Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 november 2016

D66 wil aan de slag voor het klimaat in Bloemendaal

Tijdens de algemene beschouwingen in de begrotingsraad van de gemeente Bloemendaal op 3 november heeft fractievoorzitter Conny van Stralen voor D66 het zwaartepunt gelegd op klimaatactie. Hieronder de integrale tekst.


Op het jubileumcongres van D66 afgelopen weekend riep Jan Terlouw de jeugd op om in staking te gaan. In staking omdat de volwassenen er niet snel genoeg voor zorgen deze aarde ook een toekomst blijft houden. Hij maakte een grapje over zijn geitenwollen sokken, maar zijn sociaal-liberale en duurzaamheidsboodschap – en daaraan gekoppeld de verantwoordelijkheid die bij de politiek ligt – is mijn inspiratie voor een aantal voorstellen vandaag. Jan Terlouw heeft mij weer een groot gevoel van urgentie gegeven om ook hier in Bloemendaal te nu doen wat we kunnen. Hij heeft ons aan het werk gezet en daar ben ik dan met een aantal voorstellen

Klimaat & duurzame energie
Vorig jaar waren we euforisch met z’n allen over het klimaatakkoord in Parijs? Die gezamenlijke ambities. Een historisch moment. We kunnen ons alleen aan onze beloftes houden als we ook in de gemeente onze verantwoordelijkheid nemen voor CO2 reductie. We weten best wat we moeten doen. En dat is niet blijven protesteren tegen windparken op zee. Ze moeten er zo snel mogelijk komen en draaien. Anders halen we de doelen van het klimaatakkoord niet. En als dat te abstract is voor u, anders ziet het er met het huidige tempo van de zeespiegelstijging heel anders uit. Dan lopen we niet meer op het strand, maar op een inderhaast opgeworpen dijk omdat we anders wegspoelen. En of ze nu op 12 of 10 zeemijl staan, we zien ze echt wel.
• MOTIE: Geen verzet meer tegen windparken op zee

We moeten ook in Bloemendaal de kansen voor duurzame energie benutten. Als je onze gemeente kent, dan denk je dat we in onze natuurgebieden niets mogen doen. Ze zijn ruimtelijk beschermd en we willen er ook niets doen. Maar onze parkeerterreinen bij de kust zijn op de lijst van de provincie gezet als mogelijke locaties voor zonneparken. Die moet je als gemeente wel mogelijk willen maken.
• MOTIE: Zonneparken op parkeerterreinen.

We moeten van het gas af. Aardgas is een fossiele brandstof en niet duurzaam. Gisteren werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de aansluitverplichting af te schaffen en plannen te gaan maken voor afbreken van het gasnetwerk. Woningen die nu gebouwd worden staan er meer dan een halve eeuw. Er wordt nu gebouwd in Bloemendaal. Waarom wachten. Wij kunnen nu voor alle bouwprojecten en verkoop van grond gaan stimuleren dat dat er geen gasaansluitingen meer in komen.
• MOTIE: Van het gas af.

Sociaal domein
Van transitie van de zorgtaken naar de gemeente is gecontroleerd is verlopen. Nu gaan we naar de transformatie, d.w.z. het naar onze lokale wensen verbeteren van de zorg. Dat zal veel veranderen te weeg kunnen brengen voor de mensen (hopelijk verbeteringen) en voor de aanbieders (ik zie de commotie al voor me). Een uitdaging. Regionale samenwerking is voor bepaalde, gespecialiseerde zorg. D66 is wat ongerust of de regionale samenwerking en daarmee ook de regionale solidariteit standhoudt en roept het college op om hier voldoende aandacht aan te besteden en de commissie samenleving nauw bij de veranderingen te betrekken.
We lijken budget te houden in het sociaal domein. Waar dat aan ligt is wellicht niet geheel duidelijk. Reageren we alleen op verzoeken om zorg? Doen we wel genoeg aan preventie? Bij preventie denk je in eerste instantie aan de jeugd. Maar bijvoorbeeld integratie van nieuwkomers vanaf dag 1 is ook preventie. Dat is meer dan een huis en Nederlandse les regelen. Doen we daar genoeg aan in Bloemendaal? Is die nieuwe groep Bloemendalers al opgenomen in ons WMO beleid?
Graag een toelichting van het college wat daarvoor in de planning is?

Directe democratie en participatie
Er is onbehagen in de samenleving over de werking van onze democratie. Meer openheid en toegankelijkheid zijn meer dan nodig. Het is ook juist dat aspect van ons basisscholenprogramma Raadslid in de Klas wat ik heel erg belangrijk vindt.
Bloemendaal heeft dit jaar een start gemaakt met nieuw beleid voor burgerparticipatie. Dat willen zeggen goed afgesproken wat de scenario’s en verantwoordelijkheden zijn, gestart met het trainen van de organisatie wordt en raad zal ook haar rol daarin goed moeten oppakken. Onze inwoners nemen ook initiatieven. De website die we daarvoor hebben gestart laat dat goed zien.
In Bloemendaal hebben we veel aandacht gegeven aan een burgerinitiatief rotonde. Dit heeft ook zwakke punten van onze regeling blootgelegd. Die zullen nog opgepakt worden. D66 wacht nog met spanning op het voorstel hiervoor. Maar voor ons is duidelijk dat bij een aanvraag van een burgerinitiatief ruimte moet zijn in een proces om goed te toetsen of de representativiteit er echt is, of het een zinvol proces is en recht doet aan de situatie.
• VRAAG: Graag een update van het college, wanneer we de evaluatie kunnen verwachten. En dat is wat ons betreft beter goed dan snel.
Participatie is echter geen oplossing voor het onbehagen van de inwoners. Er is een nieuw contract met de burgers nodig. Hoe komen we daaruit? Het zou kunnen met drastische experimenten. Dat denkt D66 en dat denkt ook de VNG. Het is een landelijk probleem. Wij doen heel erg ons best in Bloemendaal, maar lijken moeilijk uit onze zetels te komen. Jezelf veranderen is erg lastig. Maar een drastisch experiment met bijvoorbeeld gelote in plaats van gekozen raadsleden is op dit moment voor ons toch een brug te ver.
Wat we wel willen is meer met de inwoners van de dorpen in gesprek. En waarover willen we het dan hebben? Over het ene project dat op dat moment actueel is? Een dorpsbegroting lijkt ons een goed middel om over meer dan een bepaalde straat of bouwproject in gesprek te gaan. Een dorpsbegroting maakt duidelijk voor de inwoners waar de gemeente het geld in hun dorp aan besteed. Misschien worden we dan ook door inwoners eens uitgedaagd vanuit hun RIGHT TO CHALLENGE – waar we eerder een goed initiatief van het CDA over hebben aangenomen, maar waar we nog niets zien gebeuren.
• MOTIE dorpsbegroting

Samenwerking in de regio is belangrijk.
Maar waar gaat de samenwerking met Heemstede heen? Wat is de stip op de horizon? Het lijkt nu te stagneren. Zandvoort en Haarlemmerliede/Spaarnwoude vallen uit ons vaste samenwerkingsverband. Ik was verbaasd dat bij de discussie in de raad over het GRIT meteen vraagtekens gezet werden of we op ICT gebied wel zouden moeten samenwerken op dit gebied met Heemstede! De aanleiding van de samenwerking was en is dat we het alleen echt niet klaar spelen!

Bij de samenwerking in groter verband in de MRA valt ons op dat er vanuit de regio Kennemerland niet goed samen opgetrokken wordt. De MRA agenda heeft consequenties voor alle gemeenten, maar de impact daarvan sijpelt maar mondjesmaat door naar de gemeenteraden en de inwoners. Het convenant is nu gesloten. We gaan ook financieel bijdragen om de Actie Agenda te realiseren. De vraag is of we onze projecten van de regio Kennemerland (zoals bijvoorbeeld de light rail van Amsterdam naar Bloemendaal aan Zee) ook goed genoeg gezamenlijk verdedigen, als we daar als gemeenteraden niet goed bij aangehaakt zijn. D66 wil het daar met de raad vaker over hebben.

Verkeer & Fiets
Er wordt steeds meer gefietst in Bloemendaal. Door Bloemendalers en bezoekers. Dit vraagt aandacht voor de veiligheid en de verbindingen. We hebben al gevraagd om aandacht hiervoor in de evaluatie van het verkeerscirculatieplan uit 1999. Dat gaat gebeuren. Maar daar willen we toch graag nog iets aan toevoegen – want schaamrood op de kaken – daar valt Bennebroek natuurlijk niet automatisch onder Daarom hierover een motie vandaag:
• MOTIE Verkeersonderzoek Bennebroek
Wij zijn ook mede-indiener van de motie van GroenLinks over de veiligheid van fietsers en voetgangers in Bennebroek Oost ivm de renovatie van de Meerweg in Bennebroek.

Begroting 2017
De eerste digitale begroting in onze gemeente. Dat ziet er goed uit. Complimenten. En weer met een evenwicht voor de komende vier jaar – wel met wat meer moeite dan eerder, maar wel met woonlasten voor de inwoners op hetzelfde niveau.

Na flinke discussie in twee commissievergaderingen over de begroting 2017 en de nota duurzaam financieel beheer is de conclusie van D66 dat Bloemendaal nog steeds financieel goed op schema is. We voeren een prudent investeringsbeleid. De misschien op dit moment niet optimale solvabiliteitsratio zal snel verbeteren omdat grote projecten lopen zoals gepland. Binnenkort bijvoorbeeld komt er nog 4,6 miljoen uit het project Marinehospitaalterrein/Vogelpark. Er zitten nog een paar verkopen in de pijplijn en over de opsplitsing en verkoop van een deel van de aandelen Eneco krijgen we binnenkort een voorstel van het college. Dus we zijn niet zo somber als de wethouder vorige maand.
Graag bespreken we volgend jaar bij de kadernota opnieuw het onderwerp investeringsbeleid. Daarbij ook de vraag of de wethouder dan nogmaals kan overwegen of Eneco als verbonden partij of als stille reserve in onze boeken zou moeten staan. Dat maakt echt uit voor onze kengetallen en het emu-saldo.
En om de onnodige verwijzing naar een zeer gedetailleerde, maar in onze ogen niet geheel correctie financiële bijlage niet in detail weer te hoeven bespreken, stellen we voor met een amendement deze verwijzing uit het besluit te verwijderen.
• AMENDEMENT: Bloemendaal financieel houdbaar versie 2

Bij de nieuwe voorstellen vinden we een voorstel nog wat prematuur. Er wordt budget vrijgemaakt voor het vogelhospitaal in Haarlem zonder dat duidelijk is of de andere gemeenten ook meedoen. En zonder die andere gemeenten gaat het plan niet lukken. Ook niet echt duidelijk is wat we ervoor geboden wordt. Wij willen met een amendement het budget voor 2018-2020 nu schrappen en volgend jaar bezien wat er dan nodig en nuttig is.
• AMENDEMENT: Vogelhospitaal

En dan nu nog de uitsmijter van D66 Bloemendaal – die u wellicht al kent,
maar die mij weer als vanzelf afgaat omdat ik zondagavond naar huis liep van station Haarlem naar Overveen – over de Julianalaan – langs echt storend overhangende heggen en slingerend om verkeerd geparkeerde auto’s heen, in het donker bijna struikelend over losse stoeptegels. Daarom wil ik ermee eindigen dat ik overigens van mening ben dat Bloemendaal overal gladde rood geasfalteerde fietspaden en goed beloopbare voetpaden zou moeten hebben.