Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 mei 2019

Extra raadsvergadering tussen- en voortgangsrapportage Elswoutshoek

In een extra raadsvergadering van 6 mei 2019 werd de tussen- en voortgangsrapportage van het onafhankelijk extern forensisch (accountants) onderzoek ‘Elswoutshoek’ besproken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Integis die de tussenrapoortage verzorgde. De fractie van D66 heeft vanaf het begin volledige steun verleend aan een onderzoek met betrekking tot de gang van zaken rond het dossier Elswoutshoek. Wij hadden niet de illusie dat het onderzoek zonder slag of stoot de eindstreep zou halen of dat de uitkomsten daarvan door iedereen zouden worden bejubeld. Maar dat tussentijds uit de tussenrapportage de vraag zou opkomen of het zinvol is het onderzoek überhaupt af te ronden was zeker niet wat ons voor ogen stond.

De tussenrapportage van Integis liet ons in de raadsvergadering over deze vraag buigen. Integis maakt melding van een aantal belemmeringen die de mogelijke kwaliteit van een onderzoek in de weg staan en de vraag oproept of het zinvol is het onderzoek voort te zetten. De belemmeringen die Integis hierbij noemt zijn duidelijk, maar leiden volgens D66 niet tot het voortijdig beëindigen van het onderzoek. Van de belemmeringen waren sommige te voorzien (niet meewerken van bepaalde personen, mogelijk niet in de volle omvang te bepalen objecten) of zijn mogelijk op te lossen (geheimhouding op stukken) of zijn mogelijk van invloed in de toekomst (aangespannen procedures door betrokkenen tegen o.a. de gemeente). Dit staat echter nog niet vast.

De fractie van D66 is van mening dat indien overige bronnen niet afdoende zijn en indien de belemmeringen daadwerkelijk leiden tot een onmogelijk, gemankeerd en onvolledig onderzoek dit thuishoort in de eindconclusies van het onderzoek. Dat daarmee de hoofddoelen van het onderzoek, waarheidsvinding en mogelijke verzoening, niet haalbaar blijken te zijn moet onderdeel zijn van een eindrapportage en niet al tussentijds leiden tot het stopzetten van het onderzoek. Dit alleen al om te voorkomen dat er achteraf discussie kan ontstaan over de juistheid van het stopzetten en er vervolgens weer een onderzoek nodig is naar de waarheidsvinding over het stopzetten van het onderzoek etc., etc.

D66 is daarom van mening dat het onderzoek moet worden voortgezet waarbij het voor ons niet noodzakelijk is om over deze belemmeringen in een besloten raadsvergadering nader te overleggen. De tussenrapportage van Integis is wat D66 betreft voldoende duidelijk. Daarnaast zijn we voor transparantie en vinden dat zoveel mogelijk in het openbaar moet worden vergaderd. D66 heeft wel een motie mede ingediend. In deze motie wordt aan de burgemeester verzocht om aan Integis te vragen schriftelijk aan de raad te berichten op welke wijze zij een rol kan spelen bij het mogelijk opheffen of verminderen van de belemmeringen.

Wordt vervolgd.