Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 april 2019

D66 geeft Bloemendaals College steun in de rug

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april is gedebatteerd over de informatievoorziening aan de leden van de raad. Hierover is de afgelopen periode onduidelijkheid ontstaan. Welke verzoeken om informatie kunnen wel, en welke kunnen niet worden beantwoord? Om in deze situatie duidelijkheid te brengen, dienden de fracties van D66, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en VDB gezamenlijk een motie in. Deze werd in overgrote meerderheid (16 stemmen voor) aangenomen.

Met de ingediende motie heeft de fractie van D66 het College van B&W een steun in de rug willen geven om de afhandeling van informatieverzoeken in goede banen te leiden.

Artikel 169, derde lid, van de Gemeentewet bepaalt dat het College “de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen geeft tenzij het in strijd is met het openbaar belang.” Een verzoek tot verstrekking van mondelinge of schriftelijke informatie dat betrekking heeft op een: aansprakelijkstelling en/of aangifte en/of aanhangig zijnde geding bij een rechterlijke instantie kan in strijd zijn met het openbaar belang.

Indien het verstrekken van informatie een onevenredig beslag op de gemeentelijke organisatie zou leggen, kan het College de termijn waarbinnen deze informatie (normaal gesproken) wordt verstrekt, verlengen. De afgelopen periode is het aantal vragen uit de raad aanzienlijk toegenomen; zie hiervoor ook het overzicht.

De aangenomen motie verzoekt het College zich nadrukkelijk te beroepen op strijdigheid met het openbaar belang wanneer van toepassing, indien het informatie weigert te verstrekken aan één of meer leden van de raad op basis van artikel 169, derde lid, van de Gemeentewet.

Mocht de gevraagde informatie aan één of meer leden niet direct of niet volledig worden verstrekt, dan dient het College de reden daarvan wel toe te lichten aan het betreffende lid/leden en aan de Gemeenteraad.

De fractie van D66 verwacht dat toekomstige informatieverzoeken op basis van de aangenomen motie door het College van B&EW efficiënter kunnen worden afgehandeld.