Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 december 2018

Verhoging OZB is onvermijdelijk

Investeren in de toekomst blijft noodzakelijk

De Onroerend Zaak Belasting (OZB) stijgt in 2019 met iets meer dan 12%. Waarom? Omdat Bloemendaal een dure huishouding heeft. Diverse maatregelen zijn nodig om de voorzieningen op peil te houden of te verbeteren, en dat kost geld. Deze zijn in het nieuwe collegeprogramma opgenomen. Ook vallen er bestaande inkomsten weg. Daarom is een eenmalige verhoging van de OZB onvermijdelijk.
De gemeente Bloemendaal beslaat een grote oppervlakte met veel wegen en een uitgestrekte riolering, met relatief weinig huisaansluitingen. Zo is ruim 5 miljoen euro nodig voor het vernieuwen en aanpassen van de riolering en de beheersing van het grondwaterpeil door onder meer drainage. Een andere reden voor het verhogen van de OZB is het in 2022 verdwijnen van de mogelijkheid om precario (belasting) op kabels en leidingen van vooral bedrijven te heffen. Op deze inkomstenderving van structureel €750.000 moet de gemeente nu al inspelen om aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Ook is er volgens het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) deze collegeperiode €12 miljoen nodig om de forse achterstand in het onderhoud van zeven schoolgebouwen weg te werken. Daaronder zijn nog scholen met metalen raamkozijnen en enkel glas. Koude en tocht leiden tot een hoge energierekening en dat staat haaks op de noodzaak om het energieverbruik terug te brengen. Bovendien willen wij toekomstbestendige scholen die beantwoorden aan de milieu- en gezondheidseisen van nu en later. Onze gemeente heeft 16 scholen voor basisonderwijs verspreid over Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal, en ook de drie middelbare scholen zullen de komende tijd verbouwd moeten worden. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Door relatief veel leerlingen van buiten de gemeente is deze kostenpost extra groot.
Voor het onderhoud en aanpassing van het wegennet is ook nog eens zo’n 3 miljoen euro nodig. Verbetering en uitbreiding van de fietspaden zijn daar onderdeel van. Voor openbaar groen is de komende collegeperiode een bedrag van ruim anderhalf miljoen euro nodig.
Daarnaast staat de energietransitie hoog op de agenda, een taak die door de centrale overheid naar de gemeente is overgeheveld. Dat vraagt om investeren in extra mensen en middelen. Dat geldt ook voor het bevorderen van de burgerparticipatie bij nieuwe plannen en projecten. Orde en veiligheid zijn voor inwoners erg belangrijk. Daarom is er in de begroting geld vrijgemaakt voor extra BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) en een personeelsuitbreiding om de energietransitie in goede banen te leiden, alsook de burgerparticipatie en de communicatie. Ook is extra geld nodig voor het op peil houden en verbeteren van de digitale dienstverlening.
D66 begrijpt heel goed dat de inwoners van onze gemeente willen weten wat er met hun geld gebeurt. D66 wil daarom dat de hoogte van de (belasting)tarieven en de besteding van de budgetten inzichtelijk zijn, evenals de wijze waarop bij het uitgeven prioriteiten tot stand komen en keuzes worden gemaakt. De fractie van D66 wil dat deze informatie in goed leesbare publicaties alle inwoners kan bereiken. In begrijpelijke taal uitleggen, waaraan het geld van de inwoners wordt besteed. De fractie van D66 zal erop aandringen dat dit nog beter dan nu al het geval is, gaat gebeuren.

Het blijft dus nodig om te investeren in onze toekomst. Onlangs kwam in de gemeenteraad een alternatief begrotingsvoorstel ter tafel, waarin werd voorgesteld om alle grote maar noodzakelijke investeringen zoals hierboven genoemd, voor deze collegeperiode te schrappen. Voor de fractie van D66 is dit geen optie, omdat wij het onverantwoord vinden deze door te schuiven naar een volgende gemeenteraad. Ook vinden wij het onwenselijk om de huidige schuld te laten stijgen.