Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 oktober 2018

Nieuw collegeakkoord: Maatwerk voor de toekomst

Het collegeprogramma 2018-2022 is klaar en heeft als titel ‘Maatwerk voor de toekomst’. In dit programma staan de plannen en ambities van het nieuwe college. Het college wil hiermee een oplossing bieden voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken van dit moment, zoals groeiende eenzaamheid, het tekort aan betaalbare woningen en de toenemende drukte op de wegen.

In het collegeprogramma zijn veel elementen uit het D66-verkiezingsprogramma terug te vinden. De overstap naar duurzame energiebronnen en het klimaatbestendig maken van onze gemeente zijn daar mooie voorbeelden van. Ook komen er een duurzaamheidscoördinator en extra ambtelijke capaciteit voor de participatietrajecten.

Verder zal in deze collegeperiode de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan van start gaan, en er komt een plan van aanpak voor het realiseren van de nieuwe Omgevingswet. In een nieuwe Woonvisie houdt het College vast aan het uitgangspunt van 1/3 sociale woningbouw, bij voorkeur 1/3 middensegment en 1/3 overige woningen. Tijdens de besprekingen voor het coalitieakkoord en onze inbreng bij de totstandkoming van het collegeakkoord heeft D66 onomwonden aan dit uitgangspunt vastgehouden.

In het collegeprogramma wordt gekozen voor het zo laag mogelijk houden van de schuldenlast door onder meer het verkopen van gemeentelijk vastgoed en een verhoging van de OZB. Die laatste maatregel is misschien niet populair, maar wel noodzakelijk om onze ambities waar te kunnen maken, zeker als het gaat om duurzaamheid. In alle vormen: duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, duurzame energieopwekking en een zorgvuldig natuurbeheer.

Dit is slechts een greep uit het totale pakket van actiepunten in het Collegeprogramma Bloemendaal 2018-2022. De fractieleden van D66 – Sacha Kuijs, Eva Voorham, Philip Groen en ondergetekende – stonden al direct na de verkiezingen volop in de startblokken om de raadsonderwerpen energiek aan te pakken en de ambities uit ons verkiezingsprogramma waar te maken. Met de vertaling daarvan in nieuwe collegeprogramma moet dat zeker mogelijk kunnen zijn!

U kunt het collegeprogramma nalezen op: https://www.bloemendaal.nl/actueel/collegeprogramma-2018-2022-maatwerk-voor-de-toekomst/