Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 januari 2016

Gemeente Bloemendaal vernieuwt participatiebeleid

De afgelopen jaren heeft Bloemendaal al de nodige positieve ervaringen opgedaan met burgerparticipatie. Zo zijn bijvoorbeeld Bennebroekse inwoners betrokken bij het inrichten van de Schoollaan en hebben bewoners van Bloemendaal een initiatiefvoorstel ingediend voor een rotonde.

De gemeente gaat nu een stap verder met een Handreiking voor burgerparticipatie, waardoor de gemeente meer open gaat staan. Deze handreiking biedt niet alleen ruimte voor burgerparticipatie bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, maar ook voor zogenoemde ‘overheidsparticipatie’, waarbij de rollen tussen inwoners en overheid worden omgedraaid. Bij overheidsparticipatie nodigen inwoners en bedrijven de overheid uit om deel te nemen aan hun activiteiten en acties. Zij blijven zelf trekker, en de gemeente doet als partner mee, faciliteert of stimuleert.

Nu is het natuurlijk niet zo dat de gemeente deel gaat nemen aan ieder initiatief van iedere burger die zich aandient. Het maatschappelijk initiatief moet wel bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. Overheidsparticipatie past in de trend om meer over te laten aan inwoners, en hun kennis, kracht en organisatievermogen te benutten waar het kan. Dit vereist wel een omslag in denken en organisatiecultuur.

De Handreiking komt tegemoet aan de ambities uit het coalitieakkoord is als hamerpunt vastgesteld op de raadsvergadering van 27 januari.

Voor D66 is dit een belangrijke stap, omdat de partij ‘participatie’ hoog in het vaandel heeft staan. Conny van Stralen, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, is dan ook verheugd over het behaalde resultaat. Tegelijkertijd waarschuwt ze voor te groot optimisme: “Theoretisch zijn we een heel eind gekomen. Maar nu komt de uitvoering in de praktijk. Dat laatste is geen sinecure. Een heikel punt is bijvoorbeeld representativiteit. Niet iedere burger is even mondig. En niet iedere burger heeft tijd om aan burgerparticipatie mee te doen. Dan mag het niet zo zijn dat enkele actievoerders de burgerparticipatie gebruiken om hun zin door te drijven, terwijl de belastingbetaler ondertussen verwacht dat de gemeente het algemeen belang – dus ook zijn belang – in het oog houdt.”

Een ander aandachtspunt is het management van verwachtingen. “Als de gemeente inwoners naar hun mening vraagt, moeten inwoners wel weten wat daarmee gebeurt. Te vaak beseffen inwoners niet dat hun mening meegenomen wordt in een politieke afweging van meerdere belangen. Het is dus geen kwestie van ‘inwoners vragen, de gemeente moet draaien’.

Enkele andere zaken zullen echter gemakkelijker te regelen zijn, volgens Van Stralen: “We vinden bijvoorbeeld dat als je inwoners meer wilt betrekken bij beleid, je ook de jaarplanning voor de de geplande besluitvorming tijdig beschikbaar moet stellen op de gemeentelijke website. Dat kan niet veel extra moeite kosten.”