Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2020

D66 wil Caprera behouden met aandacht voor de omgeving

D66 vindt het verstandig om de APV aan te passen vanwege Caprera. Daarmee komt een einde aan jarenlange onzekerheid over het feitelijk aantal toegestane `incidentele festiviteiten`, waarbij ruimere geluidnormen gelden dan gewoonlijk. De APV moet wel strikt gehandhaafd worden.

D66 staat voor een cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en dat bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen. Caprera speelt daarbij een belangrijke rol in Bloemendaal. Allerlei vormen van kunst worden hier ten tonele gebracht, zoals klassieke muziek, popmuziek, opera, jazz, cabaret, toneel, dans, circus en jeugdvoorstellingen. Daarnaast maken de muziekschool, de basisscholen en sportverenigingen ook gebruik van Caprera.

Popmuziek kan voor veel geluid in de omgeving zorgen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente gedoogd dat er 25 à 30 popconcerten per jaar werden gehouden. De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) maakt echter maar vijf concerten per jaar mogelijk, waarbij de gebruikelijke geluidnormen uit het `Activiteitenbesluit` worden overschreden. Voor sommige popmuziek zijn namelijk ruimere geluidnormen nodig.

De fractie van D66 vindt het verstandig om de APV zodanig te wijzigen dat er twaalf keer per jaar een popconcert mogelijk is, met ruimere geluidnormen. Er zijn immers veel bezoekers van Caprera die plezier beleven aan deze voorstellingen.

Natuurlijk hebben we begrip voor de geluidhinder die Caprera voor omwonenden met zich meebrengt. Meer dan 60 zienswijzen zijn ingediend, waarvan in een aantal overigens ook wordt gepleit voor de verandering van de APV naar 12 dagen met ruimere geluidnormen.

In de huidige APV is alleen een geluidnorm opgenomen, uitgedrukt in dB(A). Dit is een eenheid die rekening houdt met het menselijk oor. Wat met name in een verdere omgeving veel overlast veroorzaakt zijn de bastonen. Daarom vinden wij het verstandig om een norm uitgedrukt in dB(C) toe te voegen. Deze extra norm begrenst de zware tonen. Hiertoe hebben wij het raadsvoorstel via een amendement gewijzigd. Daar bovenop is ook vastgelegd dat de concerten met de ruimere geluidnormen om 23 uur stoppen. Dit amendement is door een meerderheid van de raad aangenomen.

Andere oorzaken van overlast
In de omgeving van Caprera is ook sprake van andere geluidhinder, zoals die van de hockeyclubs en het circuit in Zandvoort. Daarnaast speelt parkeeroverlast een rol. Voor die problemen moet ook oog zijn.
In een commissievergadering heeft wethouder De Roy van Zuidewijn aangegeven met parkeeroplossingen bezig te zijn.
Verder zijn in de raad van 17 september unaniem twee moties aangenomen die het college oproepen om werk te maken van geluidoverlast door motorvoertuigen. Betere handhaving van maximumsnelheden en van maximale geluidsproductie is nodig. De burgemeester heeft toegezegd om daarvoor in Den Haag te gaan pleiten.

Tot slot
Wat ons betreft: afspraak is afspraak. Dus nu de APV wordt aangepast, is dat het dan ook. De APV moet strikt gehandhaafd worden. Dat betekent onder andere van tijd tot tijd geluidmetingen doen. Op basis daarvan kan de geluidsapparatuur begrensd worden. Dan weten de omwonenden van Caprera en het openluchttheater zelf waar ze in de toekomst aan toe zijn.