Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017

Bloemendaal duurzamer – algemene beschouwingen

Op 8 november heeft D66 in de algemene beschouwingen gesproken over de zelfstandigheid van de gemeente, duurzaamheid, openheid, participatie en natuurlijk de begroting voor 2018.

Conny van Stralen: “Bloemendaal heeft een nieuwe vaste en full-time burgemeester. We mogen en moeten zelfstandig verder. Voor de langere termijn moeten we nu wel gaan nadenken hoe de toekomst er uit moet gaan zien. Als je het niet zelf stuurt, dan lopen we het risico dat er voor ons besloten wordt. Een mooie opgave voor de nieuwe raad.”

Drie voorstellen “Bloemendaal wordt duurzaam” over windmolens op zee, duurzaam bouwen en zonnepanelen als afdak op parkeerterreinen zijn ingediend door Jerker Westphal.


Integrale tekst van algemene beschouwingen op D66 op 8 november 2017, uitgesproken door fractievoorzitter Conny van Stralen:

Het is fijn wonen in Bloemendaal. Dat zien we iedere keer bevestigd in resultaten van onderzoeken, maar zien we ook om ons heen. En nu zijn we ook de meest duurzame gemeente van Noord-Holland!
Toch blijft het goed om bij de begroting niet alleen te kijken naar wat we goed doen, maar ook wat beter kan.
En nu denkt u natuurlijk meteen, leest ze dan niet wat er in de krant staat en hoe groot de problemen zijn bij de bouwprojecten. Ja dat zie ik zeker wel. Maar de grote lijn in Bloemendaal is gewoon positief. En de krant kiest haar eigen rol. In de raad zetten we het in proportie, hebben een pittige discussie en wegen alle belangen. Vijf onderwerpen gekozen om nu naar voren te brengen.

Zelfstandigheid en samenwerken

En wat fijn dat we weer een voor zes jaar benoemde, fulltime burgemeester hebben! Bloemendaal mag door en kan weer vooruit. En we zullen het dus ook de komende tijd zelfstandig moeten redden. We zijn een kleine gemeente en voor de uitvoering van alle taken werken we samen met andere gemeenten. Anders redden we het niet. Als we onze zelfstandigheid willen behouden dan zijn die samenwerkingen essentieel. Een succes maken van die samenwerkingsverbanden is een voorwaarde voor behoud van die zelfstandigheid. Natuurlijk wilt u mij nu bevragen over democratische legitimiteit. Als je het als gemeente alleen nog maar redt door grotere verbanden dan is het tijd om na te denken over verandering. Ik raadt de nieuwe raad aan om over die verdere toekomst van Bloemendaal na te gaan denken en een visie over te ontwikkelen. Tot die tijd hebben we de verantwoordelijkheid als raadsleden om ook actief de belangen van Bloemendaal te vertegenwoordigen in de samenwerkingsverbanden – ook op de extra bijeenkomksten – Dat gebeurt niet door jezelf buiten spel te zetten.

Begroting

Nu even terug naar de begroting, dit is het belangrijkste sturingsinstrument voor de gemeenteraad om de lijn uit te zetten. Hij is helder, solide en digitaal gepresenteerd. Complimenten hiervoor.

In deze periode krijgen nog een aantal belangrijke voorstellen met financiële consequenties. Wij kijken uit naar:
– de woonvisie waarin aandacht voor voldoende betaalbare en sociale woningen voor huur en koop vanuit de behoefte van de verschillende kernen.
– de sportnota en de evaluatie van het verkeerscirculatieplan met aandacht voor veiligheid en duurzaamheid;
– financiële impact zal ook het integraal huisvestingsplan voor de scholen hebben en het plan voor verkoop vastgoed
– Er ligt een plan van aanpak voor het verlies van de precario netwerken vanaf 2022. D66 ziet mogelijkheden om dit in een soort gewenningsproces te implementeren en met de financiële ruimte die dit creëert bijvoorbeeld het invoeren van LED verlichting te versnellen. Wellicht te technisch om hier in de raad te bespreken, dus willen we het Plan van Aanpak graag agenderen voor de commissie bestuur & middelen.
– De zorg is in de gemeente Bloemendaal goed geland. Financieel komen we goed uit met het geld maar op sommige terreinen zien we echter grote tegenvallers die op andere terreinen gecompenseerd worden door meevallers. Het liefst ziet een raad natuurlijk dat het geld volgens plan uitgegeven wordt. Als er extreem veel sneeuwval is, is het makkelijk te begrijpen dat het veegbudget verhoogd wordt. Bij de vele zorgregelingen is dat voor de raad nog niet inzichtelijk. Denkt het college dat er met meer ervaring in dit beleidsterrein in de toekomst beter begroot kan worden? Of moeten we erop rekenen dat zorgvraag altijd zal blijven fluctueren. Gezien de hoogte van het budget houdt dit onze aandacht.
– Over de verkoop van de Eneco aandelen kan de volgende raad het definitieve besluit nemen. De financiële impact hiervan is groot.

Nog niet geheel duidelijk is hoe onze meerjarenbegroting in evenwicht kan blijven. De raad is daarbij aan zet. En de verkoop van vaste activa kan soelaas bieden.

Duurzaamheid & klimaataktie

We zijn de meest duurzame gemeente van de provincie. We scoren daarin bovengemiddeld op onderwijs, minima, sociale zekerheid, gezondheid, burgerparticipatie, veiligheid, water, werkloosheid. Dat we zoveel natuur hebben werkt erg in ons voordeel. Toch is verbetering mogelijk op het gebied van CO2 uitstoot, hernieuwbare energie, energiegebruik woningen en gender gelijkheid. Ja duurzaamheid is in dit onderzoek meer dan alleen maar klimaat. En verduurzaming van de woningen moet voor D66 dan ook nu de hoogste prioriteit krijgen.
Het nieuwe regeerakkoord geeft de urgentie voor klimaatactie en verduurzaming duidelijk aan. Dus daarom herhalen wij hier onze onderwerpen van vorig jaar: actie op duurzaamheid, op maatregelen die ons helpen de afspraken van het klimaatakkoord te bereiken. Verzet tegen windmolenparken op redelijke afstand van de kust is echt niet meer aan de orde. Zonnepanelen als afdekking parkeerterreinen moet mogelijk zijn. Duurzaam bouwen is een basisvoorwaarde. Gemeenten moeten nu actie nemen. We hoeven daarvoor echt niet te wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van een nieuwe coalitie.
Daarom komen wij vandaag met drie voorstellen om nu in actie te komen.

Open & transparante overheid

D66 hecht sterk aan een open en transparante overheid. De laatste ontwikkelingen op ICT en privacy gebied hebben daar naar ons gevoel roet in het eten gegooid. Ook de top-taken website van de gemeente geeft inwoners de indruk dat het minder open wordt. Daar zullen we in de komende periode veel aandacht aan moeten besteden en oplossingen moeten vinden. Het is goed dat we een start maken met het verbeteren van onze eigen website, maar daarmee zijn we er niet. We vragen aandacht van het college voor een visie hierop en herijken van ons communicatiebeleid. Nu wil D66 focus op het oplossen van de korte termijn acties om de informatie weer achter de inlogcode vandaan te krijgen, en met de nieuwe raad het communicatiebeleid opnieuw bepalen.

Oprechte participatie

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat  Bloemendaal – juist bekend staand als welvarende gemeente – zich zal moeten inspannen voor een evenwichtige samenleving en vooral de participatie van bevolking serieus zal moeten nemen. Dat wil niet zeggen dat we het iedereen meteen naar de zin kunnen maken. Het is niet zo van u vraagt en wij draaien. De gemeente heeft haar participatiebeleid in het afgelopen jaar opnieuw verbeterd. Ook de raad zet stappen om inwoners op een open manier aan het begin van het besluitvormingsproces te betrekken. Onze inwoners weten over het algemeen goed de weg in de wettelijk inspraakmogelijkheden en beroepsprocedures. Die laatste wil je natuurlijk in de toekomst zo veel mogelijk beperken en D66 denkt dat de nieuwe Omgevingswet nieuwe mogelijkheden biedt om tot oprechte participatie te komen. Voor alle Bloemendalers en niet alleen voor de mensen die de weg al weten te vinden, al moeten we hun kennis en kunde zeker verwelkomen.
Een evenwichtige samenleving betekent meer. Ik had het eerder al over betaalbare woningen. Belangrijk is ook opvang van mensen die moeite hebben met het mee draaien in de samenleving. Daarom vinden wij Paswerk een groot belang en natuurlijk willen we dat bedrijven zoveel mogelijk mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt opvangen. Mensen helpen naar de arbeidsmarkt en een vangnet bieden blijft noodzakelijk. Vanuit mijn fractie wil ik ook respect en waardering voor de vrijwilligers op het gebied van welzijn in onze gemeente en in het bijzonder bij de begeleiding van de statushouders.

Afsluitend:
D66 pleit niet alleen voor het overeind houden en verder uitbouwen van de goede bereikbaarheid van de gemeente met trein en bus of light-rail naar het strand en snelle en uitnodigende fietsverbindingen.

Mijn politieke advies aan volgende raad: doe samen met oude en nieuwe raadsleden een serieus inwerkprogramma, bouw vertrouwen op met elkaar en pak gezamenlijk verantwoordelijkheid op voor bestuur van Bloemendaal.