Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 maart 2018

Sporten en bewegen in mooi Bloemendaal = motor voor gezondheid

De gemeenteraad heeft een vernieuwde sportnota vastgesteld in de raadsvergadering van 8 maart 2018, Hierin wordt het accommodatiebeleid opnieuw vastgelegd. De verenigingen weten waar ze aan toe zijn. Dat is een goede zaak, maar niet genoeg.

Sport in brede zin gaat over individueel of samen bewegen voor gezondheid, in competitieverband of niet, met inzet van lichaam en geest. Sport gaat ook over gelijke kansen daarop voor alle inwoners, Jong en ouder, actief of inactief, topfit of beperkt.

De sportnota ‘Sport verbindt’ mist een duidelijk omvattend beleidskader en visie waar de ontwikkeling van alle verschillende activiteiten in past. Er is onvoldoende nagegaan wat onze inwoners om recreatie- en gezondheidsredenen vragen en hoe de gemeente de mensen die bij ons komen sporten en recreëren kan faciliteren. Een analyse ontbreekt van verwachte ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw en de daarmee samenhangende veranderende behoefte aan sportactiviteiten.

D66 wil dat de gemeente een beleid ontwikkeld dat zowel verenigingen & individuele sport, breedtesport & topsport en bewegen & gezondheid voor jong en oud omvat.

Steeds meer mensen sporten tegenwoordig buiten verenigingsverband. Onze prachtige gemeente nodigt daar zeker toe uit. Steeds meer wandelaars, hardlopers en fietsers bewegen graag langs onze dreven, in de duinen en op het strand. Het Kopje van Bloemendaal is een van de bekendste fietsheuvels van de MRA. Dat heeft grote invloed op het gebruik van de openbare ruimte. Hoe gaat de gemeente om met het toenemende aantal mensen, die bij ons komen sporten en recreëren. Dat zal blijven in goede banen geleid moeten worden.  Daarnaast heeft de gemeente de zorg  voor veilige en laagdrempelige beweegactiviteiten en een gezond en sterk sportklimaat in Bloemendaal dat aansluit op de veranderende sportvraag van doelgroepen – zowel jongeren als ouderen.

De openbare ruimte kan nog meer uitnodigen tot bewegen, dit goed faciliteren en daardoor gezond gedrag stimuleren. Fietsvoorzieningen kunnen mensen stimuleren om de auto te laten staan.

De beperkt beschikbare gestelde ruimte voor verenigingen moet optimaal benut worden. Daarnaast blijft voor D66 regionale samenwerking en afstemming over sportaccommodaties noodzakelijk. Dit is lastig maar moet opnieuw actief worden opgepakt om aan wachtlijsten voor de jeugd te ontkomen.

Het college wilde de onvoldoende gebruikte jeugdsportpas afschaffen. Dat ging D66 wat te snel. Eerst moet er een alternatief voor jeugdsportstimulering zijn. Het blijft uitermate belangrijk om alle jeugd in beweging te brengen, mede vanwege obesitas-problematiek.

D66 heeft in de vergadering van 8 maart een aanvullend voorstel ingediend (samen met LB en PvdA) om voor eind 2018 met een aanpak te komen voor een vernieuwd sportbeleid  met als uitgangspunten:

  • De gemeente Bloemendaal ziet sport als doel en als middel om via een integrale aanpak van sport en bewegen meerdere effecten te bereiken zoals: sociale participatie, gezondheid en persoonlijk welzijn;
  • In het sportbeleid op te nemen hoe het sportbeleid de verschillende bevolkingsgroepen verbindt en daar ook de participatie van bevolkingsgroepen die nu niet door de verenigingen bediend worden in mee te nemen;
  • Zowel te kijken naar de breedtesport (verenigingen en individuele benadering) en waar realistisch  naar topsport. Dit in samenhang met het gebruik – beweeglogica – van de openbare ruimte;
    De voorbereiding van dit nieuwe beleid met inzet van participatie-instrumenten en in goed overleg met betrokken partijen aan te pakken;
  • Door te gaan met zich inspannen voor goede regionale grensoverschrijdende afstemming, en de samenwerking op sportgebied met de omliggende gemeenten te normaliseren ten gunste van de sportbehoefte van alle inwoners.
  • De jeugdpas niet af te schaffen zonder beter beleid en/of een beter alternatief  .

D66 is blij dat dit voorstel is met een ruime meerderheid is aangenomen.