Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Voorstellen om Bloemendaal duurzamer te maken deels aanvaard

D66 heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november samen met GroenLinks vier voorstellen gedaan om Bloemendaal nog duurzamer te maken.

Bloemendaalse is in 2017 uitgeroepen tot duurzaamste gemeente van Noord-Holland. Op arbeid-, participatie, onderwijs, cultuur scoort Bloemendaal zeer hoog. Natuurlijk helpt het erg dat we veel natuur hebben in de gemeente. Echter, op het onderwerp energie scoort Bloemendaal slechter dan gemiddeld. Duurzaamheid verdient dus nog steeds alle aandacht.

De eerste motie van D66 roept het college op voortaan gasloos nieuw-bouwen als uitgangspunt te beschrouwen.

In 2016 heeft de Provincie Noord-Holland ruimtelijke spelregels vastgesteld voor zonneweides. Voor Bloemendaal liggen er kansen voor zonneweides boven de parkeerplaatsen op de kop van de Zeeweg. In de tweede motie roept D66 op initiatieven van ondernemers voor een zonneweide te ondersteunen. Deze motie kreeg steun van het college en raad.

Voor de kust van Bloemendaal komt waarschijnlijk een windmolen park, een procedure bij de Raad van State is nog niet afgerond. De procedure is mede gestart door een aantal kustgemeenten. In de vorige college periode heeft ook Bloemendaal zich bedenkingen geuit tegen windmolens voor onze kust. Dit veroorzaakte onduidelijkheid en onzekerheid en dat is slecht voor het investeringsklimaat. In onze derde motie riepen we aan het college op in de toekomst zich niet meer te verzetten tegen windmolenparken buiten de 10mijl zone.

Ondanks de in het recente regeerakkoord gemaakte afspraak dat vanaf 2021 nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden nam het college onze oproep gasloos in nieuwbouw als uitgangspunt te hanteren niet over. Ook een meerderheid van de raad wilde daar nog niet aan. Alleen de fracties van GroenLinks en D66 spraken zich uit voor het uitgangspunt gasloos nieuw-bouwen. Dit is zorgelijk, dezelfde motie is verleden jaar in Haarlem wel overgenomen, gasloos bouwen kan je alleen bereiken in regionale samenwerking. Volgens D66 moet Bloemendaal daarin voorop lopen ipv achteraan. Stapsgewijs zal ook de markt voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht worden, de eerste stap is de bestaande bouw. Deze stap was voor het college en een meerderheid van de raad nog te hoog. De tweede stap de bestaande woningvoorraad te verduurzamen ligt hierdoor nog verder weg.

Ook de motie om niet in verzet te gaan tegen de windmolenparken op zee nam het college niet over. Ook een meerderheid van de raad wilde daar nog niet aan. Om de uitstoot van CO2 te verminderen bij de productie van elektriciet draagt wind op zee en sluiting van de kolencentrale het meest bij. Verzet van gemeentes draagt bij aan de onduidelijkheid en onzekerheid over de komst van nieuwe windmolens. Dit is slecht voor het investeringsklimaat van windmolens. Het is de vraag of het aantal windmolens die in kortere tijd gebouwd moeten gaan worden, haalbaar is. Deze windmolens zijn noodzakelijk om te voldoen aan de emissiereductiedoelstelling uit het regeerakkoord van 49% in 2030.

Een vierde voorstel om een regeling te ontwerpen om voor aanvragen voor duurzaam bouwen minder leges te heffen is aangenomen. Dat voorstel kunnen we volgend jaar verwachten.