Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 april 2021

Samenwerken: naast elkaar en mét elkaar

In de raadsvergadering van donderdag 15 april stond het onderwerp “samenwerken” centraal. In Zuid-Kennemerland en binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De meeste partijen zien nut en noodzaak voor samenwerking met andere gemeenten en regio’s wel zitten. Een aantal lokale partijen verzet zich hiertegen.

Maar de gemeente Bloemendaal is geen eiland. Zo bestaat er sinds jaar en dag een duidelijke verwevenheid met Amsterdam. Bloemendaal als ontspanningslocatie voor menig Amsterdammer. En omgekeerd is onze hoofdstad al heel lang een belangrijke bron van werkgelegenheid voor veel inwoners van de gemeente Bloemendaal. Dat neemt niet weg dat als je samenwerking zoekt, je probeert zo goed mogelijk de belangen van de eigen gemeente te behartigen. En dat is wat D66, samen met een aantal andere partijen, nu precies wil bereiken. Geloven in de kracht van samenwerken, zonder verantwoordelijkheden te delegeren. Daarom is D66 voorstander van samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam. Of, zoals fractievoorzitter Sacha Kuijs het verwoordde, de auteur Harari parafraserend: “In de 21e eeuw kun je alleen goed voor de Bloemendalers zorgen door samen te werken binnen de MRA. Die samenwerking is absoluut nodig, omdat wij bijvoorbeeld grote stappen moeten zetten op het gebied van de energietransitie en duurzame mobiliteit.” Sacha weerlegde de bewering dat samenwerken binnen de MRA een extra bestuurslaag betekent: “De MRA is een samenwerkingsverband, geen extra bestuurslaag.”

De kwaliteit van de relatie met onze buurgemeenten is bepalend voor de kracht waarmee de regio Zuid-Kennemerland zijn belangen kan behartigen. Deze relatie kan met het nieuwe samenwerkingsconvenant Zuid-Kennemerland, waar de raad in meerderheid mee akkoord ging, worden versterkt. Een goed initiatief dat mogelijkheden biedt om samen te werken waar dat kan en zinvol is. “Samenwerken tussen de Zuid-Kennemerlandse gemeenten is zonder meer noodzakelijk om binnen de MRA een gesprekspartner van betekenis te worden. Maar ook hier geldt dat de eigen autonomie van de gemeenteraad in stand blijft,” aldus D66-raadslid Lex Oude Weernink.

De gemeente Bloemendaal kan door aan de diverse intergemeentelijk en -regionale overlegorganen deel te nemen haar unieke karakter, waar wij zo trots op zijn, naar de mening van D66 ook voor de toekomst zeker stellen. Door met anderen samen te werken.

Naast elkaar, als wij het hebben over eigen verantwoordelijkheden en bijzondere kenmerken, en mét elkaar, om gemeenschappelijk doelen te bereiken. Maar niet tegen elkaar, door tegen samenwerking te zijn. Dat lost niets op. Bloemendaal is geen eiland.