Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 februari 2017

Bezwaarschriften-procedure aangescherpt

De benoeming van de bezwaarschriftencommissie blijft door D66 een besluit van de raad. Het wordt geen zaak van alleen het college. Gezamenlijke benoeming is een betere waarborg voor onafhankelijkheid en diversiteit. De gemeentelijke verordening is op 15 februari op details aangepast aan de dagelijkse praktijk. De raad heeft hem op drie principielere zaken nog verder aangescherpt.

Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Wanneer een inwoner het niet eens is met een besluit van de gemeenteraad, het college van b&w of de burgemeester kan diegene een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen tegen dit besluit. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. De commissie is onafhankelijk en heeft als taak de beslissing op bezwaren tegen besluiten voor te bereiden voor het orgaan waar de klacht over gaat. Ze neemt bezwaren in behandeling en brengt een advies uit. Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad een jaarverslag. De meeste bezwaren betreffen collegebesluiten.

D66 waardeert het dat de gemeente Bloemendaal hiervoor een – na benoeming – onafhankelijke commissie heeft ingesteld. Dat is een belangrijke beroepsmogelijkheid in ons bestuur.

Drie aanscherpingen van het collegevoorstel

  1. De commissievoorzitter wordt direct geinformeerd als een klacht niet in behandeling genomen hoeft te worden. Bemiddeling in plaats van klachtafhandeling door de ambtenaren is een zeer goede zaak. Dat moet echter wel direct duidelijk zijn voor de commissievoorzitter, zeker als er meerdere bezwaarschriften zijn (geweest). Het voorstel van D66 hiervoor werd unaniem aanvaard.
  2. Het college stelde voor zelf de leden van de bezwaarschiften-commissie te gaan benoemen. Die benoeming houdt D66 liever bij de raad om haar controlerende rol hierop te kunnen uitvoeren. De praktische bezwaren dat een benoeming voor vier jaar dan een aantal weken langer gaat duren zien wij niet als zwaarwegend. De raad benoemt op voordracht van het college, dus de procedure kan zo zorgvuldig gedaan worden als voorgesteld. Maar de klap geeft de raad. Dat is geen wassen neus. De raad kan op zo’n moment nog iets meegeven aan het college en een check doen. Dit soort zaken is zorgvuldiger als je het samen doet. Ook voor dit D66 voorstel was een meerderheid in de raad.
  3. HvB stelde voor om adviezen van de bezwaarschriftencommissie direct aan de bezwaarmaker bekend te maken als ze uitgebracht worden. Nu wordt dit pas gedaan als het college daarover een besluit genomen heeft. Hierdoor krijgen het college en de bezwaarmaker de gelegenheid om nog met elkaar te overleggen voordat er een definitief besluit genomen wordt. Dit voorstel werd ook door een meerderheid van de raad gesteund.

Wet Open Overheid

D66 is voorstander van openheid bij de overheid. Met de Wet Open Overheid die nu nog in behandeling is bij de Eerste Kamer gaan hier ook verdere grote stappen mee gezet worden. Echter is er nog debat over timing van openbaarmaking en status van stukken in het werkproces. D66 is zeer benieuwd hoe de Eerste Kamer hierover oordeelt. Zolang de Eerste Kamer hier nog niet uit is wil D66 daar in Bloemendaal geen vergaande besluiten over nemen. Als de Wet Open Overheid echter definitief is, gaan we zeker kijken welke veranderingen er ook in Bloemendaal nodig zijn.