Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Licht voor hockeyspelers?

D66 staat voor verantwoord bestuur. De Raad van State heeft de raad van Bloemendaal opgedragen het bestemmingsplan te repareren. Gezien de uitkomst van de onderzoeken naar vleermuizen ziet D66 geen reden om de “reparatie” van het bestemmingsplan tegen te houden nadat de raad eerder unaniem het bestemmingsplan 2012 inclusief de mogelijkheid van veldverlichting had aangenomen. Daarom heeft D66 net als LB en VVD voor het collegevoorstel gestemd om het bestemmingsplan te repareren en is het aangenomen.

Andere partijen spreken over voortschrijdend inzicht, maar geven niet aan welke nieuwe informatie of inzichten er zijn ten opzichte van het eerder door een unanieme raad is genomen over het betreffende bestemmingsplan. Besturen is ook verantwoordelijkheid nemen over de gemaakte keuzen.
Ook het in twijfel trekken van de resultaten van de onderzoeken waar de Raad van State om gevraagd heeft, omdat er altijd nog een minimaal risico zou bestaan op verstoren van de natuur, vindt D66 zwabberen.

Een logisch gevolg

Dat de mogelijkheid van verlichting op deze plek niet onomstreden is erkent de fractie van D66. Maar dit betekent niet dat er een willekeurig besluit genomen kan worden na deze uitspraak van de rechter. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 is uitvoerig stil gestaan bij de veldverlichting. De veldverlichting is noodzakelijk om de sportvereniging de mogelijkheid te geven hun huidige leden te kunnen laten sporten. Deze noodzaak kwam naar voren in de sportnota 2012 die de raad unaniem heeft aangenomen. Vanwege de bijzondere locatie van de Bloemendaalse sportvereniging in de binnenduinrand is er een landschapsanalyse gedaan. Op basis van deze analyse is besloten, dat de bestaande sportvelden tegen de duinrand in aanmerking komen voor veldverlichting en dat de zone langs de weg een landschappelijke bescherming verdient.

Tegenstanders beroepen zich op afspraken in huurcontracten, brieven en private overeenkomsten. Dit soort documenten moet een overheid uitwerken in publiekrechtelijke afspraken zoals een beleidsnota gevolgd door een bestemmingsplan met inspraak en beroepsmogelijkheden. Deze weg is in het verleden ook gevolgd en daarmee zijn de voorliggende afspraken niet meer van toepassing. Alleen de vleermuizen-toets was nog over bij de Raad van State.

Aanvullende eisen over landschap en overlast

Het college kan bij de uitvoering van het beleid aanvullende voorwaarden stellen. D66 en ook de andere partijen willen dat bij de vergunningverlening goed overleg gepleegd wordt met de omgeving, een goede landschappelijke inpassing tot stand komt en naar oplossingen gezocht wordt die de overlast zoveel mogelijk beperken. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Als er een omgevingsaanvraag voor lichtmasten gedaan wordt, zal het college hier kritisch naar moeten kijken.  Hiervoor heeft de raad een motie aangenomen en het college daartoe opdracht gegeven.

Regionale afstemming sportbeleid

D66 heeft met een motie eerder al een oproep gedaan om de
sportbehoefte en het sportaanbod regionaal beter af te stemmen.
Dat heeft zowel politiek als in de sportwereld geen succes gehad.
Nogmaals doen we deze oproep, want bij het bespreken van de sportnota later dit jaar zal het sportbeleid opnieuw besproken worden. Onze oproep gaat ook uit naar de andere partijen om in hun geledingen regionaal draagvlak te zoeken voor afstemming van sportbehoefte en sportaanbod.