Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2018

Informatieverstrekking aan leden gemeenteraad niet beperken

De fractie van D66 heeft kennis genomen van de brief van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 juni met als onderwerp “Reikwijdte inlichtingenplicht artikel 169, derde lid Gemeentewet, ter bespreking in de raadsvergadering van 4 juli 2018”.

Na bestudering van deze brief is de fractie van D66 tot de conclusie gekomen dat het door het college voorgestelde kader voor inlichtingenverzoeken door raadsleden een beperking inhoudt van de mogelijkheid om informatie te verkrijgen.

Bovenal vindt D66 het van principieel en primair belang dat een lid van de gemeenteraad zijn controlerende taak volwaardig en naar behoren moet kunnen uitvoeren. Het zonder belemmeringen verkrijgen van informatie voor het raadswerk is daar een onlosmakelijk onderdeel van, tenzij er redenen zijn deze niet te verstrekken. Dat is echter al vastgelegd in de bestaande regelgeving.

De fractie van D66 kan zich niettemin voorstellen dat er behoefte bestaat aan een discussie in de raad over op welke manier het afhandelen van informatieverzoeken van raadsleden beter zou kunnen verlopen. De brief van 19 juni is naar de mening van D66 daarvoor niet het juiste middel.