Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 september 2016

Vernieuwde spelregels voor realiseren sociale woningbouw

Om sociale woningbouw te realiseren in onze gemeente is een uitdaging vanwege de beperkte ruimte voor wat grotere bouwprojecten en de grondprijs. D66 Bloemendaal is voorstander van een divers woonmilieu voor alle bevolkingsgroepen en gericht beleid om de huisvesting van onze inwoners naar de toekomst toe goed te reguleren. Eerder is het beleid herijkt en op 29 september is de uitvoering vastgelegd.

D66 Bloemendaal heeft ingestemd met de vernieuwde verordening sociale woningbouw. Deze verordening legt de spelregels vast omtrent drie pijlers van de sociale woningbouwbeleid in de gemeente te weten – ten eerste – een verplichting bij nieuwbouw tot 1/3 sociale woningbouw te realiseren, ten tweede de mogelijkheid om dit af te kopen waarbij de afkoopsom in een sociaal vereveningsfonds wordt gestort, en ten derde een subsidieregeling om sociale nieuwbouw dichterbij te brengen ondanks hoge grondprijzen.

Voor wat betreft het sociaal vereveningsfonds is eerder in de commissievergadering kritiek geuit dat het geen zoden aan de dijk zou zetten omdat het aandeel sociale huurwoningen maar zo’n 15% bedraagt. Maaike Kamps, raadslid voor D66 Bloemendaal: “Dat is dezelfde kromme redenering als dat dijken niet nodig zijn omdat het land toch nooit overstroomt. Je kunt immers ook stellen dat het aandeel sociale huurwoningen nog minder zou zijn zonder sociaal vereveningfonds.”

Wat betreft de subsidieregeling, is er vanuit de corporatie Brederode Wonen in een brief kritiek geuit op de voorwaarde dat een woning 50 jaar sociale huurwoning moet blijven, en dat anders het subsidiebedrag naar rato moet worden teruggestort. Deze regeling is bedoeld om te ontmoedigen dat gesubsidieerd woningbezit vroegtijdig wordt verkocht. Volgens de corporatie zou vroegtijdige verkoop van sociale huurwoningen echter soms domweg nodig zijn voor een gezonde exploitatie. En omdat woningbouw het doel is en blijft van corporaties, hoeft de gemeente Bloemendaal niet te vrezen dat de verstrekte subsidie feitelijk elders terecht komt dan in sociale huurwoningen.
De corporatie gaat daarbij echter voorbij aan een diep gekoesterde wens van D66 Bloemendaal, namelijk dat er ook voldoende sociale woningbouw in de eigen gemeente is en blijft, en dat het juist de bedoeling is van de subsidie dat deze tot zijn recht komt door sociale woningbouw in Bloemendaal en niet elders. Daarbij nemen we ook in overweging dat de subsidie zich richt op de grondprijs, en niet op de woning, en dat de grondprijs is een niet-slijtend goed is waar niet op hoeft te worden afgeschreven.

Al met al vindt D66 Bloemendaal dat de regels in de verordening juist goed omgaat met het geconstateerde spanningsveld. Enerzijds wil de gemeente ontmoedigen dat sociale huurwoningen die met gemeentelijke subsidie worden gebouwd, vroegtijdig worden verkocht. Anderzijds wil de gemeente zich niet teveel bemoeien met de bedrijfsvoering van corporaties. Deze beginselen staan haaks op elkaar en daarom is voorgesteld de subsidie naar rato terug te storten. Dit vinden we een goed compromis. Het D66 voorstel hiertoe is unaniem aanvaard door de raad.