Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 februari 2018

Verbijstering bij D66 over handelwijze van raad over woonbeleid

Het nieuwe woonbeleid voor Bloemendaal is in een zorgvuldig lang proces voorbereid. De raad heeft na evaluatie besloten dat aanpassing van het woonbeleid hard nodig was. Daarom heeft de raad in juli 2017 zelf een opdracht gegeven tot het opstellen van een woonvisie. Tot onze verbazing werd in de commissie samenleving op 21 februari j.l. de behandeling daarvan geblokkeerd. Raadslid Hein Struben ervoer het als een doorzichtige samenspanning tussen VVD en GroenLinks op basis van slappe argumenten waar Liberaal Bloemendaal en PvdA zich bij aansloten De woonvisie is nu over de verkiezingen heen getild werd en zal door de nieuwe raad opgepakt moeten gaan worden.

Een nieuwe woonvisie voor Bloemendaal is hard nodig om bij plannen de juiste woningen te bouwen voor de vraag van onze inwoners. Daar hoort betaalbare woningbouw bij voor inwoners met lage inkomens en bouw voor midden inkomens. Woningbouw bereikbaar voor starters en voor ouderen dicht bij voorzieningen. Voor het hogere segment is er voldoende aanbod. Bij een woonvisie hoort een uitvoeringsprogramma dat vervolgens invult hoe je die nieuwe woningbouw gaat realiseren. Dat is het kader om plannen te toetsen. Als er geen kader is, dan heb je als raad minder houvast om een voorstel als bijvoorbeeld Reinwaterpark en Bispinckpark af te wegen en moedig je bouwers niet aan om iets te realiseren in Bloemendaal.

Naar de mening van D66 is de visie tot stand gekomen in een uitstekend proces,  middels veel gesprekken met belanghebbenden, een avond met bewoners organisaties en een beeldvormende avond met inspraak voor alle betrokkenen plus nog een inspraakmogelijkheid in de week voorafgaand aan de behandeling (waar geen gebruik van is gemaakt). D66 is verbijsterd dat partijen over het woonbeleid nu geen standpunt durven in te nemen en uitvoering van beleid zonder discussie in de commissie en raad frustreren. De manier waarop is teleurstellend en onduidelijk. Dit is weer een staaltje van gebrek aan vertrouwen in de opstellers van het rapport en besluitvaardigheid van de gemeenteraad.

Hoe kwam deze woonvisie tot stand?

In juli 2017 heeft de raad de eerdere woonvisie geëvalueerd. Het college heeft vervolgens opdracht gekregen de visie te actualiseren en er een uitvoeringsprogramma bij te leveren. Als je beleid opstelt moet je ook een beeld hebben hoe je dat gaat realiseren. Eerder hebben we al vast kunnen stellen dat het beleid om in de dorpskernen verdichtend te bouwen vaak op weerstand van omwonenden stuit, waardoor een voorstel geen meerderheid in de raad krijgt en het beleid niet uitgevoerd wordt. Dan houdt de raad zich niet aan haar eigen beleid en daar werd in de evaluatie de vinger op gelegd. Door nu direct een uitvoeringsprogramma toe te voegen heeft de raad direct een beeld van waar de beoogde woningen zouden kunnen komen.

Woningbouw in de gemeente

Een gemeente bouwt echter niet zelf. Woningcorporaties bouwen en beheren huurwoningen voor mensen met lagere inkomens en de marktpartijen realiseren alle overige woningbouw. De gemeente houdt toezicht op woningbouw en stelt doelen om voor de toekomst voldoende en geschikte woningen te hebben. Daarvoor worden regionaal doelen gesteld en afspraken gemaakt. Iedere gemeente maakt daarop prestatieafspraken met woningcorporaties, maakt eventueel een stimuleringsprogramma en stelt regels op voor marktpartijen om in aanmerking te komen voor een vergunning of wijziging bestemmingsplan. Daarom hebben verschillende partijen meegepraat over de woonvisie en de uitvoeringsagenda.

De ambitie en doel van de woonvisie In Bloemendaal is ten eerste dat we de mensen prettig willen te laten wonen in leefbare dorpskernen en ten tweede dat de bestaande woningen duurzaam worden. In de beperkte ruimte die er is, moeten alle bevolkingsgroepen prettig kunnen wonen. Omdat het aantal inwoners groeit in onze regio willen we woningen toevoegen, maar wel de leefbaarheid behouden. De gemeente stimuleert de zelfredzaamheid van de inwoners, zodat ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Doorstroming uit de sociale huursector naar de vrije sector en uit eengezinswoningen naar seniorenwoningen wordt bevorderd. Als iemand het kan betalen, zou hij/zij niet meer in een gesubsidieerde woning moeten blijven wonen.
De woningvoorraad in de gemeente is gevarieerd (voor elk wat wils) en sluit aan bij de huidige en toekomstige vraag. In de gemeente zijn alle woningtypen- en segmenten aanwezig. Per kern kunnen bepaalde typen en segmenten onder- of oververtegenwoordigd zijn, maar het leefmilieu is gebaat bij variatie. Als er nieuw gebouwd wordt moet dat aansluiten bij de behoefte in de dorpskern, zodat mensen voor een volgende levensfase in hun eigen woonomgeving een andere woning kunnen vinden.  Achter de algemene uitgangspunten van het beleid scharen zich de meeste politieke partijen van Bloemendaal wel.

De besluitvorming in de raad

In eerste instantie gingen de fracties wel akkoord met de agenda van de commissievergadering, maar vervolgens wilden ze onder aanvoering van de VVD na de eerste termijn het onderwerp niet verder bespreken. Het college kreeg niet eens de gelegenheid om te reageren. Dat is op zijn minst onbehoorlijk ten opzichte van de betrokkenen bij het proces, die er dus die avond voor niets waren, maar laat ook een aantal uitspraken in de lucht hangen die door het college weersproken hadden kunnen worden.
De VVD is er namelijk van overtuigd dat er geen woonvisie nodig is omdat er geen sociale huurwoningen of middenklasse woningen in Bloemendaal meer gebouwd kunnen worden. Geen enkel mededogen met mensen – inwoners van Bloemendaal – die jaren op de wachtlijst staan, niet met startende jonge gezinnen en senioren met een laag of middeninkomen. Door het realiseren van dit type woningen tegen te houden blokkeer je de doorstroming in Bloemendaal en zullen mensen veel vaker moeten vertrekken naar elders. Eerder stemde de VVD al tegen het Regionaal Actie Programma Wonen, waarin Zuid-Kennemerland op basis van de verwachte bevolkingsgroei geprognotiseerd heeft hoeveel woningen er in de regio bij moeten komen. De gemeenten hebben afspraken gemaakt hoeveel dat er moeten zijn.

D66 is van mening dat wanneer je als gemeente zelfstandig denkt te kunnen en te willen blijven, je verantwoording moet pakken voor de woonvoorzieningen voor je eigen inwoners uit alle categorieën, en je rol moet pakken binnen de regionale afspraken die we hierover gemaakt hebben.

De afgelopen jaren zijn in de gemeente Bloemendaal de afgesproken aantallen woningen van alle categorieën gerealiseerd in het noorden en het zuiden. D66 wil ook in de toekomst de verantwoording pakken, want dat is besturen. Per dorpskern moet er gekeken worden wat mogelijk en haalbaar is. Als we de natuur en het open landschap niet vol willen zetten, dan moeten we in de dorpen en steden bij voorzieningen en openbaar vervoer slim en goed passend extra woningen realiseren, zodat de leefbaarheid blijft. D66 denkt dat dit mogelijk is. Het is aan de kiezers en de volgende gemeenteraad om hier orde op zaken te stellen.