Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 oktober 2016

Maatwerk in een consequent kader voor de boegbeelden van de binnenduinrand

Gisteren is de landgoederennota door de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. Kern van de nota is dat de eenheid van de cultuurhistorische landgoederen behouden moet blijven, inclusief de waardevolle natuur. In Bloemendaal zijn 20 landgoederen aangewezen die onder deze nota vallen. De eigenaren zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de landgoederennota.

D66 is blij dat het beleid voor landgoederen na lange tijd nu in de raad behandeld kon worden en besloten is. Met de nota waren alle politieke partijen het met elkaar op hoofdlijnen eens, over de aanvullende voorstellen is flink gediscussieerd.

De nota
Er lag al wel een structuurvisie met grote lijnen, maar hierin ontbraken uniforme ruimtelijke regels voor landgoederen.
Specifieke regelgeving voor landgoederen is nodig om de cultuurhistorische en natuur-waarde van landgoederen te beschermen. Eigenaren willen landgoederen vaak opdelen (verkavelen, woningen splitsen, bijgebouwen in woonhuizen veranderen) of bebouwing toevoegen om er meer aan te verdienen. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat woningen afgesplitst zijn van het landgoed waardoor de eenheid verdween, of dat er ongewenste bebouwing kwam wat weer leidde tot tuinhekken, aanbouwen, schuren etc. En omdat landelijke regelgeving (2015) de mogelijkheid voor vergunningsvrij bouwen verruimde, is het van extra belang strengere regels te stellen aan landgoederen. Een splitsing van een gebouw betekent tegenwoordig namelijk automatisch dat de beide eigenaren mogen aan- en bijbouwen. Dit kan resulteren in een dubbele hoeveelheid aan- en bijgebouwen. Ten tweede zou splitsing van een oorspronkelijk cultuurhistorisch landgoed betekenen, dat je bijna meer dan twee keer zoveel bijgebouwen zou kunnen neerzetten. Beide wil de raad niet toestaan. De splitsingregels voor grote woningen blijven ongewijzigd op maximaal twee en er komen geen nieuwe mogelijkheden om in bijgebouwen te gaan wonen.

D66 ziet de landgoederen als de boegbeelden van het binnenduinrandgebied en als locaties voor zeer hoogwaardig wonen en recreëren . Daar moeten we trots op zijn. Gelukkig zijn er ook veel particuliere als institutionele eigenaren die de waarde van de landgoederen goed zien en ze in ere houden.
De nieuwe nota geeft aan met welke ruimtelijke regels we dat in Bloemendaal zo willen houden. Het is goed dat die er nu ligt. De nota geeft nieuwe mogelijkheden voor het bouwen van dierenverblijven en schuren. Het kader voor alle mogelijkheden in het buitengebied blijft ook de provinciale regelgeving voor bouwen in natuurgebied.

Amendementen
De nota maakt maatwerk binnen kaders mogelijk en staat de bouw van meer ondersteunende bijgebouwen toe, omdat landgoedeigenaren hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan materiaalopslag en dierenverblijven. Met de landgoederennota is ook een aantal amendementen aangenomen, die de nota aanscherpen wat betreft splitsen en toevoegen van woningen. Dit is een voortzetting van het huidig beleid. De amendementen versterken de ambitie van de nota als het gaat om het in stand houden van de landhuizen op grote percelen.

De eerder in het Haarlems Dagblad gepubliceerde artikelen met de strekking dat de amendementen alle maatwerk blokkeren is zowel door het college als door de indieners ontkracht. Het plaatsen van een nieuwbouwwoning was in de originele nota al niet mogelijk.

Villawijken
Een volgende stap is om ook voor de gehele landgoederenzone het ruimtelijk beleid nader vast te leggen. Daarin liggen ook bijzondere villawijken. D66 heeft het college gevraagd dit snel te laten volgen, zodat de gehele landgoederenzone op korte termijn voorzien zal zijn van uniforme ruimtelijke regelgeving. Ook hebben we verzocht dan voor het hele binnenduinrandgebied de waardevolle zichtlijnen in het kaartmateriaal op te nemen.
Ook zal het college onderzoeken of de buitenplaats Duin- en Daal ook opgenomen kan worden als landgoed in het beleid.

Elswouthoek

De landgoederenota geeft de gemeente een duidelijker toetsingskader bij de beoordeling van aanvragen van eigenaren. Wij willen er echter niet aan voorbij gaan dat er rond Elswouthoek teveel gebeurd is om hier geen extra aandacht voor te vragen. Het college heeft aangekondigd hierover binnenkort met een voorstel naar de raad te komen.