Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 januari 2019

D66 wil sociale en middeldure woningen goed regelen

In het collegeprogramma “Maatwerk voor de Toekomst” staat dat bij het maken van woningbouwplannen het uitgangspunt is 1/3 sociale woningbouw, 1/3 woningen in het middeldure segment en 1/3 overig. De coalitiepartijen – VVD, CDA en D66 – hebben zich in dit programma verplicht om deze doelstelling te realiseren.

Dit betekent dat in de uitwerking van deze ambitie een aantal stappen noodzakelijk is. In de eerste plaats is er overeenstemming nodig over de zogeheten Woonvisie. Daarin staat aangegeven wat nodig is om de doelstellingen voor toekomstige woningbouw te realiseren. D66 wil dat er “aan de voorkant” duidelijkheid komt over de mogelijkheden voor realisatie en instandhouding van betaalbare woningen. Hiermee wordt onduidelijkheid in het vervolgproces voorkomen.

Doelgroepenverordening
Daarom is het nodig eerst een doelgroepenverordening op te stellen. Daarmee wordt het mogelijk in bestemmingsplannen regels op te nemen over sociale en middeldure huurwoningen en over particulier opdrachtgeverschap. Hiermee wordt bedoeld de situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning.

D66 heeft voor de gemeenteraad van donderdag 31 januari een motie ingediend waarin het College van B en W wordt verzocht een doelgroepenverordening op te stellen waarin dit is opgenomen. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Westelijke Randweg 1
In de gemeenteraad van 31 januari is ook het raadsvoorstel Project 1828-Westelijke Randweg 1 aangenomen. D66 heeft een amendement op dit voorstel mede ingediend. Het betreft het ontwikkelen van het terrein Westelijke Randweg 1 naar betaalbare woningen. Door in te stemmen met deze bestuursopdracht kan het Plan1828 verder worden onderzocht, uitgewerkt en kan de participatie verder ingezet worden.

De uitwerking van Project 1828 zal eerst op haalbaarheid moeten worden getoetst. Zo is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheid om op het perceel woningen te realiseren voor bijvoorbeeld de doelgroep 18 tot en met 28 jaar waarbij het woningbouwprogramma bestaat uit ten minste 33% sociale huur. De rest van het programma zal dan bestaan bestaat uit een mix van sociale- en middeldure huur.

Zowel de Doelgroepenverordening als het Raadsvoorstel 1828 zijn de eerste stappen om tot duidelijke kaders te komen waarin de plannen voor woningbouw kunnen worden uitgewerkt.

D66 vindt het van groot belang om nu, stapsgewijs en met alle ruimte voor bewonersparticipatie, duidelijkheid te verkrijgen over wat op het gebied van woningbouw in de gemeente Bloemendaal de komende jaren mogelijk is.

De foto toont de beoogde locatie voor Plan 1828, aan de Westelijke Randweg 1.