Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 mei 2017

Beter bouwen bij, dan ver buiten Vogelenzang

D66 is geen voorstander van het bouwen van ca. 14 woningen op het terrein van vm. Bos, Tuin & Dier / Budgetplant in Vogelenzang. Het voorstel hiervoor is op de raadsvergadering van 18 mei van de agenda gehaald voor nadere onderbouwing.

Bestemmingsplan

In het recente bestemmingsplan 2013 landelijk gebied – waar dit perceel onder valt- is bewust gekozen om geen invulling te geven aan de wens van de eigenaar woningbouw te plegen, maar de huidige bouwwerken incl bestemming te handhaven. in het bestemmingspan staat dat eventueel plannen zouden worden behandeld volgens de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte. Het college heeft dit niet uitgevoerd, maar die keuze ook niet gemotiveerd aan de raad.

Ruimte-voor-Ruimte regeling (R-v-R)

De provinciale R-v-R regeling is gericht op verbetering van ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. In ruil voor sanering van storende bebouwing wordt onder voorwaarden het bouwen van een of meer woningen elders mogelijk gemaakt, afgezet tegen de te maken kosten. Bij bouw van compensatiewoningen heeft een locatie, die aansluit aan bestaand stedelijk gebied, de voorkeur.

D66 hecht er waarde aan vast te houden aan het bestemmingsplan om de R-v-R regeling wel te volgen. Indien het college dat niet wenst dient zij volgens D66 de raad daarin mee te krijgen. Deze keuzen – wel of niet gebruiken van de R-v-R regeling is niet voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kwaliteit van het open landschap

Het perceel ligt in de Structuurvisie in de landgoederenzone naast en tegenover een natuurgebied en is een ecologische verbinding zone (NNN). Er lopen twee zichtlijnen die onderdeel zijn van de bijzondere kwaliteit en landschapswaarde van dit gebied. Reden te meer om gebruik te maken van de R-v-R regeling om een stukje open bollenlandschap te herstellen en verrommeling te stoppen.

Regionaal actieprogramma wonen

In het recente regionaal actieprogramma wonen Zuid-Kennemerland-IJmond 2016-2020 (RAP) staan de gezamenlijke ambities en afspraken op het gebied van wonen van de regiogemeenten. Uitgangspunt bij het realiseren van de opgave voor het bouwen van ca. 8100 woningen is dat primair wordt ingezet op het bouwen binnen bestaand stedelijk gebied (BSG). Van iedere locatie buiten BSG moet een toets op de ladder van duurzame verstedelijking gedaan worden (“ladderproof” zijn). Bloemendaal is samen met Haarlem regionaal trekker van het binnenstedelijk bouwen. D66 wil dat er dan ook goed gekeken wordt naar hoe er bij de dorpskern Vogelenzang gebouwd kan worden, mede in het kader van het project Vitaal Vogelenzang.