Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 april 2021

Glasvezel – vraag en antwoord

De D66-fractie heeft op 6 april vragen gesteld naar aanleiding van een collegebesluit over de verkoop van vier kavels grond aan DFN (Delta Fiber Netwerk) B.V. t.b.v. een station voor glasvezel. Hieronder staan de vragen met de antwoorden vanuit het college.

 • Waarop is het verkoopbedrag van 1 euro per kavel gebaseerd? Welk beleid ligt hieraan ten grondslag?

Bij de verkoop van de ondergrond t.b.v. een transformator-station, is het staand beleid de kavel te verkopen tegen een symbolisch bedrag van € 1,- per kavel.
De reden daarvoor is dat het om een nutsvoorziening (het netwerkdeel) gaat. Analoog daaraan heeft de gemeente gekozen voor de verkoop van 4 kavels grond aan Delta Fiber Nederland B.V. voor € 1,- per kavel.
Als vast beleid is daarbij het beding in de overeenkomst opgenomen dat de grond voor dezelfde koopsom wordt terug geleverd wanneer het station zijn functie verliest
.

 • Is hiervoor een externe waardebepaling gedaan? Zo nee, waarom niet?

  Nee hiervoor is geen externe waardebepaling gedaan, omdat wordt verkocht voor een symbolisch bedrag. 
 • Waarom is gekozen voor verkoop bloot eigendom in plaats van bijvoorbeeld een huurafhankelijk opstalrecht?

  Er is gekozen voor grondverkoop in plaats van  bijvoorbeeld een huurafhankelijk opstalrecht omdat grondverkoop aan nutsbedrijven op dezelfde wijze plaatsvindt; aan Liander zijn eveneens kavels grond verkocht t.b.v.In het verleden –tweede helft vorige eeuw-  gaf de gemeente kleine kavels grond t.b.v. de bouw van een transformatorstation in erfpacht uit.
  De gemeente behield daarmee de bloot eigendom, het nutsbedrijf werd erfpachter en betaalde een symbolisch bedrag.
  In verband met de hoge administratieve kosten voor de gemeente (in rekening brengen van de jaarlijkse canon, bij aflopende erfpachttermijn of bij een verbouwing de akte aanpassen ed.) i.t.t. de opbrengst bleek het voor de gemeente voordeliger de percelen te verkopen onder de voorwaarde van terugverkoop aan de gemeente voor dezelfde prijs i.g.v. het vervallen van de functie en onder voorwaarden van verwijdering van de opstallen.
  Alle kosten van een eventuele overdracht komen voor rekening van koper. 
 • Zijn er voorwaarden gesteld aan de ruimtelijk inpassing van de distributiekasten? Zo nee, waarom niet?

Met DFN is bij verkoop vastgelegd dat DFN eenmalig de groenaanplant betaalt ter camouflering van de kasten. De bouw van de kasten is vergunningsvrij.

 • Hoe verhoudt dit collegebesluit zich tot het collegebesluit 0014 “Verkoop gemeentegrond achter Kennemergaard 4” waarin het college heeft besloten een kavel grond ter grootte van ca. 8 m2, te verkopen aan de eigenaren van Kennemergaard 4, conform koopovereenkomst met verkooptekening en de Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal; tegen een verkoopprijs van € 2.040 (€255,- per m2), prijspeil 2021, kosten koper.

De grondverkoop achter Kennemergaard 4 vindt plaats conform de Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal 2020. Deze prijs is tot stand gekomen na taxatie in 2020 van snippergroen en restkavels in de verschillende kernen, de prijs is voor 2021 geïndexeerd. Bij de grondverkoop  achter Kennemergaard 4 gaat het om snippergroen/restkavel en wordt geen terugkooprecht bedongen. Dit i.t.t. de grondverkoop aan DFN ; is geen snippergroen, wél terugkooprecht van toepassing.