Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Ontslag commissievoorzitter Bestuur en Middelen

In de gemeenteraad van donderdag 26 september hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, VDB en PvdA een initiatiefvoorstel ingediend om mevrouw Roos met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen als voorzitter van de Commissie Bestuur en Middelen. Dit initiatiefvoorstel is aangenomen.

Daaraan is een zorgvuldig traject voorafgegaan. In het Presidium is gesproken over het evalueren van de commissievoorzitters. Daarvoor is een evaluatieproces afgesproken dat door het Presidium is vastgesteld. Aan alle drie commissievoorzitters is gevraagd deel te willen nemen aan de evaluatiegesprekken conform de vastgestelde procesafspraken. De voorzitters van de commissies Grondgebied en Samenleving – de heren Burger en Harder – hebben hieraan inmiddels hun medewerking verleend.

Een evaluatie van de voorzitter van de Commissie Bestuur en Middelen – mevrouw Roos – is niet mogelijk gebleken. Mevrouw Roos heeft aangegeven niet geëvalueerd te willen worden conform het door het Presidium vastgestelde evaluatieproces.

De fractie van D66 betreurt deze gang van zaken, omdat in een evaluatie het functioneren van mevrouw Roos besproken – en uitgesproken – had kunnen worden. Dan had wellicht een verander- of verbetertraject bereikt kunnen worden. Dat was nodig, omdat de afgelopen maanden discussie is ontstaan over het functioneren van mevrouw Roos als commissievoorzitter.

Een evaluatie had daarin klaarheid kunnen brengen. De vergadering van de Commissie bestuur en Middelen van donderdag 12 september onder voorzitterschap van mevrouw Roos moest voortijdig worden beëindigd. Dat lag naar onze mening in overwegende mate aan het functioneren van mevrouw Roos in haar rol als commissievoorzitter.

Deze gebeurtenis en het eerder genoemde evaluatietraject heeft de fractie van D66 tot de conclusie gebracht dat in het belang van het functioneren van de Commissie Bestuur en Middelen het verkieslijk was om het voorzitterschap van mevrouw Roos van deze commissie te beëindigen.