Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 november 2021

Algemene Beschouwingen 2021

Samenwerken aan Wonen, Onderwijs en Klimaat

Het vaststellen van de begroting: het belangrijkste besluit dat we jaarlijks nemen. Complimenten voor de opstellers van de begroting voor 2022. Een positief begrotingssaldo, dat is goed nieuws. De OZB hoefde hiervoor niet verhoogd te worden, maar is alleen aangepast vanwege inflatie.

Wonen, onderwijs en klimaat. Dat zijn de hoofdthema´s waar D66 – ook in Bloemendaal – zich hard voor zal blijven maken. Daarnaast zijn de uitgaven in het sociaal domein van groot belang voor het welzijn van onze inwoners. Daarom zal D66 de gevraagde aanvullende budgetten voor het sociaal domein ondersteunen. Een aantal voorstellen had overigens wel wat beter onderbouwd kunnen worden en we hopen op een toezegging van de wethouder dat de buurtgezinnen na twee jaar geëvalueerd worden.

Wonen. De huizenprijzen stijgen nog steeds, de roep naar betaalbare woningen wordt steeds luider, woningzoekenden zijn steeds wanhopiger. We zijn daarom blij met de voortgang die wordt gemaakt bij de diverse woningbouwprojecten, zoals Dennenheuvel in Bloemendaal, Park Vogelenzang in Bennebroek, Vitaal Vogelenzang en Blekersveld in Overveen. Dit zijn allemaal locaties waar sociale huurwoningen of betaalbare woningen komen. Maar dit is niet voldoende. Werkelijk alles moet uit de kast worden gehaald om woningzoekenden aan een dak boven het hoofd te helpen. Daarom heeft D66 met een aantal andere partijen een initiatiefvoorstel ingediend om de regels voor het splitsen van woningen aan te passen. Want als grote villa´s en landhuizen gesplitst worden, biedt dat weer extra kansen voor woningzoekenden of mensen die willen doorstromen.

Daarnaast is regionale samenwerking op de woningmarkt belangrijk. De woningmarkt stopt immers niet bij de gemeentegrens van Bloemendaal. Dus het is goed dat we dit jaar een Woonakkoord hebben afgesloten binnen de regio. Het Woonakkoord besteedt terecht veel aandacht aan duurzaamheid. We gaan daarom meer klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen, waarbij duurzame bereikbaarheid van nieuwe woningen ook aandacht krijgt.

Onderwijs. Voor D66 is de toegang tot goed onderwijs essentieel. En goed onderwijs vereist goede onderwijshuisvesting. Daarom is het ongelooflijk belangrijk dat wij blijven investeren in het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. En het is goed dat dit plan uiteindelijk omgezet wordt in een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan. Want ook onze scholen moeten duurzamer worden en veilig bereikbaar zijn. Goede ventilatie en klimaatbeheersing zijn zonder meer noodzakelijk. Dat heeft de coronapandemie ons wel geleerd.
Bij het vaststellen van een geactualiseerd, toekomstgericht huisvestingsplan zal een goede samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente onontbeerlijk zijn.

De financiering van de onderwijshuisvesting blijft een uitdaging. Bovendien zijn de financiële vooruitzichten op de wat langere termijn niet zo rooskleuring. De herverdeling van het gemeentefonds pakt waarschijnlijk slecht uit voor Bloemendaal. Daarom dienen we samen met GL een motie in om een deel van het grote positieve begrotingssaldo van 2022 te gebruiken voor een bestemmingsreserve voor het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan onderwijs. Om de kans te vergroten dat dit plan tot een succesvolle uitvoering komt.

Klimaat. Extreme droogtes, extreme overstromingen, alarmerende rapporten. Deze zijn de afgelopen jaren voorbij gekomen en zullen voorbij blijven komen. Tenzij we iets gaan doen. En we kunnen iets doen, ook als gemeente Bloemendaal. Aan de ene kant moeten we omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom is het goed dat we drainagesystemen aanleggen en dat we tuintegels weghalen om regenwater op te kunnen vangen, de Operatie Steenbreek. Aan de andere kant moeten we de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken; dat spreekt voor zich. Dit doen we onder andere door meer en schoner openbaar vervoer, meer fietsen en het opwekken van duurzame energie. Dat laatste is in Bloemendaal nog te beperkt. De komende jaren moeten grotere slagen gemaakt worden. Dat kan. Door het toepassen van nieuwe technologieën, wellicht door warmte uit de bodem te gebruiken.

En ook hier is goede samenwerking zonder meer vereist. Bijvoorbeeld met andere overheden, met bedrijven, met energiecoöperaties, met energiecoaches. Want deze gigantische opgave kun je alleen met elkaar oplossen.

Kortom, wonen, onderwijs en klimaat blijven ook volgend jaar onze aandacht vragen. En we kunnen alleen grote stappen zetten als we vol vertrouwen samenwerken met anderen. Want als gemeente zijn we maar een kleine schakel in een groter geheel. Maar wel een belangrijke schakel voor onze inwoners, onze instellingen, onze bedrijven en onze bezoekers.