Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 december 2021

D66 Bloemendaal sluit het jaar af met een levendige raadsvergadering

Tijdens de gemeenteraad van 16 december werden 31 agendapunten behandeld. Een aantal daarvan leidde tot een levendig debat.

Om te beginnen het initiatiefvoorstel “Geen mitsen maar splitsen”, dat het splitsen van grotere villa’s mogelijk maakt. D66 is daar voorstander van maar vindt het belangrijk om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Dat was bij het opstellen van het initiatiefvoorstel – met dank aan degenen die dat mogelijk hebben gemaakt – zeker het geval. D66 was een van de indieners van dit voorstel. De laatste weken kwamen er diverse reacties binnen op grond waarvan de D66 fractie het beter vond hiervoor meer de tijd te nemen. Daarom koos de fractie ervoor om, evenals die van het CDA, zich als mede-indiener terug te trekken. Wordt vervolgd.

Blekersveld

Ander bespreekpunt was het beschikbaar stellen van een krediet om de locatie Blekersveld bouwrijp te maken. De ontwikkeling van Blekersveld is een onderwerp dat de afgelopen periode tot veel discussie heeft geleid. Na lange afweging heeft de fractie van D66 ervoor gekozen om met het gevraagde krediet akkoord te gaan. Met daarbij de duidelijke kanttekening dat in het vervolgtraject het participatietraject zo zorgvuldig mogelijk wordt uitgevoerd.

Motie opkoopbescherming woningen

Om te voorkomen dat de speculatie op de huizenmarkt de prijzen verder opdrijft waardoor de toegang van starters op de woningmarkt wordt belemmerd, heeft D66 samen met GroenLinks, PvdA en Zelfstandig Bloemendaal een motie ingediend om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Meerdere gemeenten, ook in de directe omgeving, hebben al besloten om per 1 januari een zelfbewoningsplicht in te voeren of daarnaar onderzoek te laten doen. De ingediende motie draagt het college op om zo spoedig mogelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om een zelfbewoningsplicht in te voeren voor woningen met een WOZ-waarde tot 600.000 Euro. De motie werd aangenomen, een belangrijke stap om starters een betere kans te geven op de woningmarkt!

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland

Bij de behandeling van deze visie bracht D66 naar voren dat samenwerken belangrijk is. Het is positief dat verschillende ideeën over Zuid-Kennemerland hierin zijn samengebracht. Daarbij moet de extra inzet op fiets en openbaar vervoer hoge prioriteit krijgen. Wel vindt D66 het van belang dat er naar evenredigheid rekening wordt gehouden met de belangen van de deelnemende gemeentes. En daar gaat het nu wat D66 betreft voor Bloemendaal niet echt goed. Er wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Bloemendaal. D66 maakt zich daar zorgen over. De raad had al een aantal moties ingediend over de bereikbaarheidsvisie, maar de verwerking daarvan stelde de fractie van D66 niet echt gerust. Voorbeeld daarvan is de Zeeweg. D66 wil dat de Zeeweg veiliger wordt. Dat moet een hoge prioriteit krijgen.

Een nieuwe verkenning naar de mobiliteit in de gebiedszone Randweg- Zeeweg is wat D66 Bloemendaal betreft overbodig. Verschillende plannen voor en onderzoeken over de verbinding Randweg-Zeeweg liggen in de kast. Stof ze af, want die bieden al voldoende inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dus een nieuw onderzoek naar een tunnelverbinding tussen Randweg en Zeeweg heeft naar de mening van D66 weinig zin. Zowel D66 als Hart voor Bloemendaal hadden daarom over de nieuwe verkenning amendementen ingediend. Beide werden samengevoegd tot één amendement, dat raadsbrede steun kreeg.

Wethouder Wijkhuisen zegde toe hieraan een vervolg te geven. De meerderheid van de raad ging vervolgens akkoord met de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland.