Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 maart 2015

Hein Struben: Bloemendaler in de provinciale politiek

In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten op 19 maart a.s., kunnen we er natuurlijk niet aan voorbij gaan dat stedenbouwkundige Hein Struben uit Overveen wederom op de kieslijst staat. Hein zat de afgelopen periode al in PS, en wil graag nog voor vier jaar bijtekenen. Voor ons reden om hem de volgende vraag te stellen: Een inwoner van Bloemendaal in de provinciale politiek, wat gaan we daarvan merken de komende jaren? 


Leefomgeving
“Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, dat is waar ik voor ga,” begint Hein meteen stellig. “Denk hierbij aan compacte steden met daar buiten ruimte voor groen en landschap, goede verbindingen en goed natuurbeheer. Recreatiegebieden moeten beter toegankelijk worden, maar ook efficiënter bestuurd door de recreatieschappen.” “Ik fiets zelf graag in de binnenduinrand. Ik vind het belangrijk dat we ook van de natuur kunnen genieten. Natuur en recreatie moeten daarom op passende wijze gecombineerd worden, overal waar dat mogelijk is. Waar dat niet nodig is, moet de natuur goed beschermd worden. Daarom heb ik bij de provincie ook de Vafamil-motie ingediend. Ik wilde dat de natuur in het Vafamil-terrein, dat in de Kennemerduinen bij Overveen ligt, goed beheerd gaat worden nadat het terrein verkocht is”. “Ik merk wel dat de natuur steeds meer onder druk kom te staan door de aantallen recreanten. Ik zie daarom veel in de ontwikkeling van Park 21 in de Haarlemmermeer. Een mooi groot park met goede recreatieve verbindingen zou het duingebied immers kunnen ontlasten.” Persoonlijk heeft Hein een specifieke wens: “Een goede fietsverbinding door de duinen richting IJmuiden!”

Aantrekkelijk landelijke gebied
Naast natuurgebieden en recreatiegebieden, draagt Hein ook het landelijk gebied een warm hart toe: “De druk van de agrarische schaalvergroting is groot op het landelijk gebied. Natuurlijk moet je ondernemende agrariërs de ruimte bieden om uit te breiden. Maar dat kan heel goed met behoud van ruimtelijke kwaliteit waardoor het landelijke gebied aantrekkelijk blijft voor de inwoners van Noord-Holland. De provincie heeft een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en een Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). Deze twee onafhankelijke adviseurs spelen een belangrijke rol in het behoud van die ruimtelijke kwaliteit, ik wil hen dan ook absoluut behouden.”

Schiphol
Luchthaven Schiphol speelt natuurlijk een prominente rol in de leefomgeving in deze contreien. Hein: “Wat Schiphol betreft, moet volgens mij vooral meer aandacht uitgaan naar een goed provinciaal plan voor de luchthaven en haar omgeving. Het is toch van de zotte dat dat er nog steeds niet ligt? Een Leefbaarheidsfonds is niet voldoende, inwoners van Noord-Holland hebben meer aan een goede inpassing van Schiphol, zodanig, dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.”

Bereikbaarheid
De zorg voor goede bereikbaarheid is een van de kerntaken van de provincie. Hein: “We vinden dat vervoermiddelen en vervoerstromen meer op elkaar afgestemd moeten gaan worden. Denk aan (elektrische) fiets, auto, bus en trein. Je moet die meer in samenhang gaan zien. De provincie kan en moet sowieso een verbindende rol gaan spelen tussen gemeenten, vervoerbedrijven, Rijk, Pro-Rail en NS om voor betere afstemming te zorgen.” Wat openbaar vervoer betreft, bepleit Hein een goede hoofdstructuur in de vorm van zogenoemde ‘stamlijnen’: “Stamlijnen leiden naar aantrekkelijke gebieden en centra met voorzieningen. Dit zal dan aangevuld moeten worden met buurtbussen om de kleinere kernen te ontsluiten.” Hein benadrukt dat een goed OV-netwerk ook belangrijk is om te garanderen dat ouderen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. “Voor Bloemendaal is van belang dat D66 Noord-Holland inzet op een lightrailverbinding van Haarlem naar Zandvoort. Lightrail is sneller dan de tram en lichter en goedkoper dan een trein. Lightrail combineert de voordelen van beiden, en kan daarom met hoge frequentie veel haltes aandoen. Idem voor de treinverbinding Haarlem-Bloemendaal-Santpoort-Driehuis-Beverwijk. Ook hier kan wat ons betreft het bestaand spoor worden omgezet naar lightrail, maar voor de regio Alkmaar is een doorgaande verbinding naar Den Haag ook belangrijk.”

Bereikbaarheid Bennebroek en Vogelenzang
Hein: “We kunnen niet ontkennen dat het inwonertal van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijft groeien, enerzijds door vergrijzing en anderzijds door de aantrekkelijkheid van de Schiphol-regio. Met de plannen voor ca 8.000 woningen van de Haarlemmermeer voor haar ‘Parels aan de Ringvaart’ zullen Bennebroek en Zwaanshoek naar elkaar toegroeien. Kortom, de verstedelijkingsdruk wordt steeds groter. Daar moeten we op inspelen, maar zonder het dorpse karakter van bijvoorbeeld Vogelenzang en Bennebroek te verliezen. Kijk naar de smalle bruggen over de ringvaart. Daar moet al het verkeer tussen de dorpen overheen. Wij willen veiliger fietsverbindingen en het vrachtverkeer moet dan ook uit deze dorpen worden geweerd.” De plannen voor de Duinpolderweg vindt Hein te hap-snap: “Er moet eerst maar eens een goed samenhangend plan komen voor de bereikbaarheid van dit hele gebied, met meer aandacht voor snelfietsverbindingen en de OV-verbindingen van oost naar west en omgekeerd. We willen ook dat de provincie kijkt naar het opnieuw openstellen van het station Bennebroek/Vogelenzang en naar een HOV-verbinding tussen Haarlem, Schiphol en station Hillegom. In dit plan kan een verbinding van de Haarlemmermeer naar de Rijkstraatweg (N208) een rol spelen. Voor hoe het verder moet in Zuid-Holland moet  eerst maar de nut en noodzaak worden aangetoond. Bij voorbaat sluit D66 een tracé  door “het Bos” of Binnenduinrandgebied uit. Het belang voor Noord-Holland is dat met het oog op de bouw in de Haarlemmermeer bij de Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek  deze  gebieden goed kunnen aansluiten op de kernen met de bestaande voorzieningen aan de overkant van de Ringvaart.”

Gemeentelijke bestuurskracht
Heeft Hein als provincieman tot slot nog een tip voor de D66-fractie in de gemeente Bloemendaal? Hein: “Zeker! Houd voldoende aandacht voor de bestuurskracht van onze gemeente. Voor beheer taken zijn gemeenten als Bloemendaal prima geëquipeerd. Voor andere taken zoals in de zorg zullen sowieso samenwerkingsverbanden met andere gemeenten (gemeenschappelijke regelingen) nodig zijn om als gemeente Bloemendaal je taken goed uit te kunnen voeren. Bij teveel verschillende of te grote samenwerkingsverbanden is een goede democratische controle door de raad vaak niet meer mogelijk. Blijf daar dus alert op!”