Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 maart 2019

Terugblik op eerste jaar van de raad

Op 29 maart 2018 werd de nieuwe D66-fractie geïnstalleerd. Het is daarom tijd om terug te blikken. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd in de Bloemendaalse raad?

 • Deelname aan de Bloemendaalse coalitie
  D66 neemt deel aan de coalitie samen met de VVD en het CDA. Onze wethouder Henk Wijkhuisen is portefeuillehouder van Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten); Mobiliteit, verkeer en wegbeheer; Energietransitie, duurzaamheid en milieu; Onderhoud en reiniging openbare ruimte, natuur en groenvoorziening; Water(wegen) en riolering; Monumenten; Speelvoorzieningen.
 • Onderzoek Elswoutshoek
  De raad besloot om het langlopende dossier Elswoutshoek te laten onderzoeken door een onafhankelijk, extern bureau, Integis. Het onderzoek richt zich op de gebeurtenissen in 2014 en de fractie hoopt zo een onafhankelijk oordeel over deze gebeurtenissen te krijgen. Resultaten worden in 2019 verwacht.
 • Geen inperking artikel 169, lid 3, van de Gemeentewet
  De D66-fractie kan zich voorstellen dat er behoefte bestaat om te discussiëren over op welke manier het afhandelen van informatieverzoeken van raadsleden beter zou kunnen verlopen. Een brief van het college over het inperken van artikel 169, lid 3, van de Gemeentewet om de inlichtingenplicht richting raadsleden te beperken, ging de fractie echter te ver. Goede informatie is essentieel om de controlerende rol van de raad te kunnen uitoefenen.
 • Besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening
  Op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn diverse (ontwerp)bestemmingsplannen vastgesteld en bestuursopdrachten gegeven. Het gaat om de Wildhoef, Kweekduin, Reparatieplan Bloemendaal aan Zee, Vitaal Vogelenzang, Dennenheuvel, Brouwerskolkweg 2 (voormalige gemeentewerf), Huisartsenpraktijk te Overveen, Westelijke Randweg 1 (Plan1828, betaalbare jongerenhuisvesting), Park Vogelenzang (in Bennebroek) en  Nieuwbouw brandweerpost in Bennebroek.
 • Vaststelling diverse financiële stukken
  Volgens de begroting 2019 zijn de baten en lasten ruim 49 miljoen euro. Een belangrijke taak van de raad is dan ook het nemen van diverse financiële beslissingen over: Jaarrekening 2017, Voorjaarsnota 2018, Begroting 2019, Najaarsnota 2018 en diverse belastingverordeningen.
 • Duurzaamheid
  De fractie is mede-indiener geweest van een motie om te onderzoeken om te stoppen met rubberkorrels op kunstgrasvelden. Ook heeft D66 een ballonnenmotie gesteund, om het oplaten van ballonnen voortaan te verbieden.
  Over Formule 1 op het circuit van Zandvoort heeft de fractie samen met GroenLinks zogenoemde Artikel 40-vragen gesteld. Daarnaast is er mede namens D66 een motie ingediend om het college een krachtig signaal af te laten geven richting diverse overheden dat Formule 1-races in Zandvoort zeer onwenselijk zijn. Omwonenden van het circuit en de nabij gelegen natuur moeten beschermd worden.
 • Deelname aan diverse commissies en werkgroepen
  Naast het deelnemen aan de `standaard commissies´ nemen de leden van de fractie deel aan: Werkgeverscommissie (Eva), Raadslid in de klas (Eva, Philip en Lex), Werkgroep bestuurlijke vernieuwing (Lex), werkgroep Mozard (IT; Lex) en de Auditcommissie.  Philip Groen is gekozen tot voorzitter van de Auditcommissie.
 • Aselecte steekproeven uit Basisregistratie Personen bij participatie omgevingsvisie
  De fractie vindt het van belang dat de omgevingsvisie breed gedragen wordt en dat ook mensen gehoord worden die niet zo snel het gemeentehuis in stappen om hun mening te geven. Daarom is er een amendement ingediend op het projectplan voor de omgevingsvisie en dit amendement is aangenomen. De wijziging van het projectplan betekent dat we, bij onderwerpen die zich daarvoor lenen, aselecte steekproeven uit de Basisregistratie Personen trekken. De gekozen inwoners zal gevraagd worden mee te denken en te praten over een bepaald onderwerp.
 • Vaststelling Woonvisie 2018-2022
  Het beleid van 1/3 sociale huurwoningen wordt voortgezet. Een belangrijke verandering is echter dat bij bouwprojecten ook 1/3 van de woningen middelduur moet zijn.
  Het voorgenomen bouwprogramma voor de periode 2018 t/m 2022 omvat in totaal 571 woningen.
 • Doelgroepenverordening
  De fractie heeft een motie ingediend die het college oproept om een doelgroepenverordening op te stellen. Deze motie is aangenomen. Een dergelijke verordening maakt het mogelijk om bepaalde zaken in bestemmingsplannen vast te leggen. Het gaat met name om de instandhoudingstermijnen van sociale huurwoningen (vooral van belang als commerciële partijen sociale huurwoningen realiseren), het realiseren van middeldure woningen en het regelen van (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
  Een bestemmingsplan is een transparanter en democratischer instrument dan bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst.

Kortom, de fractie van D66 heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten en gaat met frisse moed het volgende jaar in!