Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2015

Algemene Beschouwingen

In de begrotingsraad op 5 november heeft Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, de volgende algemene beschouwing gehouden:

Voorzitter,

We wonen in een opmerkelijke gemeente. Enerzijds gaat het best goed in Bloemendaal. Er is veel om trots op te zijn. De decentralisatie van de zorg ligt op schema, de openbare ruimte ziet er verzorgd uit en de financiële positie is gezond. En dat na acht jaar economische crisis! De gemeente staat dan ook steevast hoog in de top-5 van beste Gemeentes om te wonen.

Maar voorzitter,

Anderzijds heeft het bestuur van Bloemendaal een moeilijke tijd achter de rug. Het bestuurlijk imago van Bloemendaal loopt ver achter dat van anderen in het rijtje van beste Gemeenten. Daar is niet één oorzaak voor, zo blijkt uit het rapport van uw voorgangerster mevrouw Emmens-Knol. Er is sprake van een cumulatie van factoren die hieraan heeft bijgedragen. Een verbetering van de bestuurscultuur is dan ook niet iets dat met één druk op de knop op te lossen is. Dat kost tijd en vooral veel inzet van alle betrokkenen. We zullen waakzaam moeten zijn dat lange termijn doelen het niet telkens afleggen tegen het electoraal gerief van de korte termijn. En als we onze taak als politicus serieus willen nemen, moeten we weigeren te accepteren dat door polarisatie of profileringsdrang de gemeente onvoldoende bestuurd wordt.

Verbetertraject

Mevrouw Emmens Knol heeft een verbetertraject ingezet en u hebt aangegeven dit verbetertraject voort te willen zetten. Vanzelfsprekend zal de fractie van D66 alles doen wat in haar vermogen ligt om u daarbij te helpen.

In de vorige periode is een schitterend Gemeentehuis gebouwd. Een gemeentehuis is meer dan een kantoor. Laten we dit prachtige Gemeentehuis gebruiken als katalysator voor een constructief bestuur van Bloemendaal en ervoor zorgen dat de Bloemendaalse inwoners hier samenkomen en niet alleen trots kunnen zijn op hun gemeente, maar ook op hun bestuur.

Het lokale bestuur staat onder druk. Wij willen mensen maximale, individuele invloed geven, gecombineerd met de voordelen van het collectief. Daar wringt de schoen. Het gevoel van mensen dat ze nergens grip op hebben. Dat het hen overkomt. En dat de politiek het laat gebeuren. De politiek van Bloemendaal hoeft ook niet overal een antwoord op te hebben. We zijn niet altijd aan zet. Maar te vaak wordt de indruk gewekt dat wij hier met z’n 19-en het allemaal wel zullen regelen.

Vluchtelingen

D66 niet zal wegduiken voor grote vluchtelingenstromen naar Nederland, Bloemendaal zal bij de huisvesting statushouders haar steentje moeten bijdragen. Vluchtelingenstromen zijn niet van vandaag of gisteren. En het is een illusie te denken dat ze morgen ophouden. Het is ook onzin dat we dit probleem niet aan zouden kunnen. Als de politieke wil er is, en de politiek werk maakt van maatschappelijk draagvlak, dan kunnen we alles. En behalve de huisvesting van statushouders, gaat het mij ook om een geslaagde integratie van onze nieuwe inwoners.

Gemeente als eerste overheid

De positie van de gemeenten is veranderd de afgelopen jaren. Door de decentralisatie hebben we er nieuwe verantwoordelijkheden, opgaven en rollen bijgekregen van het Rijk. Het Rijk heeft datgene wat de hogere overheden zelf niet konden, namelijk goede zorg regelen voor minder geld, overgeheveld naar de gemeenten. Enerzijds is het vleiend dat er zoveel vertrouwen in onze gemeenten gesteld wordt. Anderzijds betekent dat wel dat de gemeenten het zware werk mogen opknappen, terwijl het Rijk afgelopen september juichend haar begroting presenteerde.

Tot nu toe lijkt de bestuurlijke taakoverdracht gelukkig soepel te verlopen in Bloemendaal. De grote uitdaging voor Bloemendaal moet echter nog komen. Na de transitie volgt namelijk de zorginhoudelijke transformatie. De reden voor de taakoverdracht is immers dat de uitvoering goedkoper moet door grotere efficiëntie en effectiviteit. Hier zal Bloemendaal zich de komende tijd in moeten gaan bewijzen. Het is voor ons raadsleden vaak nog even zoeken naar de knoppen waar we aan kunnen draaien om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. De omschakeling is niet gemakkelijk. D66 heeft er echter alle vertrouwen in dat Bloemendaal deze klus gaat klaren. We zijn bijzonder tevreden over hoe ver de gemeente en voormalig wethouder Jur Botter zijn gekomen. Wel denken we dat hiervoor nodig zal zijn dat de samenwerkingspartners in de regio elkaar vaker gaan treffen, en roepen de gemeente op hier werk van te gaan maken.

Begroting 2016

De behandeling van de begroting 2016 van Bloemendaal is waar wij vanavond voor bij elkaar zijn gekomen. De financiele situatie voor 2016 ziet er goed uit. Echter de Meerjarenbegroting heeft onzekerheden. Komend jaar zal veel aandacht moeten worden besteed aan bezuinigingstaakstelling en planvorming voor de bibliotheek. Hoever is het college daarin? Daarnaast zou de huidige huisvesting een besparing voor de gemeente opleveren. Deze besparing is nog niet in zijn geheel gerealiseerd. Beide zijn noodzakelijk voor een gezonde begroting in de toekomst. Gaat het college de besparingen redden in 2016 om ook in 2017 de begroting sluitend te maken.

D66 wil graag meer aandacht voor integraal veiligheidsbeleid. Aanhakend bij landelijke veranderingen in de BBV wil D66 dat volgend jaar in de begroting Integraal Veiligheidsbeleid vanuit lokaal standpunt gepresenteerd wordt en niet vanuit regionale optiek van Openbare Orde en Veiligheid. Veiligheid heeft direct te maken met de perceptie van leefbaarheid voor onze inwoners. Een aantal taken zijn regionaal belegd, andere zaken moeten we zelf goed regelen. Het beleid moet integraal op elkaar aansluiten. We denken daarbij aan bijvoorbeeld brandveiligheid en de reddingsbrigade. Graag volgend jaar aandacht daarvoor.

Duurzaamheid.

De realiteit is dat gletsjers verdwijnen met honderden meters per jaar. Het pakijs op de Noordpool is sinds 1980 voor bijna tweederde gesmolten. Geen tijd te verliezen dus. Voor Nederland. En voor Bloemendaal. De bedreigingen vliegen op ons af, terwijl de kansen voor het oprapen liggen.

• Breng de CO2-uitstoot omlaag.

• Isoleer iedere school, ieder overheidsgebouw.

• Leg voor mijn part de daken vol zonnepanelen.

In dit land van wind en water is er schone energie voor tien. Wanneer lukt het ons eindelijk klimaat- en energie uit de gepolariseerde discussie te trekken? Alsof het een keuze is. Alsof het een luxe is.

D66 zal een motie indienen om de mogelijkheden van gescheiden afvalverzameling in de openbare ruimte. Kleine maar niet onbelangrijke stap naar een duurzame Gemeente. Duurzaamheid is in de ogen van D66 een onderwerp dat bij elke besluitvorming van beleid aandacht verdient.