Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 juni 2019

D66 Bloemendaal wil meer betrokkenheid en inbreng van inwoners

Pleidooi voor herinvoering van inspraakmogelijkheid in raadscommissies

De fractie van D66 heeft een beleidsnota naar de Bloemendaalse gemeenteraad gestuurd met daarin de visie van D66 op inspraak en burgerparticipatie. Dat zijn speerpunten van D66. “De gemeente is er voor de inwoners en D66 wil dat de inwoners zich betrokken voelen bij de gemeente met hun vragen, initiatieven en klachten”, zo valt te lezen in de D66-visie.

In de inspraak en participatienota pleit D66 onder meer voor herinvoering van de inspraakmogelijkheid in de raadscommissies van de gemeente Bloemendaal. Een overweging daarbij is dat insprekers in de gelegenheid moeten zijn in een formele vergadering een zienswijze te kunnen geven zodat die genotuleerd en in beeld vastgelegd wordt.

D66 is van mening dat mogelijkheden van inspraak, beroep en bereikbaarheid van College van B&W op de site van de gemeente duidelijker en toegankelijker aangegeven worden, bijvoorbeeld met een knop en niet via een zoekfunctie.

Naast de formele beroepsmogelijkheden zou er een eigen ombudsfunctie voor inwoners en als adviesorgaan voor de raad overwogen moeten worden. 

D66 meent dat de Agendacommissie gemotiveerd inzicht moet geven wanneer een voorstel tot agendering van inwoner(s) niet wordt overgenomen; zo’n voorstel kan dan onderwerp zijn van nadere afweging in presidium of raad. 

D66 is ook van mening dat er experimenten met verdergaande burgerparticipatie genomen kunnen worden. De voorkeur van D66 gaat daarbij uit naar de zogeheten burgerpanels. Na loting, uit de Basisregistratie Personen, wordt een aantal inwoners uitgenodigd om mee te denken over een bepaald thema.  Voorwaarde daarbij is voldoende beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit en een goede organisatie.