Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 juli 2021

Terugblik op derde raadsjaar

Inmiddels is het derde jaar van deze raadsperiode afgerond. Het is daarom weer tijd om terug te blikken op dit jaar dat door corona gedomineerd werd. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd in de Bloemendaalse raad?

 • Besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening
  Op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn diverse besluiten genomen. Het gaat onder andere om: ruimtelijke programma van eisen voor Vitaal  Vogelenzang, paraplubestemmingsplan parkeren (om parkeernormen goed via bestemmingsplan te regelen), bestemmingsplan Dennenheuvel en het ontwerpbestemmingsplan Hoge Duin en Daalseweg 21C.
  We hopen nog steeds dat jongerenhuisvesting op de Westelijke Randweg 1 of eventueel iets noordelijker mogelijk is, maar voorlopig is de besluitvorming opgeschort.
  De motie waartoe D66 het initiatief heeft genomen om bovenwijkse kosten te verhalen op initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen is unaniem gesteund. De verordening is nog niet opgesteld door het college.
 • Mobiliteit
  We hebben de motie gesteund voor toekomstbestendig OV in de Metropoolregio Amsterdam, te weten een light rail; deze motie is aangenomen in Bloemendaal en is in diverse andere gemeenten ook ingediend.
  De Bennebroekerlaan is inmiddels opnieuw ingericht, nadat hier geld voor was uitgetrokken.
  Mede namens D66 is een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om samen met omwonenden een beter ontwerp te maken voor de kruising Leidsevaart-Bekslaan.
 • Duurzaamheid en natuur
  Met het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 is een belangrijke stap gezet voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Via een motie hebben we laten zien dat we meer ambitie willen tonen, onder andere door op meer grote daken zonnepanelen te leggen.
  Onder leiding van wethouder Henk Wijkhuisen is een uitgebreid biodiversiteitsplan opgesteld, dat zowel een visie als concrete projecten bevat. Voor een aantal projecten is al een budget gereserveerd.
 • Sociaal domein
  In het sociaal domein wordt ongeveer een derde van de totale lasten uitgegeven. Er is besloten over:
  • Lokale steun aan Kenter jeugdhulp
  • Regiovisie `geweld hoort nergens thuis´ – aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Participatiebedrijf, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Beleidsplan schuldhulpverlening en Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
  • Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie
  • Verwervingsstrategie jeugdhulp
  • Rapport Rekenkamercommissie uitvoering Participatiewet
  • Huisvestingsverordening
  • Regionale gezondheidsnota
 • Cultuur
  De gedoogsituatie rondom het aantal popconcerten in Caprera is beëindigd. Er mogen nu op twaalf dagen popconcerten plaatsvinden en dankzij een amendement van D66 is ook een geluidnorm voor de bastonen opgenomen in de APV. Met name bastonen kunnen namelijk in de wijde omtrek hinder veroorzaken.
  Bloemendaal financiert eindelijk weer een lokale publieke omroep, Haarlem105.
 • Leefomgeving
  Moties zijn aangenomen om iets aan de overlast van motoren te doen.
 • Bestuur
  Er zijn besluiten genomen over:
  • Uitvoeringsplan communicatie
  • Diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden, zoals: Metropoolregio Amsterdam (zowel m.b.t. governance als verstedelijkingsstrategie), GR sociale zaken, convenant samenwerking Zuid-Kennemerland, wijzigingsbesluit GRIT (over IT), GR voortijdig school verlaten, GR Bereikbaarheid, Omgevingsdienst IJmond, Veiligheidsregio Kennemerland
  • Spreektijden in commissies zijn weer ingevoerd.
  • Er is een protocol integriteitsmeldingen vastgesteld.
  • Algemeen privacybeleid, o.a. over AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • Verordening bezwaarschriftencommissie
  • Participatiebeleid
  • Verordening vaartuigen en ligplaatsen
 • Financiën
  Diverse besluiten op financieel gebied zijn genomen: over de begroting (inclusief moties om kosten jeugdzorg onder controle te krijgen en om onderzoek te verrichten naar inrichting Voorbuurt en Korte Kleverlaan), diverse belastingverordeningen, verordening precariobelasting, eindejaarsvoorstel, fractiebudgetten, Kadernota, Zomernota en de Jaarrekening en jaarverslag 2020.
 • Onderwijs
  Er is besloten over de Verordening huisvesting onderwijs.
 • Woningbouw
  Er is budget uitgetrokken voor de huisvesting van statushouders op Blekersveld. Wij hebben het initiatief genomen voor een amendement om de plankosten niet uit het Vereveningsfonds sociale woningbouw te betalen. Dit amendement heeft het gehaald.Binnen de regio Zuid-Kennemerland is een nieuw Woonakkoord afgesloten. Dit bevat een derde sociale woningbouw en de bouw van minimaal 300 woningen in Bloemendaal tot 2030. De `plancapaciteit´, dus wat mogelijk gemaakt wordt door bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen, is echter al 675. Er zijn geen aantallen voor middeldure woningen vastgelegd.
 • Elswoutshoek
  Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de financiële uitkomst van het mediationtraject over Elswoutshoek. In totaal wordt 750.000 euro uitgekeerd aan de eigenaren van het landgoed. De stemverhoudingen en de voorwaarden zijn geheim verklaard.
 • Stedin en Meerlanden
  De raad heeft besloten om geen extra aandelen Stedin te kopen, Stedin heeft een extra kapitaalinjectie nodig, en om de huidige aandelen te verkopen. Daarentegen heeft de raad wel besloten om extra aandelen Meerlanden te kopen, omdat die aandelen naar inwoneraantal evenredig in bezit moeten zijn van de diverse gemeenten.
 • Deelname aan diverse commissies en werkgroepen
  Naast de drie reguliere commissies valt nog toe te voegen dat Lex Oude Weernink voorzitter van de Auditcommissie is. Sacha Kuijs heeft eenmalig deelgenomen aan `Raadslid in de klas`, wat dit jaar zeer beperkt heeft plaatsgevonden door corona. Eva Voorham was lid van de Werkgeverscommissie (voor de griffie).

Het derde jaar van onze termijn was een merkwaardig jaar door corona, met voornamelijk digitale vergaderingen. We beginnen nu aan het laatste jaar voor de verkiezingen. In de raadsvergadering van 8 juli heeft Eva Voorham wegens een verhuizing afscheid genomen. We gaan het nieuwe jaar met frisse moed in met Erik Alexander Kempenaar, die op 8 juli tot raadslid benoemd is.

Fractievoorzitter Sacha Kuijs, 23 juli 2021