Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 oktober 2018

Nieuws uit de commissie Bestuur en Middelen

Na een wat moeilijk begin lijkt de raadscommissie haar draai te hebben gevonden. Er is onder meer gesproken over het vuurwerkbeleid, het instellen van een werkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’, de kadernota en de begroting.

Omdat D66 Bloemendaal in maart drie zetels heeft behaald, ben ik,  Philip Groen, als duo-raadslid (of schaduwraadslid) onderdeel geworden van onze fractie. Sinds april maak ik deel uit van de commissie Bestuur & Middelen.  Deze commissie gaat onder andere over de gemeentelijke financiën, openbare orde en veiligheid (inclusief politie en brandweer), parkeerbeheer, handhaving, organisatie & communicatie en de samenwerkingsverbanden van de gemeente. In de raad ligt de woordvoering op deze onderwerpen bij fractievoorzitter Lex.

Door de nieuwe samenstelling heeft de commissie enige tijd nodig gehad om tot constructief debat te komen. Dit had te maken met een voorzitter die aan haar nieuwe rol moest wennen, maar voor de nieuwe commissieleden gold dit evengoed. Waar in het begin de gemoederen hoog opliepen, zijn de omgangsvormen nu wat genormaliseerd. Enige assertiviteit blijkt echter nog steeds nodig om goed deel te nemen aan de discussies. Inhoudelijk heb ik veel geleerd van de vergaderingen en de fractie, maar ook van de ambtelijke ondersteuning,  waarmee we twee keer non-politiek verschillende aspecten van de gemeentefinanciën hebben besproken.

Inmiddels is er in de raad een besluit genomen over het vuurwerkbeleid voor de komende jaarwisseling, dit is uiteraard voorbesproken in de commissie. Omdat de meningspeiling over dit onderwerp een genuanceerd beeld schetst, wordt het huidige beleid niet veranderd maar komt er wel meer handhaving beschikbaar. Dit betekent dat vuurwerk niet is toegestaan binnen 150 meter van een rietgedekte woning.

Daarnaast komt er een werkgroep ‘Bestuurlijke Vernieuwing’, waarin verschillende zaken aan de orde komen om de Bloemendaalse politiek – waar mogelijk – te verbeteren. De informatievoorziening aan de raad staat op de agenda, die verder aangevuld zal worden na de eerste bijeenkomst zeer binnenkort.

Kadernota en Begroting 2019  
Voor de eerste vergadering, half mei, stond de kadernota geagendeerd, ter voorbereiding op de begroting 2019. De begroting staat onder druk door de gegroeide schuldenlast, maar vooral ook door het wegvallen van structurele inkomsten. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de precario op leidingen/netwerken (-750.000 €) en naar alle waarschijnlijkheid het dividend op de aandelen Eneco in bezit van de gemeente (-200.000 €). Daarbij is de bijdrage uit vanuit het gemeentefonds, ongeveer een-derde van de totale inkomsten, relatief laag. Het rijk relateert de uitkering van het gemeentefonds namelijk aan de hoogte van de Onroerend Zaak Belasting (OZG). Als een gemeente de maximale belastingruimte van de OZB niet benut, valt de rijksbijdrage lager uit. Hoewel Bloemendalers veel OZB betalen door de gemiddeld hoge huizenprijzen in de gemeente, ligt het percentage OZB dat betaalt wordt al jaren onder het Nederlands gemiddelde.

Standpunt D66
Voor D66 is een sluitende begroting belangrijk. Om het coalitieakkoord te kunnen realiseren, onder meer met wensen  op het gebied van o.a. duurzaamheid en participatie, is geld nodig. Gezien de tegenvallende inkomsten bij de gemeente zit er niets anders op dan de OZB te verhogen. Hierdoor zullen de totale woonlasten voor de Bloemendaalse burger enigszins stijgen. We zullen het college echter kritisch volgen, om te zorgen dat het gemeenschapsgeld zo goed mogelijk besteed wordt.