Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 juli 2020

D66 stemt in met gewijzigde Kadernota

Amendement CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD over financiële koers gemeente krijgt brede steun.

In de raadsvergadering van 2 juli stond de Kadernota centraal. Dit raadsvoorstel bevatte een reeks van mogelijke bezuinigingen die tot een sluitende begroting voor de komende jaren kan leiden.

Namens de fractie van D66 stond fractievoorzitter Sacha Kuijs stil bij de huidige situatie. “De uitgaven in het Sociaal Domein lopen dermate hoog op dat er een kaalslag dreigt op alle andere terreinen. Dit varieert van onderwijshuisvesting, tot cultuur, sport, groenvoorzieningen, etcetera. Om onze financiën op orde te krijgen, was het de bedoeling om eerst te starten met een kerntakendiscussie. Maar daar heeft Corona een stokje voor gestoken. Ook konden en kunnen wij de gevolgen van deze pandemie nog niet overzien.”

In overgrote meerderheid was de Bloemendaalse raad van mening dat het gewenst is om in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven welke voorzieningen en vormen van dienstverlening behouden moeten blijven. Daarom hadden de fracties van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD hiervoor een amendement ingediend. Daarin staan voorzieningen en vormen van dienstverlening die behouden moeten blijven. Voorbeelden daarvan zijn de instandhouding van speelvoorzieningen, het vakonderwijs gymnastiek, behoud van gazons, heesters en het beheer van bosplantsoenen. De milieustraat Heemstede blijft beschikbaar voor inwoners vanuit Bennebroek en Vogelenzang. De raad wil niet dat de extra minima-ondersteuning wordt versoberd.

Over een aantal onderwerpen uit de Kadernota gaf het amendement aan dat deze in essentie behouden moeten blijven, maar op mogelijke bezuinigingen verder onderzocht kunnen worden. Dat betreft onder meer de toekomstige invulling van de preventie schoollogopedie, de muziekschool en van Welzijn Bloemendaal. Het Servicepunt Bennebroek moet behouden blijven, maar daarbij wordt onderzocht of de dienstverlening verrijkt kan worden. Ook gemeentelijke bijdragen aan cultuur en sport worden nader bestudeerd.

De noodzakelijke bezuinigingen stelde de raad ook voor een aantal moeilijke en pijnlijke keuzes. Zo is besloten te stoppen met het Lentefestival en Bloemendaal Samen. De gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheek kan geleidelijk worden verminderd tot het niveau dat door de organisatie zelf al is voorgesteld. Dat geldt ook voor de bijdrage aan de Hertenkamp in het Bloemendaalsebos.

D66 heeft met het ingediende amendement daadkracht willen tonen. D66 wil niet alle keuzes vooruitschuiven naar de begrotingsbehandeling in november, maar het college nu al zoveel mogelijk financiële kaders mee geven voor het opstellen daarvan. Pas tijdens de behandeling van de begroting kunnen meer definitieve financiële keuzes gemaakt worden.