Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 maart 2020

Oplossing voor opvang statushouders in nieuwe fase

In de gemeenteraad van donderdag 12 maart is uitvoerig gedebatteerd over een oplossing voor de opvang van statushouders en andere woningzoekenden in de gemeente Bloemendaal. Een daartoe door D66, GroenLinks en Zelfstandig Bloemendaal ingediend amendement om een brede aanpak van deze spoedhuisvesting in de gemeente Bloemendaal mogelijk te maken, kon uiteindelijk ook rekenen op steun van het CDA en de PvdA.

Een eerder plan van het College om de statushouders te huisvesten op één van de twee locaties Zomerzorgerlaan of Westelijke Randweg 1 kon niet op steun van de raad rekenen. Dit plan heeft de afgelopen weken tot veel discussie geleid. Niettemin was een meerderheid van de raad van mening dat het een morele en wettelijke plicht is om statushouders een dak boven het hoofd te bieden. Er moeten nog dit jaar zeker zo’n 70 statushouders worden gehuisvest. Eerder heeft de provincie Noord-Holland daarover een brief aan het College van B&W gestuurd, waarin de gemeente nadrukkelijk op het nakomen van deze verplichting is gewezen.

Uiterlijk in de raad van 16 april zal er een definitief besluit genomen moeten worden over een of twee opties (locaties voor tijdelijke flexwoningen). Daartoe moeten de mogelijke opties eerst beter onderbouwd worden, opdat de raad een weloverwogen keuze kan maken.

De in het aangenomen amendement genoemde opties zijn het Blekersveld (ten westen van de Westelijke Randweg) en Westelijke Randweg 1. Voor deze locaties geldt dat door de plaatsing van tijdelijke flexwoningen gedurende maximaal 10 jaar de realisatie van blijvende sociale woningen daar niet in gevaar mag komen.

Een andere optie is het parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis en het trapveldje aan de Zomerzorgerlaan. Op deze laatste locatie zouden er maximaal 20 niet-gestapelde flexwoningen voor een maximumperiode van vijf jaar kunnen komen; dus voor een kortere periode en aanmerkelijk minder en beperkter in bouwhoogte dan in het oorspronkelijke plan.

Zo mogelijk zou ook voor een andere geschikte locatie gekozen kunnen worden; dit nog nader te bepalen na spoedoverleg met projectontwikkelaars.

De fractie van D66 is blij met de door de gemeenteraad genomen stap, omdat hiermee een oplossing voor het huisvesten van statushouders dichterbij is gekomen. Ook is er zicht op het realiseren van meer permanente sociale woningbouw.