Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 maart 2018

Plannen Reinwaterpark stapje verder en grote stap groener

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal onder voorwaarden ingestemd met het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan dat is aangevraagd door een ontwikkelaar voor het gebied ten westen van de Watertoren in Overveen. Dit voormalige bedrijfsterrein is al jaren aangewezen als zoekgebied voor woningbouw in de gemeentelijke Structuurvisie en er staat een aantal prachtige historische waterfabriekgebouwen nu leeg. De planvorming voor dit terrein dat omringd wordt door natuurgebied verloopt al jaren moeizaam. Over het plan dat nu voorligt hebben omwonenden en belangenorganisaties meegepraat en dat heeft al geleid tot het concentreren van de ontwikkeling in het centrum van het terrein en het groen laten van de ruimte eromheen.

De gemeenteraad heeft een afweging gemaakt tussen behoud van het cultureel erfgoed, realiseren van de woningbouwdoelstellingen, rechten van een eigenaar om zijn gebouwen te herontwikkelen, en behoud en versterking van natuur, recreatiemogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit.

Er was een uitgebreid debat over het beleidskader voor de volgende stap en de raad stelde een reeks aanvullende voorwaarden bij het voorstel. Jerker Westphal heeft namens D66 gevraagd om bij de volgende stap (het definitieve SP) inzicht in stand van zaken rond de eigendomssituatie te geven, wil de stikstofdepositie minimaliseren en zekerheid over afspraken over sociale woningbouw. Daarnaast wil D66 de zuidzijde van de grote drinkwaterkelder naast Middenduin onberoerd laten en diende daar met de VVD een voorstel voor in. Alle D66-voorstellen zijn aanvaard en ook een voorstel van GroenLinks om de toekomst van een goede locatie voor de Sterrenwacht Copernicus zeker te stellen.