Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

Raad formuleert breed gedragen zienswijze over voorkeursvariant Duinpolderweg

De raad van Bloemendaal heeft op 1 februari een gezamenlijke zienswijze aangenomen over de door de Provincie gekozen voorkeursvariant voor het project Duinpolderweg.

Het is gelukt om de grootste gemene deler van de raad in gezamenlijke zienswijze te formuleren: de zuidelijkste variant heeft onze voorkeur. Goed dat er gekozen voor lokale oplossingen in plaats van een vierbaans stroomregeling. Een aantal van de lokale oplossingen waarvan een aantal uit de koker van platform NOG Beter 2.0. Er is goed geluisterd naar het lokale geluid.

De zienswijze:
De Raad van de gemeente Bloemendaal heeft kennis genomen van uw besluit van 19 december 2017, waarmee uw college het voorkeursalternatief van de Duinpolderweg heeft gekozen. De gemeenteraad maakt graag gebruik van de mogelijkheid zijn zienswijze bij u tijdig in te dienen.

De raad constateert dat de totale procedure enige jaren in beslag heeft genomen en hoopt nu van ganser harte dat er binnen afzienbare tijd een definitief besluit gaat komen, teneinde alle onzekerheid en onrust in diverse gemeentes en haar inwoners te beƫindigen.

De Raad is op voorhand verheugd te constateren dat met uw keuze veel van Bloemendaal bespaard blijft. De Raad is echter van mening dat zij bij deze zienswijze niet alleen moet reageren op uw keuze, maar daaromtrent nog wel iets wil toevoegen.

Wij gingen er altijd van uit dat niet alleen nut en noodzaak van een nieuwe verbinding vast moet staan, maar dat de voor te stellen verbinding natuur en landschap zal sparen (bijvoorbeeld door verdieping van de aanleg en/of aanleg van een tunnel), inwoners geen extra overlast mag en kan bezorgen en er ook een oplossing komt, althans wordt geboden, voor het openbaar vervoer teneinde de verkeersdruk echt te doen verminderen.

Het moge bekend zijn dat de gemeenteraad van Bloemendaal en vele inwoners vanaf het begin tegenstander zijn geweest van de zogenaamde noordelijke variant en wel om vele terechte redenen. Daarbij speelde vooral de aantasting van natuur, landschap en leefmilieu alsmede de door aanleg ontstane extra verkeersdrukte een grote rol. Dit alles heeft er toe geleid dat een dergelijke variant voor de gemeenteraad en de inwoners van Bloemendaal niet acceptabel was. Uw huidige keuze, de zuidelijke variant, is wat dat betreft gunstig voor de gemeente Bloemendaal en haar inwoners.

Echter, de Raad kijkt verder en meent over de huidige keuze, in het kader van en zienswijze op uw keuze, toch nog het volgende te willen opmerken.

Uitgangspunt van elke aanpassing dient naar onze mening te zijn dat allereerst gekeken moet worden of een lokaal probleem ook lokaal kan worden opgelost. Dat vinden we in de mpotivering van uw keuze onvoldoende terug.

De hierboven genoemde uitgangspunten zouden naar onze mening voor elke gemeente en derhalve ook voor de provincie moeten gelden.

Voorts is de Raad van mening dat, als er een plan voor een nieuwe verbinding N208-N206 komt, allereerst nut en noodzaak daarvan vast moet staan. Voorts dient het een integraal plan te zijn, dat geen verkeerstoename tot gevolg heeft en geen extra overlast voor inwoners die direct woonachtig zijn in de omgeving van de verbinding, dan wel van de aan- en afvoerwegen daar naartoe. Bovendien zou de verbinding gericht moeten zijn op verduurzaming van het vervoerssysteem en een logisch lokale oplossing moeten zijn voor een lokaal probleem. Daarbij moet eerst gekeken worden naar bestaande infrastructuur, en het geheel moet minimale gevolgschade hebben voor de omgeving (het milieu),
Uitgaande van al deze aspecten, in zijn totaliteit dan wel in onderlinge combinatie van een deel van deze aspecten, zijn de Noord- en de Middenvariant voor ons niet aanvaardbaar en is de keuze van deze Zuidvariant niet realistisch. De NOGBeter 2.0 variant met gebruik van de Weerlaan in Hillegom voldoet nog het meest aan deze aspecten, juist indien het MER rapport eveneens als uitgangspunt betrokken wordt.
[…]