Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen 7 november 2019 – Fractievoorzitter Lex Oude Weernink


 

Voorzitter,

Te midden van de verstedelijkte Randstad is onze gemeente uniek.

Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal. Elke dorpskern heeft zijn eigen, bijzondere kenmerken. Wij hebben de zee, de duinen, een weldaad aan natuur. Een mooie en gezonde leefomgeving. Wij hebben een gevarieerde reeks aan voorzieningen. Er is aandacht voor kunst en cultuur.

Wij zijn een gemeente met een rijk historisch verleden.

Wat wij met elkaar hebben opgebouwd, is een weerslag van wensen vanuit de samenleving, vanuit datzelfde verleden. Dat is wat onze gemeente zo bijzonder maakt. Maar daar hangt een prijskaartje aan. En wij willen dat het huishoudboekje van onze gemeente, onze samenleving op orde is. Je kunt nu eenmaal niet meer uitgeven dan er aan geld binnenkomt.

Wij willen geen problemen doorschuiven naar volgende generaties. Vanuit diezelfde gedachte erkennen wij ook het belang van de meeste publieke investeringen. In goede onderwijshuisvesting. In duurzame energie. In schoon openbaar vervoer. Investeringen die op de lange termijn profijt opleveren voor het behoud en versterken van onze leefomgeving. Dat betekent vooral naar de toekomst kijken. Wat komt er op ons af?


Wonen

Bijvoorbeeld het nijpende tekort aan woonruimte. Het blijft noodzakelijk om een goede doorstroming op de woningmarkt mogelijk te maken. In een snel vergrijzende gemeente als de onze is dat een bittere noodzaak.

Betaalbare woningen in het middensegment – huur of koop – zijn een must.

Sociale woningbouw ook. Woningen voor jongeren. De raad heeft een belangrijke stap gezet met de doelgroepenverordening die is aangenomen. Dat verdient een groot compliment! Hierdoor wordt het mogelijk in bestemmingsplannen extra regels op te nemen over sociale en middeldure woningen.

Na een informatieavond over de plannen voor het woningbouwproject Randweg 1 was ik verrast zo niet verbijsterd over de reacties van sommige aanwezigen. Niets mocht, niets kon.

Een jonge bezoekster kwam na afloop van de informatiebijeenkomst over Randweg 1 naar mij toe. “Hoe kan het nu dat ik hier niet mag wonen terwijl ik lesgeef aan de kinderen van deze mensen?”

U mag best weten, ik schaamde mij kapot. Is dit iets om als Bloemendaler trots op te zijn? Is dit waar wij als raad voor staan? Is dit de manier waarop wij onze samenleving klaar willen stomen voor de toekomst?


Onderwijs

Maar ook het onderwijs is een heel belangrijk speerpunt. Zoals afgesproken in het IHP Onderwijs, worden de komende 16 jaar alle 19 scholen in onze gemeente aangepast of uitgebreid. Dit gebeurt op basis van de huidige onderwijs- en duurzaamheidseisen, welke meestal (heel) anders zijn dan hoe onze scholen origineel gebouwd zijn! Ondanks dat Bloemendaal veel schoolgebouwen heeft, zeker in vergelijking met ons omringende gemeenten, vindt D66 dat goed onderwijs in een gezonde leeromgeving de hoogste prioriteit verdient. Onze kinderen en jongeren zijn ten slotte degenen voor wie wij onze mooie gemeente in topconditie willen houden. Daarom houden wij vast aan een tijdige realisatie van het IHP.

Sportonderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van het kind. De inzet van sportdocenten mag daarom niet worden wegbezuinigd. Dat wordt nu voorgesteld. “Nee” dus. Geen afbouw van de “sportsubsidie” via een model van vrij te besteden “zakgeld” voor de scholen.

Het gaat hier immers om een heel principiële vraagstelling. Vinden wij dat sportonderwijs van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van onze kinderen? Een retorische vraag lijkt mij. Ja natuurlijk! Als wij dat met elkaar van mening zijn, dan gaat er wat ons betreft alleen geld naar de scholen dat uitsluitend voor sport is bedoeld.


Sociaal Domein

De zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving verdient alle aandacht. Bloemendaal heeft een bovengemiddeld aantal inwoners dat aangeeft eenzaam te zijn. Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Het voorkomen van problemen bij kinderen en jongeren is van wezenlijk belang voor zo gezond mogelijke ouderen.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van groot maatschappelijk belang. Een enorm compliment voor al diegenen die zich belangeloos inzetten voor de hulp aan familie, vrienden of buren, dag in dag uit. Zij zijn de helden van onze samenleving. Dat maakt een samenleving wat het moet zijn; goed voor elkaar, klaar voor de dag van morgen, klaar voor de toekomst.

Wij als gemeenteraad hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze mantelzorgers hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Maar dat wordt bemoeilijkt door de huidige financiële situatie in het Sociaal Domein. Zo werd begin dit jaar het nieuwe tarief voor de uitvoering van de WMO van kracht. Hierdoor mag de gemeente voor de WMO-uitvoering geen hogere bedragen in rekening brengen dan E17,50 per vier weken. Dat kost geld. Veel geld. Want eerst droegen onze inwoners zelf veel meer bij. Deze maatregel is ons domweg opgelegd. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is nu onvoldoende; ook omdat de vraag naar voorzieningen is toegenomen. De vraag is of dit houdbaar is.


Energietransitie

In Nederland wordt met man en macht gewerkt aan de hoognodige energietransitie. Iedereen draagt zijn steentje bij, van industrie tot energiesector. Als gemeente hebben wij een opgave op het gebied van de gebouwde omgeving. Maar wat ons betreft kijken we waar mogelijk ook naar het verduurzamen van de mobiliteit.

De urgentie om nu de spreekwoordelijke koe bij de horens te vatten is meer dan groot. Het ongebreidelde gebruik van fossiele brandstoffen wordt niet meer geaccepteerd. Ik weet het, voor onze gemeente kun je niet zomaar een standaardpakket voor alle woningen bedenken om ze klimaatneutraal te krijgen. Daarvoor is de verscheidenheid aan bebouwing te groot. Maar dat mag geen reden zijn om bij te pakken neer te gaan zitten. Per wijk zal een oplossing bedacht moeten worden.

Door de opwarming van de aarde komen de gevolgen daarvan voor ons wel erg snel dichtbij. Een geschatte stijging van de zeespiegel met één meter of misschien meer over drie of vier generaties? Wat betekent dit voor de leefbaarheid van onze regio? Onderschat het niet. Dit is iets om ons als inwoners van een kustgemeente echt zorgen over te maken. Bloemendaal móet duurzamer.


Mobiliteit

De vraag naar mobiliteit neemt toe. Ons huidige wegennet kan het verkeersaanbod soms nu al niet of nauwelijks aan. Daarom moeten wij op zoek naar alternatieven. Die zijn er nu nog in slechts beperkte mate.

Meer openbaar vervoer is hèt alternatief. Een belangrijke stap is gezet nu er meer treinen naar en van Zandvoort gaan rijden. Daar is veel over gesproken. Maar dat is niet voldoende. Betere fietspaden, meer ruimte voor de bus.

Maar de bus moet wel zo snel en efficiënt mogelijk kunnen rijden. Waar zijn de vrije busbanen in onze gemeente?

Ook met het oog op de voorspelde toename van het strandtoerisme met zo’n dertig procent tot 2030 moeten wij vanaf nu alles op alles zetten om, waar dat enigszins mogelijk is, de verkeersoverlast met de bijbehorende uitstoot te beperken.


Begroting

Als wij onze eigen financiële broek op moeten houden dan moeten wij zelf wel voldoende aan de financiële knoppen kunnen draaien. Dat blijkt nu niet mogelijk te zijn. Door Haagse regelgeving kijken wij elkaar nu noodgedwongen aan waar we de hand op de knip kunnen houden.

Maar wat aan besparingen mogelijk is, staat niet in verhouding tot het opgelopen tekort in het Sociaal Domein. Dat maakt het er niet eenvoudiger op.

Een compliment aan de opstellers van deze begroting die, ondanks deze beperkingen, er toch in geslaagd zijn deze begroting te realiseren.

Wij hebben twee amendementen ingediend, deze betreffen respectievelijk voorstel 4 en 12.  Het amendement bij voorstel 4 beoogt een meer realistische planning voor de aanpassing van bushaltes; het amendement bij voorstel 12 is bedoeld om te voorkomen dat de inzet van sportdocenten wordt wegbezuinigd.

Daarnaast de motie “recht zo die gaat”, deze biedt de mogelijkheid voor een verfrissende reflectie op ons handelen vanuit onverwachte hoek.

D66 laat zich in de beoordeling van de begroting niet alleen leiden door het denken op de korte termijn. Een toekomstbestendige begrotingssystematiek dient het uitgangspunt te zijn.

Naar de mening van D66 komen de ambities uit het collegeprogramma goed tot uitdrukking in de begroting en de bijbehorende voorstellen waarbij er een sluitende begroting ter beoordeling ligt.


Voorzitter, ik kom tot een afronding. Onze gemeente staat voor een reeks aan uitdagingen. Of dat nu is op het terrein van Onderwijshuisvesting, het Sociaal Domein, Wonen of de Energietransitie. Of het vinden van alternatieven voor de invulling van de groeiende mobiliteitsbehoefte.

Voor mijn fractie staat voorop dat wat wij nu bedenken, volgend jaar niet weer achterhaald is. Laten wij daarom verder kijken dan vandaag of morgen. Denk aan de jongeren voor wie het bijna onmogelijk is een woning te vinden. Laten wij een antwoord geven op de vraag van die jonge bezoekster na afloop van de informatiebijeenkomst over Randweg 1: “Hoe kan het nu dat ik hier niet mag wonen?”.

Laten wij met creativiteit en enthousiasme oplossingen bedenken voor de wereld van morgen. In een gemeente die toekomstgericht denkt.

Gepubliceerd op 10-11-2019 - Laatst gewijzigd op 10-11-2019