Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 december 2014

D66 en GroenLinks stellen vragen over mogelijke verkoop Vafamil terrein

Op 10 december hebben D66 en GroenLinks schriftelijke vragen (artikel 40 RvO) gesteld aan het college van Bloemendaal over de mogelijke verkoop van een natuurcamping-terrein aan de Zeeweg in Overveen. Er is grote zorg over een mogelijk natuur-verstorende bestemming als dit terrein, dat in het Nationaal Park ligt, wordt verkocht aan particulieren.

Voorafgaand hieraan is in de gemeenteraad van Bloemendaal op 30 oktober een motie aanvaard waarin  de natuurbestemming van het te koop staande Vafamil terrein benadrukt wordt. Link: https://bloemendaal.d66.nl/publicaties/motie-vafamil-terrein/

In aanvulling hierop hebben Conny van Stralen van D66 en Martine Meuleman-Wierda van GroenLinks de volgende vragen:

 1. Is het juist dat het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf de gronden ook te koop aangeboden heeft aan de Gemeente Bloemendaal? Zo ja, om hoeveel ha gaat het? Om hoeveel geld gaat het?
 2. Het terrein is volgens onze informatie al eens gesaneerd vanwege het voormalige gebruik als schietterrein. Zoals de rest van de duinen is het nog steeds aangemerkt als een verdacht gebied voor aanwezigheid van munitie. Is dit mede een reden om niet tot aankoop over te gaan? Indien sanering nog nodig is, kunt u een indicatie geven van kosten voor saneren?
 3. Heeft het College met PWN overlegd over de eventuele aankoop van dit terrein ter aanvulling van het NPZK? PWN exploiteert al meer duincampings in dit gebied. Is overwogen om ook deze camping hierbij te voegen?Het terrein heeft momenteel volgens bestemming de functie natuur/verblijfsrecreatie 3. Bouwvlakken en bebouwing zijn bij deze bestemming niet op de plankaart aangegeven. Bekend is dat er op het terrein een bedrijfswoning, een sanitairblok, een kantine, parkeerplaatsen, een voetbalveld, een tennisbaan en een jeu de boulesveld aanwezig zijn. De bestemming staat bebouwing toe tot maximaal 600m2. Bij verblijfsrecreatie 3 bedraagt het totaal bebouwd grondoppervlak maximaal 600m2. Gebouwen voor ondersteunende horeca, detailhandel, recreatieruimte, receptie en kantoren mogen daarvan niet meer dan 300 m2 innemen. Bouwhoogte maximaal 5 meter.
 4. De camping is nu alleen maar open in het zomerseizoen. Betekent dit dat de bedrijfswoning ook alleen maar in het zomerseizoen bewoond mag worden? Of is dit het gehele jaar toegestaan?
 5. Is het College ervan op de hoogte dat het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf van plan is om het terrein binnenkort aan particulieren aan te bieden? Mocht een particulier deze grond aankopen:
  1. Zou een particulier, behalve een camping, ook andere activiteiten die onder de noemer verblijfsrecreatie kunnen vallen, kunnen gaan ontplooien?
  2. Is het mogelijk om onder het huidige bestemmingsplan vakantiewoningen te bouwen tot 600m2, met bijvoorbeeld een sterke toename van verkeer als gevolg?
  3. Maakt een particulier kans om, op basis van het criterium ”verbeteren van de kwaliteit” uit de gemeentelijke Structuurvisie, een bestemmingswijziging voor permanente bewoning te verkrijgen?
  4. Zou vervolgens, bij splitsing van het perceel en bouwvlakken op beide delen, een recht kunnen ontstaan voor bouw van meerdere woningen?
  5. Elders in de gemeente is met de functie “ondersteunende horeca” een zeer aantrekkelijke buitenplaats ontstaan, die veel mensen aantrekt en daardoor een belasting vormt voor het omliggende natuurgebied en de omwonenden. Welke beletsels zijn er op het Vafamil terrein voor het ontstaan van een mogelijke verstoring van de natuur wanneer de functie verblijfsrecreatie met ondersteunende horeca blijft.