Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 september 2015

Een nieuw Oldenhove? Ja graag!

Op 24 september a.s. vraagt het college van Bloemendaal aan de raad om een principebesluit te nemen over de herontwikkeling van het verzorgingshuis Oldenhove in Overveen: de raad wordt gevraagd zich over de uitgangspunten uit te spreken, nog niet over een definitief bouwplan. Belangrijke vragen daarbij zijn of een nieuw verzorgingshuis noodzakelijk is, wat de meerwaarde is van het nieuwe zorgconcept, of het nieuwe gebouw voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft en wat het betekent voor de omgeving. D66 is positief over de herontwikkelingsplannen. Hieronder lichten we toe waarom.

Wat zijn de plannen?

Stichting Sint Jacob biedt sinds jaar en dag ouderenzorg in de regio, onder andere in verzorgingshuis Oldenhove aan de Dompvloedslaan. Hier is ook een huisartsenpraktijk (‘HOED’) in gevestigd. Door verandering in wetgeving verandert de doelgroep van zorginstellingen. Het verzorgingshuis Oldenhove staat nu leeg, omdat het niet meer voldoet aan de gewijzigde eisen in de zorg. Sint Jacob wil nu op hetzelfde – eigen – terrein een nieuwe zorginstelling bouwen.

Sint Jacob wil het huidige gebouw, een typische jaren 60 verzorgingsflat van 18 meter hoog, slopen en hier een nieuw gebouw neerzetten. Hierin is ook weer plaats is voor een huisartsenpraktijk en andere (zorg)voorzieningen. Het beoogde nieuwe gebouw wordt lager met binnenruimten, maar beslaat dan een grote bouwvlak dan het huidige gebouw. Om die reden is er een bestemmingsplanwijziging nodig en dus toestemming van de gemeente.

Het nieuwe gebouw is ten eerste bedoeld voor 100 à 120 patiënten binnen de zware zorg en psychogeriatrie. De vorm van het nieuwe gebouw past bij een visie op optimale zorg voor deze groep patiënten, waarbij geprobeerd wordt de patiënten zoveel mogelijk een normaal dagelijks leven te laten leiden, met bijv. de mogelijkheid zelfstandig een wandelingetje te maken en een winkel te bezoeken, zonder het terrein te verlaten. Vandaar dat de nieuwbouw vlakker en minder hoog is dan de oudbouw.  Ten tweede zouden ook buurtbewoners van de (zorg)voorzieningen gebruik moeten kunnen maken. Dit is belangrijk omdat ouderen met een lichtere zorgbehoefte steeds langer thuis zullen blijven wonen, maar wel ondersteunende faciliteiten in hun buurt moeten kunnen vinden. Ook zouden de aanwezige voorzieningen de interactie tussen de bewoners en de buurt stimuleren.

Onze afweging

De volgende vraagstukken zijn belangrijk voor onze afweging om wel of niet akkoord te gaan met de uitgangspunten.

1) Noodzaak van de voorziening
In welke mate voldoet het nieuwe Oldenhove aan een Bloemendaalse behoefte? Of gaat Bloemendaal de behoefte van andere gemeenten vervullen? En is er straks geen sprake van overcapaciteit van dit type zorgplekken?
Voor D66 Bloemendaal staat de noodzaak van deze voorziening buiten kijf. De levensverwachting neemt sterk toe in Nederland. Aangezien de verbetering van de geestelijke gezondheid hiermee geen gelijke tred houdt, betekent dit dat het aantal zwaar dementerenden in onze vergrijsde gemeente in de komende jaren flink zal toenemen.
Dat Sint Jacob daarbij meer patiëntplekken aanbiedt dan waar alleen Bloemendaal behoefte aan heeft, is logisch uit oogpunt van een effectieve, efficiënte en rendabele zorgvoorziening. We willen immers allemaal dat de zorg betaalbaar blijft.
Daarbij vinden we het kortzichtig om alléén voor Bloemendalers te bouwen. Bloemendalers maken immers ook gebruik van regionale voorzieningen in de ons omringende gemeenten, zoals scholen, zwembaden en ziekenhuizen.
Van overcapaciteit zal geen sprake zijn. Door de toegenomen marktwerking kijken zowel verzekeraars als zorgaanbieders wel uit om te veel plaatsen ter beschikking te stellen.

2) Waarde van het concept
In hoeverre zullen de voorzieningen echt bijdragen aan de buurt? In hoeverre zal de interactie tussen bewoners en buurt daadwerkelijk plaatsvinden?
Uit onderzoek blijkt dat het welbevinden van patiënten toeneemt als geprobeerd wordt hen zoveel mogelijk een ‘gewoon’ leven te laten leiden en als ze worden uitgenodigd tot enige fysieke activiteit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat patiënten ’s-nachts rustiger zijn als ze overdag (veilig) rond kunnen wandelen.
Daarbij vinden we het belangrijk dat thuiswonende zorgbehoevenden in Bloemendaal vlakbij huis de noodzakelijke ondersteunende faciliteiten kunnen vinden. Het door Sint Jacob geschetste concept leent zich hier bij uitstek voor. Of de aanwezigheid van zorgvoorzieningen daadwerkelijk de interactie tussen bewoners en de buurt stimuleert in de mate die Sint Jacob suggereert, daar zetten we vraagtekens bij. Wel denken we in dat een bezoek aan een voorziening wellicht de drempel verlaagt om ook even bij een vroegere buurman binnen te stappen.

3) Ruimtelijke kwaliteit
Welke ruimtelijke kwaliteit biedt het nieuwe gebouw en hoe verhoudt zich dat tot de omgeving?
Het oude gebouw met 7 bouwlagen plus opbouw, zou volgens de huidige structuurvisie als hoogbouw niet eens mogelijk zijn in de dorpenzone. Een aanzienlijk lager gebouw vinden we qua hoogte beter passen in de dorpenzone. Dat de hoeveelheid groen (tuin) rondom het gebouw afneemt ten opzichte van de huidige situatie, is een logisch gevolg. We vinden dit echter acceptabel in de dorpenzone. Er blijft ons inziens genoeg afstand over van het gebouw tot de woningen aan de overzijde van de Dompvloedslaan en het flatgebouw aan de oostzijde. Tegelijkertijd zorgt de lagere bebouwing ook voor zicht op achterliggend hoog groen, wat voorheen belemmerd was door de hoogbouw. Dit vinden we zeker een pluspunt. De voorgevel zal dichter tegen de straat aan liggen, maar gelijk blijven aan die van het bestaande naastgelegen pand. Over parkeren is goed nagedacht met 40 parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers. Al met al beoordeelt D66 deze aspecten positief.

4) Alternatieven
Het verbouwen en handhaven van het oude gebouw met een zorgfunctie is geen alternatief. Het gebouw is ongeschikt, afgeschreven, weinig duurzaam en kent geen monumentale status. Volgens de monumentencommissie is het gebouw te weinig onderscheidend en zijn de kenmerkende elementen onvoldoende aanwezig geweest of behouden gebleven.
Het realiseren van een nieuw gebouw in het huidige bouwvlak biedt Sint Jacob niet de kans het vernieuwende zorgconcept te realiseren, een modern zorgconcept waar D66 volledig achter staat.

5. Huisartsenpraktijk (HOED)
Het is de bedoeling dat in het nieuwe Oldenhove ook een HOED komt. Momenteel onderhandelen de huisartsen met Sint Jacob over de huurprijs, die hoger zal liggen dan in het oude gebouw. Dit is wat ons betreft een kwestie tussen twee particuliere partijen. Mocht de gevraagde huurprijs niet marktconform zijn, zullen wij de wethouder Grondgebied vragen om bemiddelend op te treden, aangezien de aanwezigheid van een HOED volgens ons onontbeerlijk is in dit concept en voor Overveen.

6. Betrokkenheid bewoners
Bewoners zijn betrokken geweest bij de planvorming. Een aantal ideeën zijn verwerkt in de planvorming. Bewoners hebben echter niet in alles hun zin gekregen. Dat is soms onvermijdelijk. Er is immers sprake van een afweging van belangen van bewoners tegenover belangen van toekomstige patiënten en medewerkers van de zorginstelling.

Conclusie

Alles in overweging genomen, beoordeelt D66 Bloemendaal de plannen van Sint Jacob voor een nieuw Oldenhove als positief.

Schets voor Nieuw Oldehove in Overveen

Schets voor Nieuw Oldenhove in Overveen