Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 december 2014

Snelheidsrecord voor de Bloemendaalse raad

Tussen alle mediagenieke onderwerpen door weet de gemeenteraad van Bloemendaal ook nog besluiten te nemen. Op de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 18 december stonden maar liefst 30 punten, die op 1 avond afgerond werden. Toch begon de raad ingetogen met een moment ter nagedachtenis aan Frits Roemers.

Vervolgens werden dertig (30) agendapunten behandeld: 13 verordeningen vastgesteld, 2 panden verkocht, 7 andere besluiten genomen, 4 moties behandeld en ook een aantal onderwerpen van de agenda genomen of doorgeschoven voor nadere behandeling in de commissie. Het was een productieve bestuursavond in Bloemendaal. Waar het allemaal over ging? Lees verder.

Openbaar onderwijs weer op koers

De raad stemde in met de begroting van de Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), die alle openbare scholen in de randgemeenten van Haarlem bestuurt. De commissie Samenleving had al eerder grote waardering uitgesproken, dat het nieuwe bestuur de begroting weer positief kan neerzetten. Ook de leerresultaten van de scholen zijn prima.

Blijvende focus op energiebesparing en duurzame energie

De raad verlengde regeling voor het nemen van duurzame energiemaatregelen door non-profit organisaties. De voorkeur van de gemeente ligt daarbij op het nemen van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Wij hopen dat er weer verenigingen en stichtingen mee kunnen gaan doen om de lokale energiebehoefte te verminderen en meer duurzaam te maken.

Einde jaar is verordeningen-tijd

Naast de belastingverordeningen waarvan de tarieven al bij de begrotingsbehandeling bepaald waren, is er ook weer een kwijtscheldingsregeling in het kader van het minima-beleid. Echter niet geheel duidelijk is of we met de huidige stapelende regelingen inderdaad geen afbreuk doen aan de stimulans om te gaan werken. D66 beraadt zich op een motie om onderzoek te vragen naar de mate van mogelijke armoedeval als iemand vanuit een uitkering weer gaat werken.

Ook een aantal andere verordeningen die geactualiseerd moesten worden, passeerden als hamerpunt.

Verkoop van onroerend goed

De verkoop van het Pannenkoekenhuisje aan de Mollaan in Bloemendaal wordt nu definitief. Aan alle voorwaarden van de raad is voldaan. D66 steunt deze verkoop omdat gepast gebruik van dit monument onderhoud en behoud in de toekomst kan bewerkstelligen. De externe taxatie is uitgevoerd, er zijn afspraken gemaakt  met  de achterburen van Thijsse’s Hof en gemeente houdt recht tot terugkoop. Wij zijn blij dat er een ondernemer is die door het exploiteren van deze locatie een leuke plek creëert in Bloemendaal. Maar dat niet alleen, want het achterstallig onderhoud van het huisje wordt ook aangepakt.

De tweede verkoop betrof het gebouw waar we op dat moment in aan het vergaderen waren: het voormalig gemeentehuis en het bibliotheekgebouw in Bennebroek. Er is een koper gevonden die volgens de gebiedvisie van de raad hier woningen wil gaan realiseren. Dat is goed voor ons huishoudboekje en dus ook voor de realisatie van de vervangende ruimte voor de bibliotheek, het gemeenteloket en andere maatschappelijke functies in het monumentale deel van de oude Franciscusschool.

Meer dan 10 moties van verschillend karakter

Een aantal aangekondigde moties werd ingetrokken omdat ze niet meer actueel waren of moesten wachten tot rechterlijke uitspraken. Een aantal anderen werd vlot besproken en besloten, deels omdat het technische correcties betrof. Dat schoot op.

De CDA oppositie-motie over het recht van burgers om de lokale overheid uit te dagen op bepaalde dienstverlening werd aangenomen. Het recht om uit te dagen gaat onderzocht worden in het kader van het nieuw in te zetten participatiebeleid, een doel van de coalitiepartijen. Past daar prima in, wat ons betreft.

Over de moties over de straatnaamtoekenning is schriftelijk en dus individueel gestemd. De gemoederen waren hierover hoog opgelopen. Voor- en tegenstanders hebben bij de commissie bestuur & middelen emotioneel en heftig ingesproken. Een voorstel van de PvdA waarin het college gevraagd wordt de huidige toekenning te handhaven op basis van procedurele gronden, maar rekening houdend in de communicatie met de tegenstanders, is als motie aanvaard met 11 tegen 7. D66 heeft over dit onderwerp geen fractie-standpunt ingenomen, omdat er geen politieke gronden waren om dit te beoordelen.

Openbaar als het kan

Tijdens het besloten gedeelte van de vergadering heeft D66 een al eerder openbaar aangekondigd voorstel ingediend om het betreffende raadstuk over de aanpassing van de grondexploitatie Haringbuys openbaar te maken. De motie is aanvaard met algemene stemmen (behalve degenen die in besloten vergaderingen altijd de zaal verlaten).  Het raadsstuk zal op de website gepubliceerd worden.

En zo kon de nestor van de raad, André Burger, ruim voor twaalf uur aanvangen met zijn kersttoespraak.

De fractie van D66 Bloemendaal wenst u fijne feestdagen en alle goeds in 2015.