Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 januari 2019

Philip Groen voorzitter van Auditcommissie

De Auditcommissie heeft tijdens haar vergadering op 8 januari jl. D66 duocommissielid Philip Groen als voorzitter uit haar midden aangewezen. Tijdens deze vergadering is dit besluit bekrachtigd, waardoor Philip sindsdien de Auditcommissie voorzit. Dit besluit is in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 17 januari met de overige (duo)raadsleden gedeeld.

De rol van de Auditcommissie is om te overleggen met de accountant over de controles en rapportages die deze uitbrengt ten behoeve van de raad. In het najaar betreft dit de interne beheerorganisatie en in april de eindcontrole van de jaarrekening. Zij adviseert hierover aan de raad. De accountant wordt aangewezen door de Auditcommissie; deze controleert primair op de rechtmatigheid van de bestedingen (is het geld uitgegeven zoals afgesproken), maar ook over de effectiviteit en doelmatigheid hiervan.

Ook is de Auditcommissie gesprekspartner van de Accountant om specifieke aandachtspunten te benoemen. Momenteel ligt het zwaartepunt van de controle bij het Sociaal Domein, omdat het lastig blijkt de doelmatigheid van bestede budgetten te controleren. In de commissie Bestuur en Middelen wordt regelmatig de stand van zaken gedeeld.