Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 januari 2016

D66 Bloemendaal wil goede opvang statushouders

Ook in Bloemendaal brengt de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten de gemoederen in beweging. Komen er nu wel of geen vluchtelingen in Bloemendaal en Bennebroek? Of zijn het statushouders? En over hoeveel mensen hebben we het dan? Worden die wel goed begeleid? Als D66 Bloemendaal stellen wij u graag op de hoogte van de feiten en onze standpunten.

 

Taakstelling statushouders 2016
Net als bijna ieder jaar, heeft de gemeente Bloemendaal ook voor 2016 een taakstelling van het rijk gekregen om 60 statushouders te huisvesten. Statushouders (ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd) zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en gaan integreren in de maatschappij door werk en/of een opleiding. Het zijn nieuwe Nederlanders.

De taakstelling voor 2016 betreft – na gezinshereniging- 10 gezinnen, 2 echtparen en 5 alleenstaande vrouwen.

D66 wil benadrukken dat Bloemendaal de afgelopen jaren positieve ervaringen heeft opgedaan met het huisvesten en integreren van statushouders. De meesten hebben tot nu toe werk gevonden, of ze doen een opleiding en vinden daarna alsnog werk. Maaike Kamps, fractielid van D66 Bloemendaal, zegt hierover: “We zien in het hebben van een baan of het volgen van een opleiding een belangrijke voorwaarde om te integreren. Hulp van betrokken inwoners helpt daar enorm bij. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers in Bloemendaal die statushouders willen helpen hun weg te vinden in onze maatschappij.”

Spanningsveld
D66 ziet wel een spanningsveld bij de opvang van statushouders. Enerzijds is huisvesting in de Randstad gunstig om statushouders snel aan een baan te helpen. Hier is immers relatief veel werkgelegenheid, ook zijn er goede opleidingsmogelijkheden. Anderzijds doen statushouders een beroep op de voorraad sociale huurwoningen, en er is juist in de Randstad een enorme druk op de woningmarkt, met wachtlijsten tot gevolg.
D66 wethouder Ton van Rijnberk zegt hierover: “Als gemeente erkennen we dit probleem. Daarom kijken we naar alternatieve huisvesting in leegstaande gebouwen. Denk aan Euphrasia en Dennenheuvel in Bloemendaal, en aan Duinoord of het Medisch Centrum op het GGZ-terrein in Bennebroek. Deze gebouwen staan leeg en zo lang tijdelijke huisvesting de herontwikkeling van die locaties niet belemmert, willen de eigenaren deze locaties wel tegen een kostendekkende vergoeding beschikbaar stellen. Die gebouwen zouden dan wellicht op tijdelijke basis niet alleen voor statushouders, maar ook voor andere mensen op de wachtlijst geschikt kunnen worden gemaakt.”

Geen opvang vluchtelingen
Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college ook gekeken of het mogelijk is kleinschalig opvang voor vluchtelingen te bieden op één of enkele daartoe geschikte locaties. Ook D66 heeft hierom gevraagd. De reden is dat we denken dat kleinschalige opvang door heel het land beter is dan grootschalige. Dat is beter voor de vluchtelingen zelf, maar vooral ook voor het draagvlak in de de Nederlandse samenleving.
Het COA, de Rijksorganisatie die zich met de opvang van vluchtelingen bezighoudt, heeft het college echter laten weten uit oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering alleen grootschalige opvang te willen. Het is voor het COA goedkoper om voorzieningen als beveiliging en medische zorg aan een grote groep aan te bieden. Grootschalige opvang kan en wil Bloemendaal niet bieden.

Wel extra statushouders
De grote stroom vluchtelingen naar ons land wordt opgevangen in asielzoekerscentra. Die zijn echter overvol, omdat ze worden bevolkt met statushouders die wachten op huisvesting. Soms kunnen gemeenten namelijk niet snel genoeg voldoende huisvesting creëren om aan hun taakstelling te voldoen. Deze gemeenten zoeken nu tijdelijke opvang voor ‘hun’ statushouders in de vorm van zogenoemde ‘wachtkamers’ bij andere gemeenten.
Bloemendaal is bereid extra statushouders op te vangen naast de eerder genoemde gezinnen, echtparen en alleenstaande vrouwen, mits dat past in de eerder genoemde leegstaande gebouwen. Sowieso denkt de gemeente erover om een twaalftal alleenstaande minderjarige statushouders op Dennenheuvel te vestigen, uiteraard in een vorm van begeleid wonen.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tijdelijk, voor een periode van maximaal drie jaar, huisvesting te bieden aan extra statushouders. Hiermee fungeert Bloemendaal dan als wachtkamer voor haar buurgemeenten. Er wordt momenteel onderzocht of Dennenheuvel 160 statushouders kan huisvesten en het GGZ-terrein 100. Of dat gaat lukken en voor hoeveel mensen, is dus nog maar de vraag.

Communicatie met de inwoners
De gemeente heeft informatieavonden georganiseerd met omwonenden en belanghebbenden om hen te informeren over deze plannen en om zorgen weg te nemen. D66 Bloemendaal vindt het van het grootste belang dat dit uiterst zorgvuldig gebeurt en dat iedereen die zich betrokken voelt, bij de gemeente terecht kan. We begrijpen echter ook dat op informatie-avonden alleen genodigden welkom zijn, om te voorkomen dat er ongenode onruststokers op afkomen die een goed overleg tussen gemeente en haar eigen inwoners in de weg staan.
Tot slot heeft D66 wethouder Van Rijnberk verzocht inwoners ook goed te informeren over de opvanglocaties vlakbij Bloemendaal, net over de grens in naburige gemeenten en de consequenties die deze opvanglocaties hebben voor de Bloemendaalse kernen. Ook hier gaat de gemeente mee aan de slag.