Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

Bouwen voor de toekomst. Ook in Bloemendaal

Op 2 november 2017 liet de gemeenteraad van Bloemendaal weinig heel van de bouwplannen voor het Raak terrein in Bennebroek: het moet duurzamer. Eerder heeft de gemeenteraad al een bestemmingsplan vastgesteld waarin staat dat er gebouwd mag worden. Het gaat er nu om hoe. Daarvoor sluit de gemeente met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst en stelt de raad een beeldkwaliteitsplan vast.

D66 wil hoge eisen stellen aan ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van nieuwbouw. Jerker Westphal, raadslid van D66 Bloemendaal: “De gemeente Bloemendaal is een prachtige woonomgeving en nieuwbouw moet dit versterken. Ook het nieuwe regeerakkoord roept gemeenten op om ook werk te maken van verduurzaming. Niet optimaal duurzaam bouwen kan gewoon niet meer.”

D66, GroenLinks en LB hebben daarom voorgesteld om met de ontwikkelaar een hoger ambitieniveau af te spreken dan het minimum van wat de huidige wetten en regels voorschrijven. Het college heeft de opdracht gekregen om op het Raakterrein klimaatbestendig te ontwikkelen (tegengaan van bodemverhardingen, waterberging), duurzame mobiliteit te faciliteren (autovrije fietsontsluitingen), de openbare ruimte ecologisch in te richten (biodiversiteit), duurzame energie-oplossingen te realiseren en excellent duurzaam te bouwen ((binnen)milieu, energie en grondstoffen). Het voorstel is aangenomen

Daarnaast was er ook steun voor het voorstel van D66 en LB om de waarde van de door de gemeente te verkrijgen percelen grond te bepalen volgens het uitgangspunt dat openbare ruimte als maatschappelijk goed beschouwd wordt. En daar dus niet een flink bedrag voor op tafel te leggen. Dat is niet nodig.

Verder heeft D66 tegen het beeldkwaliteitsplan voor het Raakterrein gestemd omdat het niet voldoet aan onze criteria voor ruimtelijke kwaliteit. De ambitie is een park, maar het lijkt op een parkeerterrein met bomen. Het beeldkwaliteitsplan, de onderlegger bij de toetsing door de welstand commissie is wel aangenomen.

Het project

Het bouwprogramma van het Raakterrein in Bennebroek voorziet in de sloop van een groot zorgcomplex en de nieuwbouw van vijf blokken met woningen en een groter gebouw. Tussen de verschillende gebouwen ontstaat ruimte voor plantsoen, wegen en parkeren. D66 is een voorstander van deze ontwikkeling voor een nieuw zorg-gebouw, groen en 15 ruime woningen.