Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

Start formatie van coalitie met D66, VVD en CDA

De vorming van een nieuwe coalitie is in een volgende fase beland. Samen met VVD en CDA wil D66 in een nieuw college werken aan de toekomst van Bloemendaal.

Op 9 mei heeft de gemeenteraad van Bloemendaal hierover een brief ontvangen met de volgende inhoud.

 

 

Brief van de formateur
Aan de leden van de gemeenteraad
Gemeente Bloemendaal Postbus 201
2050 AE Overveen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 25 april 2018 stuurde ik u, vanuit mijn rol als informateur, het eindverslag van de verkennende informatie fase na de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin stonden de duiding van de verkiezingsuitslag en de verkenning van mogelijkheden voor coalitievorming centraal.
Ik heb in mijn eindverslag aanbevolen dat de VVD, als grootste partij, het initiatief neemt om het CDA en GL of het CDA en D66 uit te nodigen om te starten met het formeren van een nieuw gemeentebestuur en hiertoe een coalitieakkoord op hoofdlijnen te sluiten, wat ruimte laat voor een bredere samenwerking van partijen in de gemeenteraad.
Graag informeer ik u dat uitvoering is gegeven aan deze aanbeveling en dat de VVD, het CDA en D66 de mogelijkheden voor het vormen van een coalitie en het formeren van een nieuw dagelijks bestuur verder gaan onderzoeken en uitwerken.
Op verzoek van de VVD zet ik mij er graag voor in om als formateur dit proces te begeleiden, gericht op een zorgvuldige totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig gemeentebestuur. Het streven is om in de raadsvergadering van 31 mei 2018 een coalitieakkoord op hoofdlijnen te presenteren en aan uw raad voor te stellen om de wethouders te benoemen.

Met vriendelijke groet,
Pieter Litjens Formateur