Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 november 2017

Meer contact met inwoners voordat we besluiten

Een gemeenteraad bepaalt zelf hoe ze vergadert. Om daar niet iedere maand discussie over te hebben worden de afspraken vastgelegd in een reglement van orde. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over hoe je het besluitvormingsproces wilt vormgeven. Dat is in Bloemendaal geen sinecure.

Besluitvorming verliep in Bloemendaal tot nu toe in twee stappen: commissie en raad. Daar is nu een derde, voorbereidende avond aan toegevoegd. Besluitvorming gaat nu in drie stappen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Het horen van de mening van voor- en tegenstanders hoort thuis in de beeldvormende fase. Daarom introduceert de raad nieuwe vormen van inspraak op de eerste avond van de nieuwe cyclus.

Het Presidium heeft daarvoor een raadsvoorstel voorgelegd. “D66 ziet graag meer openheid voor inwoners komen in het besluitvormingsproces en de stap die we nu nemen sluit aan bij wat er in de rest van Nederland gebeurd,” stelt Conny van Stralen, fractievoorzitter, “Niet alleen kunnen inwoners op de inspraakavond 3 minuten het woord voeren zoals gebruikelijk was, maar nu is er ook de gelegenheid om daarna in gesprek te gaan. Daarnaast kan een inwoner of organisatie ook verzoeken om een presentatie te geven.”

Daarnaast organiseert de raad ook beeldvormende avonden rond een thema, waar inwoners nu kunnen deelnemen aan de informatieverstrekking en discussie. Ze zijn welkom in het gemeentehuis.

Inmiddels zijn er in de proefperiode al een aantal beeldvormende avonden georganiseerd. Het is even wennen, maar er zijn al veel goede gesprekken gevoerd, kennis uitgewisseld, discussies gehouden.

De oppositiepartijen brompotten nu erg over de veranderingen en willen niet alleen het 3 minuten inspreken bij de commissie behouden, maar daarmee het hele voorstel verwerpen. Het inspreken bij de commissie functioneert al tijden niet goed doordat het wat planning betreft ons besluitvormingsproces frustreert en insprekers ook geen genoegen nemen met de 3 minuten als ze er eenmaal zitten. En inwoners verwachten ook een reactie als ze ingesproken hebben. Conny van Stralen: “ Dat is voor alle partijen onbevredigend. Dan moet je niet vasthouden aan een model dat niet werkt.”
D66 is groot voorstander van het verbeteren van het contact met de inwoners en vindt dit een eerste stap, die niet teruggezet moet worden, maar juist verbeterd. Met verbeteringen moeten we dan niet wachten tot januari, maar ze meteen doen. D66 gaat daar graag voor aan de slag in de agendacommissie en het Presidium, waarna weer een aangepast reglement van orde via de commissie bestuur en middelen en in de Raad tot besluitvorming kan komen.