Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 december 2014

Gemeente zet nodige stappen voor lokaal goed geregelde zorg in 2015

Terwijl de alarmbellen afgaan in de media als het gaat over de voortgang van de drie decentralisaties bij de meeste gemeenten, verloopt de transitie in de gemeente Bloemendaal voortvarend onder leiding van onze ervaren D66-wethouder Jur Botter. Tientallen contracten zijn afgesloten met aanbieders en in de gemeenteraad van 27 november zijn het beleidsplan en alle bijbehorende verordeningen vastgesteld. “De continuïteit voor de zorg van de inwoners van de gemeente is daarmee tijdig gewaarborgd,” aldus Maaike Kamps, gemeenteraadslid voor D66 Bloemendaal, ” Een knappe prestatie van wethouder Botter en zijn team!”

Beleidsplan Sociaal Domein
Het beleidsplan is een dik boekwerk waarin alle doelstellingen en acties van de gemeente op het terrein van de zorg staan uitgewerkt.  De titel Vertrouwen op de eigen kracht van mensen zal de meeste D66-leden bekend voorkomen. Het beleidsplan ademt dan ook de geest van het verkiezingsprogramma van D66: een gemeente die enerzijds maatwerk biedt en daarmee de kwaliteit van de zorg hoog houdt, en anderzijds goed oog houdt voor de financiële houdbaarheid van zorgvoorzieningen. Uitgangspunt is, geheel volgens onze verkiezingsbeloften, dat de gemeente zich beperkt tot het organiseren van de zorg. De zorg zelf wordt ingekocht bij de reguliere, regionale marktpartijen.
Wethouder Botter had al vele vragen tijdens de commissievergadering uitputtend beantwoord, wat ertoe leidde dat het beleidsplan zonder veel discussie werd aangenomen. Wel werden er enkele aanvullende voorstellen ingediend.

Versterken zelf-organiserend vermogen
In een gezamenlijk voorstel van D66 en VVD vroeg de raad het college om het zelf-organiserend vermogen van inwoners te versterken, zodat de juiste hulpvraag wordt gesteld, hulpbehoevende inwoners vervolgens kunnen kiezen uit aanbieders en dat hun keuze ingegeven wordt vanuit adequate kennis van het aanbod. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Monitoring, evaluatie en benchmarking
Voorstellen van de VVD en Groen Links riepen het college op om het beleidsplan te ‘versmarten’.  Hiermee wordt bedoeld dat de doelstellingen concreter geformuleerd worden en dat er meetpunten worden vastgesteld om te bezien of de doelstellingen ook gehaald worden. Dit maakt monitoring, evaluatie en benchmarking met andere gemeenten mogelijk.
D66 Bloemendaal heeft aangegeven ‘versmarting’ toe te juichen, maar moeite te hebben met het beoogde tijdspad. De motie van de VVD vroeg de wethouder namelijk om een en ander al in januari en februari te realiseren. Dat ging D66 Bloemendaal te ver. D66 ziet liever dat de organisatie zich nu richt op de mensen die hulp, zorg, begeleiding nodig hebben, dan dat ze zich rond de ingangsdatum bezig houden met administratieve processen. D66 wil dat de organisatie juist in januari voldoende tijd reserveert om eventueel gaten dicht te lopen bij de implementatie.  Wethouder Botter liet weten maart en mei wel haalbaar te vinden. Na aanpassing van de motie kon ook D66 Bloemendaal vóór stemmen. De motie van gelijke strekking van GroenLinks vond D66 Bloemendaal te gedetailleerd: het is immers niet de bedoeling dat raadsleden op de stoel van de wethouder gaan zitten.

Motie regionale ombudsfunctie / mediator
De motie van Groen Links, waarin het college werd opgeroepen om onderzoek te doen naar een regionale ombudsman, werd in enigszins gewijzigde vorm aangenomen. Ter vergadering bleek namelijk dat het veel raadsleden meer te doen was om een bemiddelende functie bij klachten, dan slechts een soort meldpunt voor klachten. Klachten dienen immers eerst bij de zorgaanbieder zelf te worden ingediend.

Ontschotting gelden sociaal domein
Liberaal Bloemendaal kwam met een motie om te voorkomen dat gelden binnen het sociaal domein zouden kunnen worden overgeheveld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als geld dat geoormerkt is voor de uitvoering van de participatiewet, wordt ingezet voor maatregelen in het kader van de WMO. D66 Bloemendaal pleitte tegen deze motie. D66 is namelijk een groot voorstander van ontschotting van de budgetten in het sociaal domein, want dat is een van de bouwstenen van de transformatie van de zorg. Ontschotting van geldstromen biedt de gemeente immers juist de kans om uit te stijgen boven de wetten en regeltjes die van één probleem of knelpunt uitgaan, en een integrale maatwerkoplossing te bedenken voor ingewikkelde problematiek. Ontschotting past dus geheel bij het D66 standpunt van één gezin-één regisseur-één plan. Liberaal Bloemendaal trok de motie uiteindelijk in.

Regionale samenwerking
Tot slot kwam D66 Bloemendaal nog met een voorstel ter bevordering van de regionale samenwerking in het sociaal domein. Deze motie was eerder die avond in Heemstede aangenomen en werd door de gehele Bloemendaalse raad meteen overgenomen en ingediend. De griffie wordt daarin verzocht om met de griffies van de samenwerkende gemeenten in 2015 tweemaal een gezamenlijke commissievergadering te organiseren, waarin de portefeuillehouders gezamenlijk rapporteren over de stand van zaken.