Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Ruimtelijke regels vernieuwd

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft de ruimtelijke regels om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te beoordelen aangescherpt. De nota ruimtelijke beoordeling en de nota bijgebouwen worden vernieuwd.

Ruimtelijke beoordeling

Het doel van de nota ruimtelijke beoordeling is om de verzoeken om afwijking van het bestemmingsplan goed en efficiënt te kunnen geleiden en biedt hiervoor een inhoudelijk beoordelingskader. Hiermee wordt een conserverend beleid uitgevoerd.

Villawijken

Ook de nota villawijken is vastgesteld. Deze beleidsnota geeft het beleidskader om initiatieven die afwijken van de bestemmingsplannen te toetsen. Hierin wordt een nieuw instrument geïntroduceerd: het kavelpaspoort. Dit geeft meer flexibiliteit en een integrale visie op een perceel. Hiermee lopen we vast vooruit op de Omgevingswet. Afstemming met omwonenden bij het opstellen van een kavelpaspoort ontbrak in het collegevoorstel en daarom werd er een voorstel van D66, VVD en GL aangenomen om dit op te nemen in de procedure.

D66 is van mening dat het splitsen van woningen in de villawijken niet meer nodig is in Bloemendaal. Het splitsen is in de tachtiger jaren toegestaan omdat er leegstand was en verval dreigde. Het gaat om ca. 100 villa’s op grote kavels in de landgoederenzone. Deze locaties voor hoogkwalitatief wonen zijn momenteel bewoond en vormen een uniek en aantrekkelijk aanbod in de bovenregionale woningmarkt. Splitsing zou geen beleidsdoelen dienen en tast de structuur van de buitenhuizen aan door extra opritten, parkeerplaatsen en tuinafscheidingen. Als niet onbelangrijke bijeffecten gaan de groene villawijken hierdoor meer verstenen door extra bijgebouwen en wordt het drukker met auto’s, huisdieren, leveranciers e.d. Dit beïnvloedt het groene karakter, maar ook het villawijk-karakter doordat er woningen met balkons op bovenetages komen. Daarom zou D66 niet alleen het horizontaal, maar ook het verticaal splitsen willen verbieden. Een voorstel hiertoe werd aangenomen door de gemeenteraad.
En natuurlijk is het nog steeds mogelijk om met een aantal mensen gezamenlijk in een groot pand te gaan wonen. Dat staat iedereen vrij.

Bijgebouwen

De nota bijgebouwen geeft een ruimtelijk toetsingskader voor het oprichten van bouwwerken behorende bij een hoofdgebouw. Deze nota is vier jaar geleden verruimd en hieraan worden nu een aantal detailleringen toegevoegd. Deze nota zal nog in een vervolgvergadering behandeld worden.