Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Begrotingsraad

Tijdens de Begrotingsraad op 8 november heeft fractievoorzitter Lex Oude Weernink de volgende algemene beschouwingen voorgedragen:

Inleiding
Wij leven in een omgeving die volop in beweging is. Een samenleving op zoek naar oplossingen voor de vraagstukken van morgen. De gevolgen van de opwarming van de aarde worden merkbaar. Dat vraagt om creatieve oplossingen zoals de energietransitie, het vinden van alternatieven voor fossiele brandstoffen. Betaalbare huisvesting wordt met de dag schaarser. Daarvoor zijn onvoldoende alternatieven aanwezig . Maar iedereen heeft wel recht op een passend dak boven het hoofd. Daarom gaan wij op zoek naar oplossingen zoals de bouw van nieuwe starters- en sociale huurwoningen. Zorgcentra werden gesloten maar het alternatief was nog niet, of onvoldoende aanwezig.

Wij hebben daarom de verplichting een passende huisvesting te vinden voor ouderen die nu zelfstandig moeten blijven wonen. En het bieden van mogelijkheden om deze categorie bewoners naar kleinere woningen te laten doorstromen.

Goede zorg en aandacht voor onze inwoners. Voor jongeren, ouderen, voor onderwijshuisvesting, sport, kunst en cultuur. Goede zorg en aandacht voor het milieu. Het betrekken van inwoners bij nieuwe plannen. Als wij ons daarvoor met elkaar inzetten, moet dat mogelijk zijn.

Wij moeten nu durven kiezen voor morgen. En dat vraagt maatwerk voor de toekomst, het verklaart de titel van het nieuwe collegeprogramma. Dat biedt daarvoor naar de mening van D66 goede mogelijkheden. Onze ambities zijn daarin goed verwoord. Het is het kompas voor de koers die wij de komende jaren willen gaan volgen.

Regionale Samenwerking
Willen wij onze ambities waar kunnen maken, dan mag samenwerking met andere gemeenten niet vergeten worden. Goed nabuurschap is nodig om zelfstandig als gemeente te kunnen blijven functioneren. Onze wereld houdt niet op bij de gemeentegrens.

In regionaal verband wordt er veel gesproken maar daarentegen nog te weinig gedaan. Er zijn genoeg politieke geloofsbelijdenissen dat wij er alles aan doen om de verkeersoverlast waar mogelijk te beperken. Mooie woorden. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Waar blijft een hoogwaardige OV-verbinding met het strand? In vergelijking met andere, grootstedelijke agglomeraties is er veel in te halen. Geen woorden maar daden dus.

Waarom is bijvoorbeeld de Zuidtangent, ooit bedoeld als lightrailverbinding, nog steeds niet doorgetrokken naar het strand? Wij moeten eens leren “nee” te zeggen. Laat de auto staan, pak het OV. Maar dat moet er dan wel zijn.

“Nee” moeten wij ook durven zeggen tegen onnodige belasting van mens en milieu. Zoals de plannen om de Formule 1-races naar Zandvoort te halen.

Beste mensen, dit laatste is echt niet meer uit te leggen. Een sterk staaltje van kort-door-de-bocht ambities. Ik begrijp de soms sterk nostalgische hang naar de autoromantiek van het verleden, maar er zijn grenzen. D66 heeft die dan ook , samen met anderen, duidelijk gesteld. Wat ons betreft, geen F1 races op het Zandvoortse circuit.

Rapport Rekenkamer
Het Rekenkamerrapport dat onlangs – in september- is verschenen, biedt goede aanknopingspunten voor verbetering. Duidelijke visie en lange termijn doelstellingen in beleidsstukken. Concrete, meetbare doelstellingen. Beleidsmaatregelen en projecten regelmatig evalueren. De aanbevelingen van de Rekenkamer moeten een vervolg krijgen in het handelen van de raad, griffie en college.

Volgens het rapport van de rekenkamer commissie- “ontstaat het beeld dat de raad aan de voorkant onvoldoende gefaciliteerd wordt en daardoor de basis mist om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren.” Dat is een prikkelende conclusie. Laten wij daar constructief en voortvarend mee omgaan. Hoe gaan wij het zo organiseren dat wij onze werkzaamheden wel naar behoren uit kunnen voeren? Dat wij de belangen van de bewoners zo goed mogelijk onderdeel kunnen laten zijn van de afwegingen die aan een besluit ten grondslag liggen. Met daarnaast de ambities en doelen uit het nieuwe collegeprogramma tegen de achtergrond van noodzakelijke kostenbesparingen. Sommigen noemen dit een uitdaging. Maar dat is mij te vaag. Ik zie het als een plicht voor ons allen.

Burgerparticipatie wordt de leidraad voor het nieuwe besturen. Dat zal veel vergen van bewoners, de ambtelijke organisatie, van deze raad en van het College. Het vraagt om een betrouwbaar kompas om samen een juiste koers te varen. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Op basis van een duidelijke communicatiestrategie- en- regie moeten wij proberen een zo goed mogelijk tweerichtingsverkeer tussen onze gemeente en onze inwoners mogelijk te maken.

Vanuit dit perspectief ligt de begroting vanavond ter beoordeling aan de raad. Complimenten voor de opstellers ervan. Naar de mening van D66 komen de ambities uit het collegeprogramma goed tot uitdrukking in de begroting en de bijbehorende voorstellen waarbij er een sluitende begroting ter beoordeling ligt.

Daarbij toch een aantal kanttekeningen. Een aantal voorstellen roept bij de fractie van D66 vragen op. Ik neem ze puntsgewijs door. Voorstel 2 “optimalisatie en uitbreiding parkeervoorzieningen Brouwerskolk” vraagt om een nadere toelichting. D66 vraagt zich af of wij hier € 90.000,- aan moeten uitgeven, terwijl bij de Zandwaaier er volop parkeergelegenheid aanwezig is. Voor wie doen wij dit eigenlijk? Kunnen wij deze investering niet uitstellen voordat er meer duidelijkheid is over hoe en wat.

Bij voorstel nummer 23 verzoekt het college om budget beschikbaar te stellen voor de verdere invoering en doorontwikkeling van het zaakgericht werken : Mozard. D66 is van mening dat de gemeenteraad tot op heden niet op een constructieve wijze betrokken is geweest bij de inrichting van Mozard. Aangezien niet duidelijk is wat de mogelijke gevolgen van Mozard zijn voor de informatievoorziening aan de raad, is inmiddels een werkgroep met een vertegenwoordiging van de raad samengesteld. D66 vraagt een duidelijke toezegging van de wethouder dat, in afwachting van de bevindingen van deze werkgroep, vooralsnog geen stappen worden gezet in het verder invoeren van Mozard. D66 wil dat de raad in de toekomst bij soortgelijke grote projecten vanaf het begin wordt betrokken.

Voorstel 33 “Diversen” roept bij de fractie van D66 vragen op m.b.t. een tijdelijk (extra) communicatiebudget van € 80.000,-. Met een vaste formatie van 4 fte voor de afdeling communicatie met gebruikmaking van bestaande middelen moet het toereikend zijn de bij de onderbouwing genoemde ambities te realiseren. De huidige formatie van 4 fte is voor onze gemeente toch al aan de hoge kant. In combinatie met Heemstede hebben wij het over 7,5 fte.

Om een complete vervanging van de audio-en video apparatuur nu snel te realiseren, hebben wij ook een amendement ingediend. Deze vervanging verdraagt geen verder uitstel.

Voorstel 37 vraagt om een nadere beschouwing. In de vergadering van 4 juli heeft deze raad gesproken over een verbetering van de informatievoorziening. In een daaropvolgende persconferentie heeft het College medegedeeld dat op grond van de Gemeentewet alle informatie in principe vrij opvraagbaar is. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de benodigde personele inzet. In die zin ondersteunen wij voorstel 37. Met dien verstande dat wij ervan uit willen gaan dat met 3 extra fte’s het toch mogelijk zou moeten kunnen zijn om de achterstand in de beantwoording van vragen binnen een jaar weg te werken. Wij stellen voor om op basis van een evaluatie in 2019 te bepalen of, en zo ja hoeveel, extra ambtelijke inzet voor informatievoorziening in de daaropvolgende periode gewenst is.

Mijnheer de Voorzitter,

Ik kom tot een afronding. Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal vormen samen een bijzondere combinatie waaraan onze gemeente zijn diversiteit ontleent. Dat vraagt een bijzondere inspanning van ons allemaal. Om de gemeente Bloemendaal vorm te geven zoals wij dat willen. Dat vraagt om visie en daadkracht. Met de vinger aan de pols. Met het goede kompas op de juiste koers.

Ik dank u voor uw aandacht.