opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement.
c. Onder fractie(s) wordt verstaan de fractie van de gemeentera(a)d(en)
vallend binnen de grenzen van de afdeling, alsmede andere vertegenwoordigende
lichamen binnen de grenzen van de afdeling.
d. Onder Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt verstaan de
ledenvergadering.
e. Onder bestuur wordt het afdelingsbestuur verstaan.

Artikel 2 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV)
1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling wonen. De AAV is het hoogste
besluitvormende orgaan van de afdeling.
2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak:
a. het vaststellen van het afdelingsreglement;
b. het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de
ledenvergadering op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement
dan wel dit reglement wordt geregeld;
c. het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezing(en) van de
gemeentera(a)d(en);
d. het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het
nemen van overige besluiten.

Artikel 3 De commissies van de AAV
1. De AAV kan permanente of ad hoc commissies instellen.
2. De AAV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de voorzitter
van de commissie in functie aan te benoemen en het bestuur te machtigen de overige leden
van de commissie aan te wijzen.
3. Voor leden van een ad hoc commissie geldt een zittingsduur die gelijk is aan de termijn
waarvoor de ad hoc commissie is ingesteld, welke ten hoogste de termijn van drie jaar
bedraagt. Leden zijn slechts één maal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.
4. De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen.
5. De AAV verkiest een kascommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in artikel
6 nader omschreven.
6. De AAV verkiest een verkiezingscommissie (VC). De taken, bevoegdheden en samenstelling
van deze commissie worden in artikel 7 van dit reglement en artikel 6.15 van het
Huishoudelijk Reglement nader omschreven.

Artikel 4 Bijeenkomen van de AAV
1. De AAV wordt tenminste twee maal per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk
dertig dagen van tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail en via de
website aangekondigd.
2. De AAV kan tevens bijeengeroepen worden, door middel van een schriftelijk verzoek aan het
bestuur, op verzoek van:
a. (één van) de fractie(s);
b. tenminste 50 leden en indien zulks minder is 10% van de leden van de afdeling.
3. Indien niet binnen veertien dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers op kosten van de afdeling zelf tot bijeenroeping overgaan. De
verzoekers kunnen hulp inschakelen van het Landelijk Bureau voor de organisatie van de
AAV.
4. Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda,
het conceptverslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de
agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail aan de leden toegezonden.
Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet
bij de betreffende agendapunten is vermeld.
5. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als
het bestuur vaststelt, voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda
en agendapunten. De AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden
genomen. Indien het bestuur besluit tot het stellen van termijnen aan het indienen van
voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten, dan maakt
het bestuur hiervan in de aankondiging van de AAV melding.
6. De AAV is openbaar. De AAV kan besluiten bij één of meerdere agendapunten de
vergadering als besloten te verklaren.
7. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit geval
mag afgeweken worden van de in lid 1 gestelde termijnen. Deze actualiteit is in dit geval het
enige agendapunt.

Artikel 5 Het bestuur
1. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:
a. het organiseren van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen;
b. het (doen) voorbe reiden en voorleggen van voorstellen aan de
ledenvergadering inzake:
i. de reglementen;
ii. het verkiezingsprogramma binnen de afdeling;
iii. de financiën waaronder begroting en jaarrekening;
iv. het goed functioneren van de afdeling;
c. te bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma en
door de AAV aangenomen moties;
d. te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vaca
tures binnen en namens de Partij aanmelden;
e. het bijeenroepen van de AAV;
f. het (doen) organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat en
verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan;
g. het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen;
h. het instellen van commissies van het bestuur;
i. het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel Europese, landelijke,
provinciale als gemeentelijke verkiezingen;
j. het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de Partij als naar buiten;
k. het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten;
l. het uitvoeren van vrijwilligersmanagement.
2. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt jaarlijks
schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar, gelijktijdig met de
financiële verantwoording.
3. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen.
5. Verkiezing van het bestuur en commissies geschieden op de volgens het Huishoudelijk
Reglement vastgestelde methode.
6. Het bestuur verdeelt onderling minimaal de verantwoordelijkheidsgebieden zoals benoemd
in artikel 5.1 lid 16 van het Huishoudelijk Reglement.
7. Het bestuur stelt nadere bepalingen op ten aanzien van persoonlijke campagnes en
voorkeursacties bij gemeenteraadsverkiezingen als aanvulling op de landelijke Regeling
Voorkeursacties en de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 6 Financiën
1. De geldmiddelen van de afdeling kunnen bestaan uit:
a. afdrachten en bijdragen van het Landelijk bestuur;
b. subsidies van de overheid;
c. donaties;
d. afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders namens
D66 zoals benoemd in artikel 8.3 van het Huishoudelijk Reglement,
met uitzondering van burgemeesters;
e. alle overige baten.
2. De Kascommissie, bestaand uit tenminste twee personen, is belast met het financiële
toezicht op het bestuur en brengt verslag uit aan de AAV.
3. De Kascommissie voert haar werkzaamheden uit volgens het landelijk aangereikte protocol
kascommissies.
4. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de
ledenvergadering voor.
5. Na goedkeuring door de ledenvergadering zendt de penningmeester de begroting ter
kennisname aan de penningmeester van het Landelijk Bestuur.
6. Het bestuur kan aan de kandidaten voor politiek vertegenwoordigende of politiek
bestuurlijke functies om een instemming vragen namen en bedragen inzake de afdracht
openbaar te mogen maken.
7. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan, inclusief
een toelichting, ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering
verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat de Kascommissie
hierover aan de ledenvergadering heeft gerapporteerd en als zodanig heeft geadviseerd.
8. Het bestuur mag informatie betreffende het voldoen door een politiek
vertegenwoordigende of een politiek bestuurder aan een geldende afdrachtsregeling voor
politiek vertegenwoordigende of politiek bestuurlijke functies vertrouwelijk delen met een
lijstadviescommissie of een wethoudersadviescommissie van de afdeling.

Artikel 7 Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen
1. Voor de te nemen besluiten voor de gemeenteraadsverkiezingen is artikel 6.11 en 6.12 van het
Huishoudelijk Reglement van toepassing.
2. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur stelt de
ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende ledenvergadering ter beschikking aan de
leden.
3. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende gegevens
bekend bij de leden:
a. de besluiten genoemd onder artikel 6.12 van het Huishoudelijk Reglement;
b. de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de
verkiezing;
c. de peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending stembiljetten);
d. de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier;
e. de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan
de leden beschikbaar worden gesteld;
f. de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd;
g. het aanmeldingsadres;
h. (indien van toepassing) het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening
van dekandidaatstelling en het daaruit voortvloeiende benodigde aantal
ondersteuningsverklaringen voor de kandidaat lijsttrekkers.
4. Verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst geschieden op de vastgestelde
methode, zoals omschreven in artikel 6.16 en 6.17 van het Huishoudelijk Reglement .
5. De VC draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit voorgeschreven wijze van indiening
bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement samengestelde kandidatenlijsten
voor de verkiezingen voor de Gemeenteraad.

Artikel 8 Samengestelde afdelingen
Voor een afdeling bestaande uit meerdere gemeenten gelden de volgende bepaling in afwijking van
dit reglement: aan de stemming over het deelnamebesluit, alle instellingsbesluiten noodzakelijk
voor deelname, het verkiezingsprogramma, het verkiezen van de lijsttrekker en kandidaten, en
andere besluiten aangaande deelname in een gemeente, nemen de stemgerechtigde leden deel die
woonachtig zijn in de gemeente waarvoor deelname van toepassing is.

Gepubliceerd op 08-09-2020 - Laatst gewijzigd op 08-09-2020